Poďakovanie za úrody zeme – Dobrý život nie je to isté ako bohatý život

Written by radovan on okt 06, 2021 in - No Comments
article_image_full

Poďakovanie za úrody zeme – 10.10.2021

„… dobrý život nie je to isté ako bohatý život …“

Piesne: 374, 363, 224 (VP:300) / A:         / Ž 145, 15 – 21

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Lukáš 12, 13 – 21

13 Ktosi zo zástupu mu povedal: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o dedičstvo.“ 14 On mu odpovedal: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozhodcu medzi vami?“ 15 A pokračoval: „Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku! Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti.“ 16 A potom im povedal toto podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. 17 Rozmýšľal a hovoril si: ‚Čo urobím? Veď nemám kam pozvážať úrodu.‘ 18 Potom si povedal: ‚Urobím toto: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie. Tam potom uložím všetko obilie i svoj majetok a 19 poviem si: Duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pi a veseľ sa!‘ 20 Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahonobil?‘ 21 Tak bude s každým, kto zhŕňa poklady pre seba, a nie je bohatý v Bohu.“

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Nuž, dovolím si povedať, že tento úspešný podnikateľ, ktorý je nám dnes v tomto známom evanjeliovom príbehu predstavený, určite nevyzerá ani nepôsobí ako „blázon“. Práve naopak! Skôr nám príde ako vzor v podnikaní, v dosiahnutí zisku a úspechu. Ako to najlepšie, to najviac, čo v tomto biznise  možno dosiahnuť. Má úspech, myslí strategicky. Investuje a zabezpečuje si budúcnosť svojho podnikania ako aj života samého. Lepšie ako to spravil on sa to snáď už ani urobiť nedá. A tak si kladieme celkom logickú otázku: Tak v čom je potom problém? Prečo je nakoniec aj tak nazvaný ako „blázon“?

Bratia a sestry, myslím, že pre nás je bláznom skôr ten, kto žije len pre dnešok a nestará sa príliš o budúcnosť. Nerobí si zásoby, nešporí, nešetrí, nezabezpečuje sa na jeseň života. Mne osobne chlapík z prečítaného Ježišovho príbehu tak trošku vo svojom zmýšľaní pripomína  dnešných finančných poradcov. Na tomto inak krásne vidno, že ekonomika, resp. filozofia ekonomiky sa ani po 2000 rokoch nezmenila. To, čo spája boháča z Ježišovho príbehu a moderných poradcov v oblasti financií je určitá finančná stratégia a investovanie do zabezpečenia si budúcnosti. Aj finanční poradcovia vám dnes povedia, že svoje financie, resp. svoj kapitál musíte mať prerozdelený do viacerých pilierov. A síce: na financie, ktoré potrebujete mať k dispozícii okamžite, bezprostredne na každodennú potrebu. Potom na financie, ktoré potrebujete našporiť na to, aby ste si splnili svoje životné sny. A tými môžu byť: dom, auto či luxusná dovolenka a pod. Nuž a tretí pilier: to je zabezpečenie si budúcnosti a prežitie kvalitnej staroby. Mám za to, že boháč z dnešného evanjelia uvažuje celkom pragmaticky a veľmi podobne ako sa to ešte aj dnes odporúča. Opäť sa tak pýtame: Čo je zlé na tom, pokiaľ človek takto uvažuje a v podstate k svojmu životu pristupuje zodpovedne a neberie to na ľahkú váhu, neberie to iba tak, že nejako bolo, nejako bude?

Milí priatelia, boháč z nášho príbehu určite nie je  označený ako blázon preto, lebo je ekonomicky úspešný. Ani preto nie, že investuje do budúcnosti. Boh ho označuje za blázna najmä preto, lebo jeho majetok a bohatstvo mu dávajú  dôvod, aby sa točil len sám okolo seba. Aby sa zapodieval  len sebou samým. Nuž a to je ďalšia zaujímavá skutočnosť, ktorú sa z prečítaných slov dozvedáme. Je to skutočnosť, že boháč v podstate nemá žiadneho spoločníka. Nemá nikoho, s kým by sa mohol porozprávať. Je sám. Rozpráva sa iba sám so sebou, resp. so svojou dušou. V skutočnosti sú pre neho dôležité iba dve slová: „ja“ a „moje“.

Ďalšia skutočnosť, ktorá sa nedá prehliadnuť je tá, že pri ňom absentuje akákoľvek vďačnosť. Veď komu by aj mal byť vďačný? Vníma to tak, že celý jeho dosiahnutý úspech spočíva len a len na ňom samotnom, na jeho šikovnosti, resp. na jeho snažení. Na nikom inom. Ani na Bohu, tobôž na ľuďoch. I keď pravda je taká, že za svoje bohatstvo vďačí práve nadpriemernej a hojnej úrode, čo sa v staroveku vnímalo ako evidentný dôkaz Božieho požehnania. Smutné, či skôr až zarážajúce je, že boháč z dnešného príbehu to takto nevidí ani nevníma.

Milé sestry a bratia, to, čo nám dnes chce Ježiš povedať, by sa snáď dalo vyjadriť aj takto: dobrý život nie je to isté ako byť bohatý, resp. ako bohatý život. To je presne opačný názor aký dnešná spoločnosť obvykle zastáva. Výrobcovia rôznych tovarov a produktov utrácajú milióny za reklamy, prostredníctvom ktorých sa nám snažia nahovoriť, že pokiaľ si budeme kupovať viac a viac ich výrobkov, budeme šťastnejší, lepšie naladení a spokojnejší. Drahý brat, milá sestra: ako sa ty osobne vyrovnávaš s týmto neustálym tlakom a zvodom? Dnešný sviatok Poďakovania za úrody nás chce okrem iného naučiť aj toto: Nauč sa nepozerať na rafinované reklamy a lákadlá, ktoré ti ponúkajú médiá a okolitý svet! Namiesto toho sa sústreď  na skutočne dobrý život! Život vo vzťahu s Bohom. Život vo vďačnosti. Život v práci na Božom diele. Pretože iba Ten, ktorý nám život daroval, má aj najlepší recept a návod na Jeho prežitie.

Takto, ani nevie kedy, sa boháč dostáva akoby do začarovaného kruhu chamtivosti a hrabivosti. Nuž a s chamtivosťou je to tak ako so slanou vodou.  Čím viac ju pijete, tým ste smädnejší. Až vás to nakoniec zničí, pokiaľ s tým neprestanete. To znamená: chamtivosť neutišuje náš smäd  po naplnenom a šťastnom živote. Práve naopak! Ešte viac ten smäd zväčšuje a celú situáciu zhoršuje. Bratia a sestry, chamtivosť nás v podstate oddeľuje od Boha. Nakoniec sa ukáže, že to, o čo sme sa v živote po ekonomickej stránke tak krvopotne snažili, to nakoniec nebude mať v Božích očiach žiaden význam. Jasne to vyplýva z toho, čo Ježiš hovorí: Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. Nakoniec bude totiž záležať len na jednom. A síce: čo si o nás bude myslieť Boh. Až vtedy sa ukáže, aký úspešný či neúspešný bol náš život …

Muž v Ježišovom príbehu zomrel skôr, než mohol začať užívať úspech svojho podnikania. V tomto prípade sa jedná o úrodu zhromaždenú v obrovských stodolách. Aké smutné a tragické!  Ono je samozrejme múdre a zodpovedné  myslieť na dni budúce, pripravovať sa na starobu. Avšak dnešný sviatok Poďakovania za úrody nás chce naučiť aj ďalšiu lekciu. A síce: zanedbávanie prípravy na večný život má katastrofálne následky. A preto: pokiaľ zhromažďuješ  bohatstvo len pre seba, bez toho, aby si myslel aj na pomoc druhým, pamätaj, že odídeš  z tohto sveta tak či tak s prázdnymi rukami!

Milá sestra, drahý brat! A na čo šetríš ty? Na dôchodok? Na drahšie auto? Na zábavu? Alebo pre vnúčatá a ich zabezpečenie? Určite je to fajn. Pán Boh zaiste nemá nič proti tomu, aby sme sa mali dobre, žili sme v peknom dome a vozili sa na pohodlnom a výkonnom aute. Alebo aby sme objavovali nové kúty tohto sveta. No prostredníctvom dnešného sviatku nás vyzýva, aby sme sa nesústreďovali len na tie pozemské ciele, ale hľadeli aj na to a hľadali aj to, čo je „hore“. Presne tak ako nás k tomu povzbudzuje aj apoštol Pavol vo svojom liste kolosenským kresťanom: Myslite na to, čo je hore a nie na to, čo je na zemi! nuž a dnešný sviatok nás povzbudzuje aj k tomu, aby sme s tým, čo bolo zverené nám, pomáhali ostatným a nemysleli len na seba a svoje dobro.

Drahí priatelia, nakoniec teda všetko záleží len a len od Božieho rozhodnutia. Či naša večnosť bude len „ o mne“ a o tom, čo je „moje“. Alebo sa stanem súčasťou nespočetného spoločenstva tých, ktorí spolu Bohu ďakujú za to, čo nám On daroval a každý deň nanovo daruje. Za tie pozemské dobrá, no ešte viac za tie nepomiňajúce sa a nepominuteľné dobrá, ako sú: odpustenie a večná blaženosť.

Niekoľko tých dobier dnes budeme môcť prijať a zakúsiť aj my vo velebnej sviatosti Večere Pánovej, ku ktorej ste všetci srdečne pozvaní. A síce: Božiu milosť, milosrdenstvo, odpustenie, zmierenie a prijatie. Nech sú preto v tejto chvíli naše srdcia i mysle vďačné nielen za požehnanie úrody na našich políčkach, sadoch či záhradách, ale tiež za dary, ktoré voňajú nebom a ktorých i dnes my všetci smieme byť účastní! Bohu vďaka za ne! Amen.

48.819538,20.363907