Poďakovanie za úrody – pri Ňom nikto strádať nebude

Written by radovan on okt 02, 2018 in - No Comments

Poďakovanie za úrody zeme – 7.10.2018

… pri Ňom nikto strádať nebude …

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

2 Mojžišova 15, 22 – 27

22 Potom odišiel Mojžiš s Izraelitmi od Trstinového mora. Prišli na púšť Šúr. Tri dni putovali púšťou, ale vodu nenašli. 23 Došli do Mary, no vodu z Mary nemohli piť, lebo bola horká. Preto sa volá Mara. 24 Ľud reptal proti Mojžišovi: Čo budeme piť? 25 On volal k Hospodinovi a Hospodin mu ukázal drevo. Keď ho hodil do vody, voda osladla. Tam dal Hospodin ľudu ustanovenie a právne predpisy, tam ho skúšal. 26 Povedal: Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nijakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár. 27 Potom prišli do Elimu, kde bolo dvanásť vodných prameňov a sedemdesiat paliem. Tam pri vodách sa utáborili.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Predpokladám, že každý z vás videl film „Tisícročná včela“, ktorý vznikol na základe rovnomenného románu spisovateľa Petra Jaroša. V spomínanom filme hrá jednu z hlavných postáv už nebohý fenomenálny herec pán Jozef Króner. Stvárňuje Martina Pichandu, ktorý je zanieteným včelárom a každý rok si robí podrobné záznamy o počasí, o úrode a o celkovom svetovom dianí. Myslím, že keby Martin Pichanda žil v roku 2018, celkom iste by napísal možno aj niečo také : Úroda bola výborná. Stromy boli obsypané ovocím, lesy boli plné hríbov. Dokonca aj zemiaky boli akési väčšie ako po minulé roky …

Bratia a sestry, začínam tak preto, nakoľko dnes v našom zbore slávime ďakovné  bohoslužby pri príležitosti sviatku Poďakovania za úrody. Vskutku, máme za čo Pánu Bohu ďakovať. Veď keby nebolo priaznivého počasia, dostatku slnka i dažďa, stromy v našich sadoch by boli ostali prázdne a podobne by to vyzeralo aj s našimi sýpkami. Pravda je však taká, že my sme už zvyknutí na dostatok. Obchodné reťazce a supermarkety sú plné potravín rôzneho druhu. U nás naozaj niet nedostatku. Čo nás vie vyrušiť, to je snáď to, keď v obchode svoj obľúbený výrobok azda čírou náhodou nenájdeme alebo sú to zvyšujúce sa životné náklady. No regály v obchodoch sú plné. Západný svet, ku ktorému sa radíme aj my, sa dokonca má až tak dobre, že potraviny, ktoré by sa ešte dali skonzumovať, sa vyhadzujú na smetiská … Aký veľký nepomer je to s tzv. krajinami tretieho sveta, kde ešte i dnes množstvo ľudí a detí umiera od hladu …

Prečítaný biblický text, ktorý nám v úvode zaznel, nás presúva o niekoľko tisícročí späť. S Božím ľudom sa nachádzame na ceste z Egypta do zeme zasľúbenej. Nachádzame sa na púšti. Supermarkety tam nie sú. Pulty v obchodoch sa neprehýnajú pod váhou potravín. Práve naopak! Izrael je už tretí deň na púšti bez vody. Boží ľud zažíva, čo je to nedostatok a núdza. I ten jediný zdroj vody, na ktorý počas cesty naďabili, je horký. Voda z neho sa piť nedá. A tak ľud repce a je nespokojný. Ani sa im v tejto situácii nedivíme. Veď na púšti sa bez vody nedá dlho vydržať. Smäd sa stále zväčšuje, človeka oberá o sily. Ľud začína panikáriť. Pokiaľ sa tento nedostatok skoro nevyrieši, hrozí smrť …

Áno, priatelia, takýto scenár by sa dal očakávať, keby Izraelci boli vydaní napospas sebe samým. Takýto scenár by sa dal očakávať, keby odchod Izraelcov z Egypta bol ich sólovou akciou. Ale tak to nie je! Či to nebol Hospodin, kto si povolal Mojžiša ako svoj nástroj pri vyvedení ľudu z krajiny otroctva? Hospodin predsa Izraelcov z Egypta nevyviedol preto, aby ich nechal pohynúť od smädu na púšti. On je ten, kto svoj ľud vedie a sprevádza. On je Ten, kto sa pri svojom ľude dokazuje vždy prostredníctvom nových a nových zázrakov. Veď len pred tromi dňami dokázal svoju moc a suverenitu pri prechode cez Červené more. Nuž a teraz má Mojžiš vziať kus dreva a hodiť ho do prameňa s horkou vodou. Nato voda mení svoje zloženie a stáva sa pitnou. A potom to príde : oáza s dvanástimi prameňmi a sedemdesiatimi palmami. Niečo úžasné uprostred púšte. To nie je, bratia a sestry, nič iné ako ďalší dôkaz Božej moci. No nielen toho. Ale aj dôkaz Božej starostlivosti. Pán Boh sa o svoj ľud vskutku stará ako dobrý lekár. Ako ten najlepší …

Drahí priatelia, Pán Boh berie smäd svojho ľudu vážne. Nie je mu to jedno. Neberie to na ľahkú váhu. On však takto vážne nevníma iba smäd nášho tela. Pán Boh dobre vie, že i naša duša žízni. I ona má smäd. V jej túžbe po šťastí, pokoji a bezpečí sa totiž zrkadlí jej smäd po Bohu a večnosti. Pán Boh vie o tomto smäde tak tvojej ako aj mojej duše. Nuž a On o ňom nielen vie. On je ten, ktorý ho môže aj utíšiť.

A tak medzi zázrakom v Mare a zázrakom v Elime Hospodin dáva ľudu svoje slovo, ustanovenia a právne predpisy  : Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nijakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár. Pán Boh ako dobrý lekár vie, že človek nežije len preto, aby jedol a pil. Nežijeme len preto, že prijímame pokrm. Nežijeme ani preto, aby sme iba prijímali pokrm a naplnili si bruchá. A tak Pán Boh k svojmu ľudu pristupuje nielen ako lekár, ale tiež ako učiteľ. Učí ich, že nielen chlebom a vodou je človek nažive, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích …

Áno, bratia a sestry. Dnes, keď slávime sviatok Poďakovania za úrody, chceme myslieť práve na túto pravdu. Keby Pán Boh nepožehnal, nič by nebolo. Keby Pán Boh nechcel, nič by sme nemali. Keby nevyriekol svoje žehnajúce a prajné slovo, márna by bola naša námaha. Tým najväčším prameňom, žriedlom a zázrakom na púšti nášho života je teda Boh sám a Jeho mocné stvoriteľské a žehnajúce slovo. Nám dnes, milí priatelia, však ten istý Boh dáva nekonečne viac. Ponúka nám svojho vlastného Syna. Ježiš Kristus sa tak i pre teba stáva prameňom života večného, studnicou a žriedlom spásy.

Dovolím si v prečítanom biblickom texte upozorniť ešte na jednu vec. Dvanásť vodných prameňov a sedemdesiat paliem sú symbolické čísla. Dvanásť prameňov predstavuje dvanásť izraelských kmeňov, teda celý Bohom vyvolený ľud. Nuž a sedemdesiat paliem zas predstavuje plnosť, dokonalosť, dostatok a hojnosť. Akoby sa tým chcelo povedať jedno : Pán Boh má pre všetkých svojich vyvolených verných, pre všetok svoj ľud pripravený dostatok a hojnosť. A to tak na tejto zemi ako aj vo večnosti. Pri Ňom nikto strádať nebude. Pri Ňom niet nedostatku, tak materiálneho ako aj toho duchovného. On sa o svojich v každom čase postará. Tak ako sa postaral počas 40 rokov putovania po púšti o Izraelcov, tak sa postará i o nás. Len Mu verme, dôverujme Mu, spoľahnime sa na Jeho zasľúbenia a hlavne nereptajme vždy vtedy, keď sa možno nie všetko vyvíja podľa našich predstáv, prianí či očakávaní. Pán Boh dobre vie, čo robí a prečo to robí. Nechcime byť v tomto smere múdrejší ako On! Ono sa to totiž nikdy nevypláca …

Bratia a sestry, pekne naaranžovaný oltár v našom chráme s plodmi našich polí a sadov, s klasmi a chlebíkom na jednej strane je dôkazom toho, že Božia stvoriteľská moc i tento rok dokázala svoju silu. Že je pre nás prameňom časného života. Vďaka Ti, Bože, za všetko Tvoje materiálne požehnanie, ktoré nám deň čo deň dávaš. Patena s oblátkami a kalich plný vína na druhej strane oltára je zas dôkazom toho, že i Božia vykupiteľská moc sa pri nás v Ježišovi Kristovi deň čo deň mocne dokazuje. Že je pre nás prameňom života večného. Vďaka ti, Bože, i za všetko duchovné požehnanie, za Tvoju lásku, milosť, dobrotu i odpustenie, ktoré nám hojne a na každý deň dávaš. Drahý brat, milá sestra, dnes si i ty pozvaný k stolu nášho Pána, aby si tam zakúsil Jeho dobrotu a starostlivosť. A preto : pristúp, hladná duša; pristúp, smädná duša; pristúp, zbožná duša, milosť Božia je prítomná, pokľakni na kolená! Amen.

Pane Ježiši Kriste, chválime Ťa, pretože si prameňom, z ktorého prúdi voda života večného. Prosíme Ťa, Ty sám tíš smäd našej duše tak v tejto časnosti ako aj vo večnosti a dovoľ nám načierať z plnosti Tvojich časných a večných darov. Amen.

 

48.819538,20.363907