Poďakovanie za úrody zeme – obeť chvály

Written by radovan on okt 06, 2020 in - No Comments
article_image_full

Poďakovanie za úrody zeme – 11.10.2020

„… obeť chvály …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca  a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Židom 13, 15 – 16

15 Skrze Neho teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich Jeho meno. 16 Nezabúdajte na dobročinnosť a na zbierky. Lebo v takýchto obetiach má Boh zaľúbenie.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Poznáme to všetci dobre. Napríklad z takých majstrovstiev sveta v hokeji či futbale, poprípade z iných športov. Pred začiatkom zápasu sa hrajú národné hymny jednotlivých krajín, pričom mnohí hráči spolu so svojimi fanúšikmi ich spievajú. Hrajú a bojujú za svoju krajinu, za svoju vlasť, aby dosiahli čím lepší výsledok, aby svojej krajine nespravili hanbu. Aby, pokiaľ je to možné, dosiahli víťazstvo.

My ako kresťania si uvedomujeme a vieme, že tento svet raz pominie. Resp. my sa pominieme v tomto svete. Vieme však aj to, že pri našom Pánovi Ježišovi Kristovi máme už teraz pripravenú večnú domovinu. Od chvíle svojho krstu patríme Jemu. A tak svoje životy tu na zemi žijeme v službe a na slávu nášho Pána a Spasiteľa. I naše životy sa podobajú zápasu, boju, či behu. I v našom prípade ide o to, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok, aby sme svojmu Pánovi nespravili hanbu, ale dosiahli víťazstvo. Nuž a tým víťazstvom, ktoré podľa Písma svätého premáha svet, je naša viera. Tak ako športovci spievajú svoje národné hymny a obetujú svoje schopnosti pre slávu svojej krajiny, tak sme dnes i my, ako veriaci ľudia, pozvaní, aby sme prinášali obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich Jeho meno – ako sme to počuli z dnešného kázňového textu.

Mám za to, priatelia, že slávnosť Poďakovania za úrody, ktorú na pôde nášho cirkevného zboru dnes slávime, je nanajvýš vhodným dňom na to, aby sme takéto obete chvály prinášali. Azda na začiatok by bolo dobré vysvetliť si, ako sa to s obeťami vyvíjalo. Starozmluvný človek, pokiaľ sa chcel Pánu Bohu poďakovať, robil to tak, že na oltár prinášal zvieracie obete. To jest, vzdal sa niečoho z toho, čo mu Boh doprial a požehnal. Obetný systém bol pritom dosť precízne vypracovaný a v Písme svätom sa mu venuje pomerne veľký priestor, najmä v 3. knihe Mojžišovej. Obete sa však prinášali aj vtedy, pokiaľ človek vyznával svoje hriechy a túžil po odpustení a zmierení s Bohom.

Na druhej strane v Novej zmluve, čo sa obetí týka, nemôžeme prehliadnuť určitý posun v ich vnímaní. Teraz Boh skôr túži po chvále a oslave svojho mena, po vďakyvzdaní svojho ľudu a nie po zvieracích obetiach. Nekončiace zvieracie obete zmierenia už nakoniec ani nie sú potrebné, nakoľko v Ježišovi, tom dokonalom a bezchybnom Baránkovi, bola prinesená raz a navždy dokonalá a na veky platná obeť zmierenia za naše hriechy. Nuž a efekt tejto obete, ty človeče, do svojho života prijímaš tak, že tomu veríš a vzdávaš za to Bohu chválu a vďaku: modlitbou, piesňou, životom.  To je tá obeť chvály, o ktorej čítame aj v prečítanom kázňovom texte.

Drahí priatelia, pokiaľ však moja chvála a vďaka majú byť úprimné a Bohom prijaté, musím mať predovšetkým ako človek dostatočný dôvod na vďačnosť a obetavosť. Dnešný sviatok nám v tomto smere chce byť nápomocný. Trojjediný Boh nám i v tomto roku daroval žatvu. Previedol nás a vedie nás cez tento, svojim spôsobom nie jednoduchý a komplikovaný rok. Postaral sa i tento rok o prostriedky na naše živobytie. Pomohol v núdzi. Stál pri nás v utrpení. Svojim slovom nás potešil i posilnil, povzbudil i uistil. Vo sviatosti svojej večere nás nasýtil svojim telom a krvou. Staral sa o to, aby sme i naďalej rástli vo viere. Áno! Bol to On, kto nás udržiaval pri živote i pri viere.

Milá sestra, drahý brat, sú toto pre teba dostatočné dôvody na to, aby si nielen dnes, na sviatok Poďakovania za úrody zeme, ale každý deň svojho Boha chválil a bol Mu vďačný? Pre mňa áno! Otázka však je, ako túto vďačnosť môžeme a máme Hospodinovi preukázať? Autor listu Židom nám poukazuje na dve veci, ako to máme robiť.

15 Skrze Neho teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich Jeho meno. To prvé sa teda týka nášho vyznania, či vyznávania. Je to niečo, čo Hospodin dáva ako povinnosť ľudu izraelskému ešte v čase, keď mu odovzdáva svojich 10 prikázaní. Jedná sa vyznanie, v ktorom vyznávam pre koho žijem a na čiu slávu žijem svoj život. Teda niečo na spôsob: Mojim Pánom je Boh Otec, Syn a Duch Svätý. Pre Neho žijem a Jemu chcem byť poslušný. Úzko to pritom súvisí s tým, čo čítame v žalme 50,14: 14 Obetuj Bohu vďaku a splácaj Najvyššiemu svoje sľuby! A tiež v tom istom žalme vo verši 23: 23 Kto vďaku obetuje, ten ma ctí; tomu, kto správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc.  No čo sa ovocia pier týka, dočítame sa o tom rovnako tak u proroka Ozeáša 14,3: 3 Vezmite so sebou slová ľútosti a obráťte sa k Hospodinovi. Povedzte Mu: Odpusť nám všetky viny, prijmi, čo je dobré, my chceme splácať ovocím svojich perí. To znamená: tak vyznávanie Boha ako svojho Pána ako aj vyznávanie svojich hriechov pred Ním – je to, čo dnes môžeme označiť ako obeť chvály, resp. obeť vďaky.

Nuž a tá druhá vec, ako túto obeť chvály Bohu preukázať, tú autor listu Židom definuje takto: 16 Nezabúdajte na dobročinnosť a na zbierky. Lebo v takýchto obetiach má Boh zaľúbenie. Teda inak povedané: robiť dobro a deliť sa s ostatnými. Deliť sa s nimi o svoj čas, o lásku, radosť, majetok, ale tiež o ich životné trápenie. A to bez ohľadu na ich národnosť, farbu pokožky, kultúru či náboženstvo. Z toho teda vyplýva, že obete chvály vychádzajúce z pier Božieho ľudu, Boha skutočne tešia len vtedy, pokiaľ sú sprevádzané aj milujúcimi skutkami. Teologicky správne vyznanie na jednej strane a konkrétne skutky lásky na strane druhej musia ísť ruka v ruke.

Presne tak to predsa robí aj náš Boh. On má nielen veľké vyhlásenia, či vyznania ohľadom človeka. Napríklad: Ajhľa, do dlane som si ťa vyryl. Alebo: Si zrenicou môjho oka … Ale On toto svojej vyznanie aj mocne rok čo rok dokazuje svojou konkrétnou starostlivosťou o nás. Tak ako to robí Boh, tak sa to dnes očakáva i od nás, priatelia! A preto neostaňme len pri veľkých vyznaniach na adresu Pána Boha, ale slová vyznania dokážme deň čo deň aj konkrétnymi skutkami lásky! Skutkami lásky preukázanými druhému človeku. Potom i naša obeť chvály bude dokonalá, Bohom prijatá a Jemu milá! Kiežby nás dnes, keď slávime sviatok Poďakovania za úrody, táto zvesť napĺňala, no predovšetkým motivovala k prinášaniu obetí chvál, tak svojimi slovami ako aj skutkami! Od Boha sme mnoho a nezaslúžene prijali, a preto ani my nebuďme skúpi, ale rozdávajme! Veď z Božej dobroty, lásky a milosti nikdy neubudne. Amen.

48.819538,20.363907