Nový rok 2023 – Ty si Hospodin, ktorý ma vidí …

Written by radovan on dec 31, 2022 in - No Comments
article_image_full

 Nový rok – 1.1.2023

Milosť so všetkými vami, ktorí nehynúcou láskou milujete nášho Pána Ježiša Krista! Amen.

HESLO ROKA 2023: Ty si Hospodin, ktorý ma vidí. (1 Mojžišova 16, 13)

Slávnostné kresťanské zhromaždenie, milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Nový rok 2023, tak ako aj roky minulé, chceme začať Božím slovom a úvahou nad ním. Nechceme však začať hocijakým slovom, ale heslom, ktoré bolo určené pre tento rok: Ty si Hospodin, ktorý ma vidí. Sú to slová, ktoré na adresu Hospodina veľmi dávno v minulosti vyslovila egyptská slúžka Hagar, keď bola na úteku od svojej panej, Abrámovej manželky – Sáraj.

V zásade šlo o to, že tak Abrámovi ako aj jeho žene Sáraj rôčky postupne pribúdali, no Božie prisľúbenie ohľadom veľkého potomstva, ktorého bude ako hviezd na zemi a ako piesku na morskom brehu sa nie a nie naplniť. Abrám býval už 10. rok v zemi Kanaánskej, do ktorej ho priviedol Hospodin, aby s ním tu začal novú etapu v dejinách spásy. Avšak zdá sa, akoby sa nič viac nedialo. Abrámovi síce nič nechýba. Po materiálnej stránke sa mu darí. Okolie ho vníma ako človeka váženého, seriózneho, spoľahlivého, zámožného a bohatého. No on je vo svojom vnútri svojim spôsobom frustrovaný, nešťastný a nenaplnený. Božie zasľúbenie ohľadom potomstva akoby šlo do prázdna. Čas uteká a hrá proti nemu. Áno! Verí, dúfa, nádeja sa. Nevzdáva sa ani viery ani nádeje. Chce dúfať, že Pán Boh aj splní to, čo mu prisľúbil. Ale nie je to vôbec ľahké a jednoduché. Je to ťažký zápas a skúška, ktorými si v tejto fáze života Abrám prechádza.

Zdá sa, že ešte ťažšie Boží prísľub znáša Abrámova manželka Sáraj. V čase staroveku žena, ktorá nemala deti alebo nemohla mať deti, bola svojim okolím vnímaná ako menejcenná, ako Bohom potrestaná či dokonca prekliata. Nečudo preto, že Sáraj kvôli svojej neplodnosti veľmi trpela a trápila sa. Raz jej však napadlo jedno vskutku šikovné riešenie: „Pozri, Hospodin mi zabránil rodiť. Vojdi teda k mojej slúžke! Možno, že z nej dostanem syna.“

Mám za to, priatelia, že Abrámovi sa toto riešenie dvakrát nepozdávalo. Svoju ženu Sáraj miloval. Veril, že Hospodinov prísľub ohľadom potomka sa týka jeho a jeho ženy Sáraj, nie jeho a egyptskej slúžky Hagar. Keď však Sáraj naliehala, v Písme čítame, že: Abrám prijal radu od Saraj. Nuž a ďalej čítame, že: Abrámova žena Saraj vzala svoju egyptskú slúžku Hagar a dala ju svojmu mužovi Abrámovi za ženu. 4 On vošiel k Hagar a ona počala.

Ono by sa na prvý pohľad zdalo ako šikovne to Sáraj vymyslela a ako skvelo urýchlila a zrealizovala Boží prísľub. My však vieme, že to nebolo ani šikovné a nakoniec ani rozumné riešenie. Práve naopak! Všetko sa neskôr len skomplikovalo, keďže syn, ktorý sa Abrámovi a Hagar narodil, Izmael, ubližoval Izákovi, ktorého Hospodin po čase požehnal Abrámovi a Sáraj. A tak bol Abrám nútený slúžku Hagar a jej syna Izmaela poslať preč, nakoľko vzájomné spolužitie viac nebolo možné.

Avšak pravda je taká, že komplikácie sa začali už oveľa skôr, a síce už počas samotného tehotenstva egyptskej slúžky Hagar: Keď spoznala, že počala, pohŕdavo hľadela na svoju paniu. 5 Saraj povedala Abrámovi: „Pre teba znášam príkorie. Dala som ti svoju slúžku do lona a teraz, keď vidí, že počala, mnou opovrhuje. Nech Hospodin rozsúdi medzi mnou a tebou!“ 6 Nato Abrám povedal Saraj: „Pozri, svoju slúžku máš vo svojej moci. Nalož s ňou, ako uznáš za dobré!“ Keď ju Saraj sužovala, Hagar od nej ušla.

            Nuž a práve na tomto úteku, zaznieva z úst egyptskej slúžky Hagar vyznanie, ktoré je heslom roka 2023: 7 Keď ju Hospodinov anjel stretol pri prameni vody na púšti, pri prameni na ceste do Šúru, 8 povedal jej: „Hagar, Sarajina slúžka, odkiaľ prichádzaš a kam sa uberáš?“ Ona odpovedala: „Utekám od svojej panej Saraj.“ 9 Hospodinov anjel jej povedal: „Vráť sa k svojej panej a buď jej poddaná!“ 10 Hospodinov anjel jej ďalej oznámil: „Rozmnožím tvoje potomstvo tak, že ho nebude možné spočítať.“ 11 Hospodinov anjel ešte dodal: „Pozri, počala si, porodíš syna a dáš mu meno Izmael, lebo Hospodin ťa počul v tvojom pokorení. 12 Bude to človek ako divý osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých budú proti nemu; bude proti všetkým svojim bratom.“ 13 Hagar nazvala Hospodina, ktorý ju oslovil, El-Roi. Povedala totiž: „Či som tu nezahliadla toho, ktorý ma vidí?“

            Ty si Hospodin, ktorý ma vidí. Áno, sestry a bratia, je vskutku dobré vstupovať do Nového roka s touto istotu a s týmto poznaním. A síce, že, Hospodin vidí i nás. Vidí okolnosti nášho života. Vidí naše radosti a úspechy. Avšak rovnako tak vidí náš smútok, naše strádania, naše neúspechy, obavy, či strach. Vidí tiež krivdu či nespravodlivosť, ktoré sú na nás páchané. Nič z toho, čo sa s nami či okolo nás deje, Mu nie je ľahostajné alebo ukradnuté. Práve naopak! Už vtedy pre nás má pripravené riešenie. Už vtedy pre nás má pripravenú novú cestu.

Áno, bratia a sestry, ja viem. Ten Boží plán a riešenie sa deje v čase, o ktorom rozhoduje Boh sám. A to sa nám možno niekedy nepáči, pretože my by sme všetko chceli rýchlo a hneď. Sme potom sklamaní a frustrovaní, keď sa veci nedejú tak ako to my chceme a hlavne kedy to chceme. No i na začiatku Nového roka 2023 skúsme Bohu dôverovať, že On najlepšie vie, čo robí. On najlepšie vie, kedy má čo urobiť. On najlepšie pozná ten správny čas. Nechcime preto Božie plány ani prísľuby urýchľovať, tak ako to v dobrej viere spravila Sáraj, pretože nakoniec všetko len skomplikujeme a spôsobíme trápenie tak sebe ako aj druhým! Namiesto toho verme, že Boh si za svojim slovom stojí a splní ho v čase, ktorý najlepšie zapadá do Jeho plánov a do dejín spásy!

Ty si Hospodin, ktorý ma vidí. Drahí priatelia, je úžasné vedieť, že Boh nie je slepý voči tomu, čo prežívame. On je Ten, ktorý raz všetku  nespravodlivosť obráti na spravodlivosť. Všetok smútok na radosť. Všetku bolesť na blaženosť. Každé klamstvo na pravdu a každú smrť na život. Je dobré vstupovať do Nového roka práve s týmto vedomím a poznaním. S vedomím a poznaním, že Boh vidí, Boh vie a Boh bude konať v správnom čase. Len vieru v Neho ani my nezaprime, dôveru voči Nemu si zachovajme a poslušní Mu buďme! Presne tak ako aj Hagar, ktorá prerušila svoj útek a vrátila sa späť k svojej panej, pretože nielen uverila Božiemu slovu a prísľubu, ale bola aj poslušná a vykonala to, čo od nej Boh žiadal.

Ty si Hospodin, ktorý ma vidí. Milé sestry a bratia, toto ma zároveň vedie aj k zodpovednosti za môj život, za moje slová i skutky, za moje rozhodnutia v Novom roku 2023. Hospodin totiž nevidí iba krivdy páchané na mne, ale aj krivdy, ktoré ja spôsobujem iným. Nevidí len bolesť, ktorú mne spôsobujú iní, ale aj bolesť ktorú ja spôsobujem druhým. Nevidí len klamstvo, ktorým som druhými oklamávaný ja, ale vidí tiež lož, ktorú šírim ja o iných. Nevidí len nespravodlivosť, ktorá sa deje na mne, ale aj tú nespravodlivosť a neprávosť, ktorých sa dopúšťam na druhých ja. Nevidí len to, ako som ja sužovaný, ako tomu bolo v prípade Hagar od jej panej Sáraj, ale vidí tiež moje pohŕdanie druhými, tak ako tomu bolo v prípade Hagar voči jej panej Sáraj.

Ty si Hospodin, ktorý ma vidí. Prajem vám všetkým, milé sestry, drahí bratia, aby vás tieto slová, ktoré sú heslom pre rok 2023 mocne sprevádzali počas všetkých dní nového roka, do ktorého dnes vstupujeme. Pretože sú to slová, ktoré nás napĺňajú pokojom a istotou. Pokojom a istotou, že Boh o nás vie a postará sa o nás, tak ako sa postaral aj o Hagar a jej ešte nenarodeného syna Izmaela. No zároveň sú to slová, ktoré nás vedú k zodpovednosti za svoj život, pretože Hospodin nás vidí aj týmto spôsobom. On je Ten, ktorý raz bude posudzovať aj naše individuálne žitie počas roka 2023. A preto žime, konajme, hovorme a správajme sa tak, aby to zakaždým slúžilo Pánu Bohu na česť, chválu a oslavu. Veď Hospodin je ten, ktorý vidí aj mňa. On je Hospodin, ktorý vidí aj teba. Amen.

 

 

 

48.819538,20.363907