Pamiatka zosnulých – Nebo pre všetkých, ale …

Written by radovan on okt 30, 2016 in - No Comments

sluzba_davaniePamiatka zosnulých – 2. 11. 2016

„Nebo pre všetkých, ale …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Zj 7, 9 – 10

9 Po tomto som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať; z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred Baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolesti 10 a mohutným hlasom volali: Spása je pri Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Mlčanie a úžas, to je to, čo človeka naplní, keď na seba nechá pôsobiť verše, ktoré nám zazneli ako dnešný kázňový text. Je to videnie, ktorého sa dostalo, v tom čase už staručkému, apoštolovi Jánovi, ktorý sa vo finálnej etape svojho života ocitol vo vyhnanstve na ostrove Patmos v Stredozemnom mori. Pred našimi očami sa tuná odohráva akoby nebeské divadlo, nebeská scéna, ktorú bolo dopriate vidieť iba Jánovi. No skrze jeho oči a opis sa ju snažíme nejakým spôsobom vo svojej fantázii predstaviť aj my. Zdá sa, že svet sa nachádza pred svojim koncom. Trón Najvyššieho a Sudcu všetkých krajín a časov je obsadený. Je to hodina vzývania, zvelebovania Boha a neopísateľnej radosti.  Súčasťou tejto veľkolepej scény sú pritom aj verní veriaci z celej histórie ľudstva.

Mám za to, že práve mlčanie a úžas je to, čo nám treba prežívať, keď  sa počas týchto dní viac ako inokedy pohybujeme po cintorínoch a naše nohy smerujú k hrobom našich najbližších, aby sme si zapálením sviečky a tichou meditáciou uctili ich pamiatku. Scéna, ktorej sme vďaka apoštolovi Jánovi aj my takto sprostredkovane svedkami, nám poukazuje na tých, ktorí majú svoj život na pozemskom svete za sebou. Život naplnený prácou, ale aj utrpením, dobrým i zlým, radosťou i smútkom. Teraz sa však všetci nachádzajú na mieste, kde už viac niet ani sĺz, bolesti, smútku ani smrti. Toto miesto nazývame „nebom“. Ľudia, ktorí sa na tomto mieste nachádzajú predstupujú pred Boží trón a mohutným hlasom prednášajú svoje vyznanie : Spása je pri Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi. Je to vzývanie, uctievanie a oslava v neopísateľnej radosti.

To, čo ma na tejto scéne udivuje najviac je Baránok, ktorý sa objavuje hneď vedľa Božieho trónu. To nie je nikto iný ako vzkriesený Kristus. Jemu prináleží rovnaká úcta ako Najvyššiemu. To všetko v sebe pritom ukrýva jeden úžasný symbol. Vedľa Božieho trónu, ktorý je  symbolom spravodlivosti, je tu ešte aj milujúce milosrdenstvo, ktoré je reprezentované spomínaným Baránkom, Pánom Ježišom. Veď to bol napokon On, kto nás počas svojho pozemského pôsobenia učil vyzývať a poznávať Boha ako nášho milosrdného Otca. Napríklad : Vy sa teda takto modlite : Otče náš, ktorý so v nebesiach … Alebo : Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský Otec tým, čo ho prosia! (Mt 7, 11). 

Bratia a sestry, čo teda možno očakávať po smrti? Určite spravodlivosť, jej zadosťučinenie a rovnako tak odstránenie každej krivdy a nespravodlivosti. Tiež však možno očakávať lásku, milosť, milosrdenstvo a odpustenie, ktorých garantom je práve spomínaný Boží Baránok – Pán Ježiš. On, ktorý sníma hriech sveta a berie ho na seba. No s hriechom na seba berie aj trest. Tým svojmu Otcovi v našom mene spláca dlh, ktorý v našom živote hriech spôsobil.  A to všetko robí iba preto, aby sme vo večnosti nemuseli byť potrestaní my.  To všetko robí preto, aby sme mohli byť aj my súčasťou toho „veľkého zástupu, ktorý nikto nemohol spočítať; z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka …“ To všetko robí preto, aby sme aj my mohli byť „oblečení do bieleho rúcha, v rukách mať palmové ratolesti a mohutným hlasom volať: Spása je pri Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi.“

Drahí priatelia, pravda je teda taká, že nebo je otvorené a dostupné pre všetkých. Vládne tu otvorenosť, ktorá neuznáva žiadne hranice ani delenie medzi ľuďmi. Pokiaľ na niektorých miestach Biblie sa hovorí o vyvolení či o vyvolených, tu je dôraz položený na spásu, ktorá je otvorená úplne pre všetkých. To znamená : I ty môžeš byť súčasťou tohto veľkého zástupu, o ktorom sme čítali. I ty smieš stáť pred trónom a Baránkom. I ty raz budeš môcť spievať Bohu oslavnú nebeskú pieseň : Spása je pri Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi.

Predsa však, i keď z Božej strany je všetko pripravené na to, aby sme do neba mohli vstúpiť, je treba myslieť na to, aby sme na nebo boli pripravení aj my. Nie náhodou sa teda v prečítanom texte objavujú slová o bielych rúchach a palmových ratolestiach. Biela farba je v Písme svätom symbolom čistoty, resp. očistenia, odpustenia a ospravedlnenia ako takého. Biele rúcho sa nedá získať ani za peniaze ani za dobré skutky, či dobrý život. To určite neznamená, že je jedno, ako žijeme. To zaiste nie! Predsa však, cesta do neba vedie iným smerom. Toto biele rúcho možno od Boha iba prijať ako dar. Dar a odmenu za to, že sme v Neho uverili. Nuž a práve táto viera nás v Jeho očiach učinila spravodlivými. Dobré skutky, ktoré následne v živote konáme sú len reakciou na to, čo pre nás Boh spravil. Sú vyjadrením vďačnosti Bohu za akt spásy a zmierenia, ktorý za nás zrealizoval Baránok Pán Ježiš.

Palmové ratolesti, o ktorých čítame,  nám zas môžu vzdialene pripomínať Ježišov vjazd do Jeruzalema, o ktorom sa vieme dočítať u všetkých evanjelistov. Ja som si vybral Jánovu verziu  : 12 Na druhý deň sa veľké množstvo ľudí, ktorí prišli na sviatky, dopočulo, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. 13 Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: Hosanna, Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela! (J 12, 12.13). Ide teda aj o to, ako sme počas svojho pozemského života Ježiša prijali. Ako sme sa k Nemu postavili. Prijali a uverili sme v Neho s radosťou? Uvedomili sme si, že práve On je našou spásou a záchranou? Zástup prevolávajúci „Hosana!“ si to vtedy uvedomil. Veď toto zvolanie nie je nič iné ako pogréčtená forma aramejského „Hoša na!“, čo v preklade znamená : „Zachráň nás!“ alebo tiež „Pomôž nám!“ Pokiaľ sa teda pre teba počas života na zemi Ježiš stal Záchrancom, osobným Spasiteľom a Pomocníkom, dostaneš biele rúcho. Nebo je pre teba otvorené a ty sa budeš môcť pripojiť k veľkému zástupu, ktorý sa nedá spočítať.

Drahí priatelia, v tejto chvíli nemožno prehliadnuť ani slová samotnej nebeskej oslavnej piesne : Spása je pri Bohu, ktorý sedí na tróne, a pri Baránkovi. Je to v podstate pravda, ktorú musíme vyznávať už tu na tejto zemi, aby sme ju raz mohli spievať aj v nebi. No povedzme si úprimne, je to pravda, ktorú žiaľ, nie každý na tomto svete dokáže presvedčivo vyznať a stotožniť sa s ňou. Dnešný človek svoju spásu neraz hľadá kde – kade a pri kadekom, len nie pri Bohu a Baránkovi Ježišovi. Človek sa neraz akoby hral na múdrejšieho, než je Pán Boh sám. Sám si vymýšľa a vytvára cestičky do neba, ignorujúc pritom cestu a spôsob, ktorý nám dal Boh. Či si azda večný život a nebo vieme dať sami? Nemôžeme si predsa udeliť niečo, čím nedisponujeme! A preto, držme sa radšej vyznania, ktoré je pravdivé, ktoré platí, ktoré je osvedčené! Držme sa vyznania, ktoré je akousi vstupenkou do neba! Spása je pri Bohu, ktorý sedí na tróne, a pri Baránkovi.

Ľudia sa vskutku snažia zbaviť sa viny rôznymi spôsobmi – robia dobré skutky, usilujú sa o intelektuálny rozvoj a dokonca sa snažia zvaliť vinu na druhých. Nebeský zástup však chváli Boha volá : Spása je pri Bohu, ktorý sedí na tróne, a pri Baránkovi. Zbaviť viny nás môže jedine Pán Ježiš. Drahý priateľ, nechal si sa od Neho už očistiť? To je vskutku seriózna otázka, ktorá má svoje opodstatnenie, keď stojíme pri hroboch svojich najbližších a spomíname na nich. Cesta k opätovnému stretnutiu s nimi vo večnosti vedie totiž len cez toto očistenie Kristovou krvou. Cez prijímanie tela a krvi nášho Spasiteľa. Cez vieru v očisťujúcu moc Ježišovej smrti za nás.

Je zaujímavé, bratia a sestry, že napriek tomu, že si dnes spomíname na tých, ktorí nás do večnosti predišli, na našich zosnulých, predsa len, veľká časť kázne hovorí o nás, ktorí sme zatiaľ tu na zemi, resp. o tom, čo spraviť, ako sa zariadiť, aké správne rozhodnutia vykonať, aby sme raz mohli obdŕžať biele rúcho a stať sa súčasťou toho veľkého nespočítateľného nebeského zástupu. Vyplýva z toho jedno – nebo a zem sú ako spojené nádoby. Nebo a večnosť sa začína už tu na tejto zemi. Začína sa správnym rozhodnutím a vyznaním : Spása je pri Bohu, ktorý sedí na tróne, a pri Baránkovi.

Prajem nám všetkým, aby sme sa i počas týchto dní, kedy naše kroky budú lemovať cintoríny oveľa viac ako inokedy, v tejto pravde, vyznaní a rozhodnutí utvrdili a ostali mu verní až do konca. Amen.

 

 

 

 

48.819538,20.363907