Posledná nedeľa po Zjavení – skúsenosť večnosti

Written by radovan on jan 21, 2021 in - No Comments
article_image_full

Posledná nedeľa po Zjavení – 24.1.2021

„… skúsenosť večnosti …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Matúš 17, 1- 9

1 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. 2 Tam sa premenil pred nimi a tvár Mu žiarila sťa slnko a rúcho jeho zbelelo ako svetlo. 3 A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s Ním. 4 Peter prehovoril k Ježišovi: Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobí tu tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. 5 Keď on ešte hovoril, ajhľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte. 6 Keď to učeníci počuli, padli na tvár a náramne sa báli. 7 Ježiš pristúpiac k nim, dotkol sa ich a riekol: Vstaňte a nebojte sa! 8 A keď pozdvihli oči, nevideli nikoho, len samého Ježiša. 9 Keď schádzali z vrchu, prikázal im Ježiš: Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych!

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

Bonusové zjavenie, bonusové vyjavenie! Áno priatelia, i tak by sa dala nazvať udalosť, o ktorej sme dnes v prečítaných slovách evanjelia počuli. Už sme tu mali Zjavenie Krista Pána mudrcom, počas ktorého sa nám Syn Boží v troch daroch mudrcov vyjavil ako Kráľ, Kňaz a Prorok. Kráľ, ktorému Jeho Otec odovzdal všetku moc do rúk, a to tak na nebi ako aj na zemi. Kňaz, ktorý ako obeť zmierenia priniesol Bohu samého seba. On sám je totiž tým dokonalým Baránkom Božím, ktorý sníma hriech sveta. Nuž a prorok, ktorý nie len predpovedá budúcnosť, ale hovorí najmä slovo pravdy do súčasnosti.

Rovnako tak sme tu už mali vyjavenie, ktoré nám sprostredkoval sám Boh Otec pri krste svojho Syna v rieke Jordán. Vyjavenie v tom slova zmysle, že Ježiš nie je nikto iný ako Boží milovaný Syn. Nie je to teda len syn tesára Jozefa z Nazareta a Márie. Ježiš je Syn samotného Boha. Ako v takého v Neho máme veriť. Nie je to len mimoriadne charizmatický učiteľ, ktorý si svojimi príbehmi vedel získať masy. Učenie, ktoré nám priniesol, bolo priamo od Boha.

Nuž a do tretice to bolo Ježišovo vyjavenie sa na svadbe v Káne Galilejskej, kde Ježiš prostredníctvom zázraku premenenia vody na víno jasne demonštruje, že má plnú moc od Boha robiť divy a zázraky. Pritom je blízko každému jednému z nás a naše starosti či problémy sa Jeho osobne dotýkajú. To nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa nebáli za Ježišom prísť a prosiť Ho aj za maličkosti života.

Pred týždňom sme si povedali, že po tomto trojitom vyjavení Ježiša teraz pokračuje nový príbeh. Príbeh viery Ježišových učeníkov v Ježiša ako Kráľa, Kňaza a Proroka. Príbeh nasledovania Ježiša ako Syna Božieho, ktorý má plnú moc od Boha. Nuž ale i na tejto ceste zjavený Ježiš nenecháva svojich učeníkov a nasledovníkov bez ďalšieho vyjavenia sa. A tak tu dnes máme, ako som povedal, bonusové zjavenie Krista Pána na tzv. hore premenenia. Zjavenie, počas ktorého Ježiš svojim učeníkom akoby poodhalil kúsok neba a otvoril aspoň na chvíľu pohľad doň. Pohľad do tzv. eschatologickej slávy neba, z ktorej Ježiš prišiel a zostúpil na túto zem a kam sa raz opäť vráti.  Nuž a z nášho pohľadu sa tam už vrátil, aby opäť raz prišiel sem a pobral nás, ktorí v Neho veríme, k sebe.

Drahí priatelia, ako radi by sme tam boli! Ako radi by sme i my boli účastní tohto zjavenia! Momentu, kedy by sme Ježiša mohli vidieť v Jeho nebeskej sláve. S tvárou, ktorá Mu žiari ako slnko a s rúchom, ktoré je biele ako svetlo. Moment, keď slnko a svetlo vychádzajúce z Ježiša presvetľujú tmu tohto sveta a temnotu nášho života.

Ježiš vie, že Jeho učeníci na ceste nasledovania potrebujú takýto okamih viery. Takéto okamihy, drahí priatelia, z času na čas potrebujeme aj my. Potrebujeme ich zvlášť vtedy, keď máme pocit, že starosti a núdza tohto sveta na nás spočinuli ako ťažké bremeno, ktoré nás tlačí k zemi. Sú to stavy, kedy sa cítime akoby bez nádeje, bez vyhliadky na lepšie časy. Možno práve i toto sú tie dni, priatelia, keď čas korony so všetkými opatreniami, obavami a obmedzeniami trvá už dlho. A nám sa zdá, akoby to všetko ani nemalo konca. Keď ani netušíme, čo to všetko prinesie a ako sa bude ďalej tento svet vyvíjať. Bude to ešte niekedy také ako predtým? Alebo sa máme postupne pripraviť na tzv. Veľký reset tohto sveta, tak ako sa o ňom dá dočítať v niektorých príspevkoch na internete? Na nové politické pomery a poriadok, ktoré zavládnu v tomto svete …

Bratia a sestry, dnes Ježišových učeníkov stretávame vo chvíli, keď necítia žiadnu obavu ani strach. Neprežívajú žiadnu starosť ani nedostatok. Naopak! Ježiš ich privádza na vysoké miesto. Nuž a odtiaľ, z vysokého miesta, z vysokého kopca, odtiaľ vyzerá svet ako maličký. Kto sa rád pohybuje po kopcoch, pozná to: ulice, domy, autá, dedinky a mestečká – to všetko vyzerá byť zhora malé. Ešte menší sa nám javia ľudia aj s tým všetkým, čo považujú za veľké a dôležité. Áno, ľudia so svojimi radosťami, ale ešte možno viac so svojimi starosťami a obavami, ktoré ich tak zaťažujú. Zhora vyzerá svet inak. Tam na hore, na kopci sa všetky tie starosti života, núdza či obavy zdajú byť tak vzdialené, tak maličké. Nuž a nebo, jasná obloha nad nami zas tak blízka. A Boh taký veľký a nekonečný …

Drahí priatelia, i to je jeden z dôvodov, prečo, keď mám chvíľku času, sa rád mocem po kopcoch, odkiaľ mám krásny výhľad do údolia. Áno, na jednej strane to robím preto, aby som si udržal aspoň akú takú kondičku. No robievam tak rád aj preto, nakoľko zhora svet vyzerá inak. To zlé, ťažké, deprimujúce sa zdá byť ďaleko. A na druhej strane nebo, pokoj, rovnováha a Boh sa zdajú byť také blízke.

Nie je to div, že učeníci ten úžasný moment, keď majú nebo takpovediac na dosah, na dotyk, chcú predlžiť tak dlho ako sa len dá. Veď je to okamih pravdy, ktorá vypovedá o tom, čo je skutočne veľké, resp. kto je skutočne veľký a čo naproti tomu je len malé, i keď sa to tvári ako veľká vec, či veľká osobnosť. Tam, na hore premenenia je veľký len Jeden. Ten, ktorý chce byť najväčším aj v našom živote. Tam, na hore premenenia nie je veľká iba pandémia, vírus, či s najväčšou pravdepodobnosťou pripravovaná geopolitická štruktúra tohto sveta. Tam je najväčší iba On. Pretože nakoniec všetko záleží iba na Ňom. Všetko závisí jedine od Neho. Blahoslavený každý, kto toto vie a tomu verí. Pretože taký má v srdci pokoj a neprepadá panike. Taký vie, že je v Božích rukách a že z Hospodinových rúk ho nemôže vytrhnúť nikto: ani život ani smrť. Ani strach ani obavy. Ani prítomnosť ani budúcnosť. Ba dokonca ani politika mocných tohto sveta.

Tam hore je blízko Boh, nebo i celá večnosť, ktorá toto naše malicherné vyčíňanie na zemi a dokazovanie si toho, akí sme veľkí a dôležití, neskutočne prevyšuje a zatieňuje. Preto som rád v kopcoch. Človek odtiaľ vidí jasnejšie, čo je skutočne dôležité a čo mi naopak za to nestojí, pretože to nemá cenu ani zmysel.

Skúsenosť večnosti. Stretnutie s večnosťou. Áno, práve o nej píše aj apoštol Peter vo svojom 2. liste (1, 16 – 18): 16 Veď sme nesledovali vymyslené báje, keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale boli sme očitými svedkami Jeho velebnosti, 17 keď prijal česť a slávu od Boha Otca a z velebnej slávy Mu zaznel takýto hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie! 18 Tento hlas sme počuli prichádzať z neba my, ktorí sme boli s Ním na svätom vrchu. Áno, priatelia. Stretnutie s večnosťou. Skúsenosť večnosti. Práve táto udalosť Petra sprevádzala celým jeho ďalším životom. Práve tento okamih zažitia večnosti bol tým, čo Petra posilňovalo vo viere. Vtedy, keď sa mal dosvedčiť ako Kristov verný nasledovník i vtedy, keď čelil mučeníckej smrti. Stretnutie s večnosťou prekonalo všetok strach i obavu.

Bratia a sestry, samotná skúsenosť s večnosťou však v sebe obsahuje aj jeden imperatív, ktorý nemožno prehliadnuť: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte! Tzv. bonusové zjavenie Boha Otca ohľadom Jeho Syna je síce veľmi podobné ako to, ktoré sa odohralo pri Ježišovom krste. Avšak je tu malý prídavok. Je to imperatív, na ktorý poukazujem: Jeho poslúchajte! Áno, priatelia! Tá večnosť sa pre nás môže stať trvalou len za jednej podmienky. A síce, keď Krista budeme aj poslúchať a brať Ho vážne. Keď budeme nielen poslucháčmi, ale aj vykonávateľmi Jeho vôle.

Drahí priatelia, prajem vám, aby ste podobných stretnutí s večnosťou mali čím viacej. Zážitkov, ku ktorým sa budete radi vracať. Momentov, ktoré vás posilnia vždy vtedy, keď si možno až príliš budete všímať starosti, bolesť, smútok a núdzu tohto sveta. Keď možno až príliš budete smutní z toho, ako to v tomto svete vyzerá, ako sa to vyvíja a kam to všetko speje. Vždy vtedy si spomeňte na „vôňu neba a večnosti“! Takým stretnutím s večnosťou môže byť tak čas pri čítaní Písma svätého ako aj čas na modlitebnej skupinke. Takým stretnutím môže byť tak čas strávený na službách Božích ako aj chvíľa prijímania darov svätej Večere Pánovej.

Okrem spomínaného, pre mňa osobne je takým časom moment, keď sa dostanem na vrchol kopca, odkiaľ je krásny výhľad do údolia: Gačovská skala, Havrania skala, Ondrejisko, Stromíš, Radzim, Turecká … Všetko kopce z môjho blízkeho okolia na Gemeri … vždy vtedy cítim, že nebo a večnosť sú blízko a že Boh sa postará … aj o mňa … Prajem vám čím viacej takýchto ochutnávok neba, ktoré nás budú niesť vtedy, keď sa opäť vrátime do drsnej reality sveta. No my vieme, že tento svet nie je všetko. Veď sme už zakúsili aj čosi z večnosti a na jej vôňu a chuť sa nedá zabudnúť. Amen.

 

48.819538,20.363907