Po Deviatniku – moc Božieho slova

Written by radovan on feb 08, 2023 in - No Comments
article_image_full

Po Deviatniku – 12.2.2023

„… moc Božieho slova …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista! Amen.

2 Mojžišova 7, 1 – 13             1Hospodin povedal Mojžišovi: „Ustanovujem ťa, aby si pred faraónom zastupoval Boha a tvoj brat Áron bude tvojím prorokom: 2 Ty mu povieš všetko, čo ti prikážem a tvoj brat Áron bude hovoriť s faraónom, aby prepustil Izraelitov zo svojej krajiny. 3 Ja však zatvrdím faraónovo srdce a v Egypte urobím mnoho svojich znamení a zázrakov. 4 Faraón vás neposlúchne, ale ja položím ruku na Egypt a pomocou tvrdých trestov vyvediem z Egypta svoje oddiely, svoj ľud, Izraelitov. 5 Keď vystriem svoju ruku na Egypt a vyvediem z neho Izraelitov, vtedy Egypťania poznajú, že ja som Hospodin.“ 6 Mojžiš a Áron urobili všetko tak, ako im prikázal Hospodin, tak to urobili. 7 Mojžiš mal osemdesiat rokov a Áron osemdesiattri, keď hovorili s faraónom. 8 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: 9 „Keď vás faraón vyzve: ‚Preukážte sa nejakým zázrakom!‘ — povieš Áronovi: ‚Vezmi si palicu a hoď ju pred faraóna!‘ A ona sa premení na veľkého hada.“ 10 Mojžiš a Áron predstúpili pred faraóna a urobili tak, ako im prikázal Hospodin. Áron hodil palicu pred faraóna a pred jeho služobníkov a tá sa premenila na veľkého hada. 11 Faraón zavolal mudrcov a čarodejníkov a egyptskí veštci urobili svojimi čarami to isté. 12 Každý z nich hodil svoju palicu a tie sa premenili na veľké hady; no Áronova palica pohltila ich palice. 13 Faraónovo srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

V súvislosti s témou dnešnej nedele, ktorá vníma Božie slovo ako dar, tu máme vskutku zaujímavý text z Písma svätého. Ten na prvé počutie zrejme nepôsobí ako pojednanie či prednáška o Božom slove. Predsa len: moc Božieho slova tu zohráva svoju špecifickú úlohu. Všetko,  čo sa deje, resp. všetko, čo sa ešte len bude diať, je koniec koncov demonštráciou moci Božieho slova. Mocou Božieho slova sa Mojžiš stáva zástupcom Boha pred faraónom. Mocou Božieho slova sa Áron stáva prorokom. Opäť mocou Božieho slova si faraón zatvrdí srdce. Nuž a bude zas tá istá moc Božieho slova, prostredníctvom ktorej na sebe Egypt pocíti množstvo Hospodinových znamení, zázrakov, ale aj tvrdých trestov. Práve mocou Božieho slova Egypťania poznajú, kto je vo vesmíre jediným a skutočným Bohom. Napokon: táto pravda sa veľmi realisticky prejaví, keď: Áron hodil palicu pred faraóna a pred jeho služobníkov a tá sa premenila na veľkého hada. 11 Faraón zavolal mudrcov a čarodejníkov a egyptskí veštci urobili svojimi čarami to isté. 12 Každý z nich hodil svoju palicu a tie sa premenili na veľké hady; no Áronova palica pohltila ich palice.

Nuž ale: na úvod by som asi začal jedným prirovnaním: Pokiaľ disponujete záhradou, na ktorej vám rastú ovocné alebo aj iné stromy, môžete celkom dobre pozorovať postupný proces tvrdnutia dreva, resp. proces tvrdnutia stromu. Keď je strom ešte mladý, jeho vetvy, resp. konáre sú flexibilné, ohybné a pružné. Čím je však strom starší, tým sú aj jeho konáre a vetvy tvrdšie. Už sa tak ľahko neohýbajú vo vetre ako keď boli mladé. Je prirodzené, že čím sú staršie, tým viac musia znášať aj váhu a záťaž. Správna tvrdosť dreva takto zabezpečuje stabilitu samotného stromu. Nuž a tú strom potrebuje. Časom sa však môže stať, že čím sú konáre staršie a tvrdšie, tým sú aj menej pružné. Nie vždy dokážu vydržať nápory vetra alebo už spomínanej váhy ovocia. A tak sa neraz stane, že konár na staršom strome jednoducho praskne, ulomí sa, čím sa vlastne zničí.

Bratia a sestry, dovolím si povedať, že niečo podobné sa odohráva aj pri človeku. Čím viac sú ľudia starší, tým pevnejšie a tvrdšie sú ich názory, presvedčenie, či svetonázor. Je to niečo na spôsob ľudovej múdrosti, že starého koňa už ťahať nenaučíš. Keď som raz žil celý život vo viere v Pána Boha, je zrejme málo pravdepodobné, aby mi ju niekto na staré kolená vyrval zo života. Nuž a rovnako tak to platí aj obrátene: Pokiaľ celý život žijem bez Boha a viery v Neho, rovnako tak je málo pravdepodobné, aby som sa na staré kolená obrátil a stal sa zo mňa vplyvný misionár. I keď: ani v prvom ani v druhom prípade nie je 100% vylúčené, že sa z kresťana nemôže stať ateista a z ateistu veriaci. Ale ako poviem: je to iba málo pravdepodobné. Tak ako aj starý konár na strome môže ustáť víchricu a nezlomiť sa. No je dokázané, že s najväčšou pravdepodobnosťou to neustojí a zlomí sa. Je to tak preto, nakoľko stratil svoju pružnosť, ohybnosť a flexibilitu.

Takto, bratia a sestry, je to aj s ľuďmi: Keď sa ony zatvrdzujú, ich postoje  sú časom stále pevnejšie a neochvejnejšie. To, samozrejme, nemusí byť iba negatívne. Určite je dobre mať v živote jasno v konkrétnych oblastiach a témach a stáť si za svojim názorom, svetonázorom či presvedčením. Problém nastáva až vtedy, keď sa človek vo svojom postoji zatvrdí voči samotnému Pánu Bohu. Problém nastáva vtedy, keď sa človek, takpovediac, zatne a Bohu, resp. Jeho slovu vo svojom živote nechce dať žiaden priestor ani žiadnu šancu.

Kresťanská teológia takúto situáciu nazýva ako hriech proti Duchu Svätému. Nuž a ako to vyplýva zo slov Pána Ježiša, zdá sa, že hriech proti Duchu Svätému nie je žiadna maličkosť: Každý hriech a rúhanie bude ľuďom odpustené, ale rúhanie proti Duchu nebude odpustené (Mt 12,31). Podobne o tom hovorí pisateľ listu Židom 6, 4 – 6: 4 Lebo nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého 5 a okúsili utešenú reč Božiu i silu budúceho veku, 6 a potom predsa odpadli – aby tí boli znova privedení k pokániu, keď na svoju škodu znova križujú Syna Božieho a vystavujú Ho posmechu.

Suma sumárum: čo sa hriechu proti Duchu Svätému týka, jedná sa predovšetkým o toto: Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo. Zúfať si napriek Božiemu milosrdenstvu. Odporovať poznanej kresťanskej pravde. Závidieť blížnemu Božiu milosť. Zatvrdzovať si srdce proti spasiteľnému napomenutiu. A tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti. Bratia a sestry, pre milosrdenstvo Božie vás prosím: chráňme sa všetci tohto hriechu! Pán Boh, podľa všetkého, je ochotný odpustiť aj najväčším kriminálnikom či vrahom ľudstva, pokiaľ svoje činy úprimne ľutujú. Ale pokiaľ sa voči Nemu niekto vedome zatne, tam končí aj Božie zľutovanie a milosrdenstvo. Tam možno očakávať iba hrozného Boha plného pomsty a spravodlivej odplaty.

Bratia a sestry: V našom príbehu na jednej strane stojí Boh, ktorý svoj ľud chce vyviesť z Egypta a priviesť ich do zasľúbenej zeme, ktorú prísahou sľúbil patriarchom Izraela. Na druhej strane tu stojí faraón. Dá sa celkom dobre predpokladať, že jemu sa odchod lacnej pracovnej sily z Egypta až tak veľmi nepozdáva. Kto potom bude na Egypťanov pracovať? A tak sa faraón stavia proti Božej vôli. Svojim spôsobom sa zatvrdzuje. Voči Izraelitom sa správa stále tvrdšie a tvrdšie. Trvá to až dovtedy, kým si na Bohu takpovediac „nevybije zuby“. A to za cenu spustošenej krajiny počas 10 rán na Egypt. To všetku za cenu potopenej armády. To všetko za cenu smrti vlastného syna. Milí priatelia: ako ďaleko až siaha ľudská zatvrdilosť?

Nás dnes, bratia a sestry, zrejme trápi otázka: Kto je vlastne vinný za zatvrdenie faraóna, ktoré následne jeho ľudu spôsobilo množstvo trápenia a utrpenia? Je na vine Boh? Alebo si za to môže faraón sám? Keď sa zlomí zatvrdnutý strom, možno povedať: osud. Malo sa to tak stať. Avšak pri ľuďoch sa to nedá len tak odbiť jedným slovom: osud. Naopak! Boh dlho zápasí o každého človeka. Boh dlho zápasí a má trpezlivosť, aby človek získal rozum a zdravý úsudok … aby sa rozhodol správne … aby pochopil a otvoril oči …  Rozpráva … prihovára sa … má takpovediac „božskú“ trpezlivosť. Kde sa však človek za každú cenu snaží svoju vôľu presadiť nad Božiu vôľu a je pri tom zaťatý ako „baran“, vtedy sa vzťah takéhoto človeka s Bohom môže načisto zlomiť a zničiť. Nuž a z milostivého Boha sa môže stať Boh ničiaci, hubiaci a trestajúci v spravodlivej odplate.

Milí priatelia, ako toto všetko napokon súvisí s témou dnešnej nedele, ktorá Božie slovo vníma ako dar? Nuž, dá sa povedať, že veľmi úzko. Božie slovo i dnes nám zaznieva, tak ako ono prostredníctvom Mojžiša a Árona zaznievalo aj faraónovi a ľudu Egypta. Je len a len na nás, či pri jeho počúvaní budeme mať aj otvorené uši. Či ho zoberieme ako prejav milosti, Božej dobroty a lásky. Alebo radšej svoje predstavy, očakávania, či múdrosť povýšime nad toto slovo. Je len a len na nás, či naše srdce ostane mäkké, ohybné, pružné, flexibilné a formovateľné alebo sa zatvrdí a zatne ako skala, ktorú ohýbať ani formovať nemožno, pretože môže prasknúť a zničiť sa načisto. Kiež nás dobrotivý Otec nebeský deň čo deň napĺňa svojim Duchom Svätým, aby Božie slovo v nás i skrze nás dokázalo pôsobiť svojou mocou! Amen.

 

48.819538,20.363907