Pamiatka posvätenia chrámu – Jeho príbytok medzi nami

Written by radovan on sep 28, 2021 in - No Comments
article_image_full

Pamiatka posvätenia chrámu – 3.10.2021

„… Jeho príbytok medzi nami …“

Texty: Ź 84; J 4, 21 – 24;

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista! Amen.

3 Mojžišova 26, 11 – 13

11 Postavím svoj príbytok medzi vami, nesprotivím si vás. 12 Budem chodiť medzi vami, budem vám Bohom a vy budete mojím ľudom. 13 Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z krajiny Egypťanov, aby ste im neboli otrokmi; polámal som ihlice vášho jarma a dal som vám chodiť so vztýčenou hlavou.

Slávnostné kresťanské zhromaždenie, sestry a bratia v Pánovi!

Z Božej milosti sa opäť po roku dožívame milého sviatku Pamiatky posvätenia chrámu. Myslím, že najmä v časoch lockdownov, odstávok, ktorých sme počas posledného roka prežili viacero, sme si všetci mocne uvedomovali, ako nám chrámy chýbajú, keď do nich nemôžeme prichádzať. Z úst viacerých vás zaznievala často otázka: Pán farár, kedy sa už bude dať vrátiť späť do kostola? No pravda je taká, že fenomén lockdownu, a s tým spojených internetových, televíznych, či rozhlasových pobožností, zamyslení či bohoslužieb rovnako tak odhalil aj našu inú tvár. A síce tú, ktorú by sme až tak radi nevideli. Bola to, žiaľ, pravdivá a reálna tvár našej pohodlnosti, tvár odvyknutia si od bohoslužobného spoločenstva. Táto naša druhá tvár spôsobila, že sa nám, žiaľ, skoro všade po opätovnom uvoľnení opatrení do chrámov vrátilo menej ľudí než koľko ich prichádzalo pred tým … A tento trend stále pokračuje …

Tak či onak, či už je pandémia alebo nie je, chrámy tu sú. Je tu aj tento náš chrám. Ako som sa mohol dozvedieť z historických prameňov – tento chrám bol zasvätený Svätej Trojici. Vychádzajúc v roku 1480, kedy sa objavuje prvá písomná zmienka o jeho existencii, si dnes pripomíname jeho 541 výročie. A ja sa pri tejto príležitosti pýtam: Akú výpovednú hodnotu má pre nás tento chrám? Na čo by sme nemali zabudnúť, keď vidíme tento chrám? Čo nám prítomnosť tohto chrámu medzi nami chce povedať? Pre svoju dnešnú úvahu som vybral slová zo Starej zmluvy, z 3. knihy Mojžišovej, ktoré nám chcú pomôcť k tomu, aby sme si na takto postavené otázky dali správne odpovede.

11 Postavím svoj príbytok medzi vami, nesprotivím si vás. Takto, ešte dávno predtým, než sa to naozaj stalo, zasľúbil Hospodin svojmu ľudu izraelskému. Nuž a keď sa naplnil čas, za vlády kráľa Šalamúna, tento Boží prísľub sa stal realitou. Pre vyvolený ľud to znamenalo veľmi veľa. Návšteva jeruzalemského chrámu aspoň raz do roka sa považovala nielen za pekný zvyk, ale priam za náboženskú povinnosť a nevyhnutnosť. Bratia a sestry, Hospodin si svoj príbytok postavil aj medzi nami. Spravil tak prostredníctvom obetavých a šikovných ľudí. Áno, práve skrze nich tento chrám aj udržiava. Hospodin to spravil na dôkaz toho, že tak, ako si nezošklivil /nesprotivil/ Izraelcov, tak si nezošklivil ani nás. To, že tu tento chrám stále stojí a plní svoj účel, teda nie je nič iné ako jasný dôkaz toho, že Hospodin o nás stále stojí a má o nás záujem. Že sme sa Mu doteraz nesprotivili, a to i napriek našim hriechom. Napriek tomu, akí sme, napriek našej nedokonalosti a hriešnosti, Boží chrám uprostred nás  je doteraz dôkazom Božej lásky voči nám i Božej milosti nad nami. Bohu vďaka za to!  To, že sme sa Bohu doteraz nezošklivili, však nie je ani tak naša zásluha. Je to predovšetkým zásluha Syna Božieho, ktorý visiac na kríži ešte takto prosí svojho nebeského Otca: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia! 11

Postavím svoj príbytok medzi vami … v našom mestečku je množstvo príbytkov. Väčších i menších, honosnejších i skromných. Nuž a v tých príbytkoch bývajú rôzni ľudia. Presný zoznam o nehnuteľnostiach v meste ako aj o občanoch mesta sa, myslím, nachádza na Mestskom úrade. No a medzi všetkými tými príbytkami má svoje čestné miesto aj tento chrám. Chrám, v ktorom prebýva samotný Boh. Sám veľký Boh, Stvoriteľ neba i zeme je takpovediac našim susedom. Je nám na dosah, je nám na blízku. Je medzi nami. Pozerá sa na naše životy a vidí všetko. Áno, aj to, čo by sme nechceli. Táto skutočnosť nás má viesť k zodpovednosti za naše životy pred Pánom Bohom. No zároveň, tým, že medzi nami prebýva, vie o našich radostiach a starostiach. Nuž a táto skutočnosť nás zas napĺňa pokojom a istotou, že Pán Boh nám pomôže a postará sa o nás. Boli sme zverení do dobrých rúk. Neviem, či ste nad tým niekedy takto uvažovali, ale skúste sa na to pozerať možno aj touto optikou.

12 Budem chodiť medzi vami, budem vám Bohom a vy budete mojím ľudom. Drahí priatelia, chrám uprostred nás je akoby dôkazom dohody, ktorú Hospodin uzavrel  so svojim ľudom. Na dohodu treba vždy minimálne dvoch. Tak aj v tomto prípade je tu na jednej strane Boh, na druhej strane Jeho ľud. To, k čomu sa zaväzuje Boh je to, že bude chodiť (prechádzať sa) medzi nami. To znamená: bude s nami, neopustí nás, nevzdiali sa od nás. Jednoducho: bude našim Bohom. To, k čomu sa zaväzujeme my je, že budeme Jeho ľudom. To znamená: budeme sa k Nemu hlásiť, Jeho vzývať, v Neho veriť, Jemu dôverovať, Jeho milovať a v neposlednom rade Jemu slúžiť. Tiež to znamená, že sa od Neho nebudeme odvracať.

Bratia a sestry, niet pochýb o tom, že Hospodin si časť svojej zmluvnej dohody plní. Je a ostáva našim Bohom. Je tu s nami a pri nás. Otázka je: ako si plníme svoju časť dohody my? Sme Božím ľudom? Vidno to na nás dostatočne? Nie sú chrámy, ktoré medzi nami stoja, skôr jednou veľkou a trvácou obžalobou našej nevery voči Hospodinu, nelásky voči Nemu, priam až istej ľahostajnosti a nedostatočného plnenia si svojej časti zmluvy?

            13 Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z krajiny Egypťanov, aby ste im neboli otrokmi; polámal som ihlice vášho jarma a dal som vám chodiť so vztýčenou hlavou. Bratia a sestry, pri Izraelcoch dokázal Hospodin svoju moc tým, že ich vyviedol z krajiny  Egypťanov, z krajiny otroctva. Pri nás zas Hospodin svoju moc dokázal tým, že nás vyviedol z otroctva pohanstva. On svoju moc dokázal aj tým, že si poradil s takými nepriateľmi ako sú: satan, hriech a smrť. Každý kresťanský chrám je tak vo svojej podstate svedectvom o fakte, že Hospodin polámal jarmo nášho otroctva a strachu a dal nám chodiť so vztýčenou hlavou. Spravil to tým spôsobom, že sme v Ňom mohli poznať jediného a pravého Boha, ktorý sa v krste svätom stal zároveň našim dobrým, verným a starostlivým nebeským Otcom. Toto poznanie skutočného Boha nás teraz oprávňuje vyznávať spolu so žalmistom: Pozdvihujem si oči k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja moc, ktorý učinil nebo i zem.

Bratia a sestry, i tento náš chrám  svojou výškou núti človeka  pozerať sa nahor. A práve tam, celkom hore, na veži  sa nachádza  symbol kríža. Symbol našej spásy a záchrany pre večnosť. Tento chrám je tak jedným jasným a neustávajúcim svedectvom, že naša spása je len v Tom Jedinom -v Božom Synovi a našom Pánovi, Ježišovi Kristovi. Lebo nebolo dané ľuďom iného mena, v ktorom by mohli dôjsť spasenia …

Drahí priatelia, dnešná slávnosť Pamiatky posvätenia tohto chrámu nech nás tak napĺňa vďačnosťou za to, že medzi sebou máme tento chrám! Chrám ako priestor Božieho prebývania. Chrám ako dôkaz Božej prítomnosti medzi nami. Chrám ako dôkaz Božej pomoci, ochrany, lásky, milosti a požehnania. Chrám, ktorý nás vedie a motivuje k tomu, aby sme i my boli Božím ľudom, ktorý sa Hospodinu neoškliví a neprotiví. Chrám, ktorý i z nás robí ľudí slobodných, oslobodených z otroctva strachu, hriechu i smrti. Pretože kríž na jeho vrchole je toho zárukou. Tiež však stále trvajúcou ponukou k záchrane a večnej spáse pre všetkých. Amen.

 

           

 

48.819538,20.363907