Spomienkové služby Božie na Přerovskú tragédiu

Written by radovan on jún 16, 2021 in - No Comments
article_image_full

Spomienkové služby Božie na Přerovskú tragédiu – 20.6.2021

Pomodlime sa : Všemohúci Bože, dobrý náš Pane, ďakujeme Ti za to, že nám dávaš inštrukcie pre náš život. Nepostavil si nás do tohto sveta ako siroty. Nestvoril si nás iba preto, aby sme sa ďalej starali už len sami o seba. Naopak! Ty nám zjavuješ vo svojom Slove svoju svätú vôľu a chceš, aby sme sa podľa nej riadili, aby sme ju rešpektovali. Aj dnes nám chceš ukázať aká je Tvoja vôľa, Tvoja predstava ohľadom nášho vzťahu k človeku ako takému. Prosíme Ťa, otvor naše srdcia i mysle, aby sme neboli len pasívnymi poslucháčmi, ale aj radostnými činiteľmi Tvojho slova. Amen.

Mt 7, 12

Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy! Lebo to je zákon aj proroci.

Milé sestry a drahí bratia v Pánovi!

Po 76 rokoch si dnes na pôde nášho cirkevného zboru opäť pripomíname masaker, Přerovskú tragédiu. Tá sa odohrala v noci z 18. na 19. júna 1945 neďaleko moravského mesta Přerov a značne tak zasiahla naše mestečko ako aj ďalšie medziľudské vzťahy v ňom. Na problematiku Přerovskej tragédie sme sa počas uplynulých rokov pozreli z viacerých uhlov pohľadu. Niekedy som tak spravil ja, inokedy som si pozval hosťujúcich kazateľov. Dnes sa na masaker pri Přerove, kde okrem iných prišlo nespravodlivo o život aj …. nevinných Dobšinčanov, chcem pozrieť bližšie. A síce čo sa z tejto tragédie môžeme naučiť ohľadom nášho postoja k človeku, resp. k ľuďom ako takým.

Prečítané Ježišove slová, ktoré tento náš vzťah definujú a charakterizujú, sa zvyknú označovať aj ako tzv. „Zlaté pravidlo“. Takéto zlaté pravidlo sa však nenachádza len na pôde Novej zmluvy, len na pôde kresťanstva. Nachádzame ho aj inde, aj v iných náboženstvách, či náboženských alebo filozofických systémoch, napríklad v hinduizme, či budhizme.  No zaujímavé je, že tam sa vyskytuje v negatívnej forme. Konfuciovi, veľkému náboženskému mysliteľovi ďalekého Východu, sa napríklad zvykne pripisovať výrok : Nerob iným to, čo si nepraješ, aby sa dialo na tebe. Dá sa povedať, že aj stoici, predstavitelia jednej z gréckych filozofických škôl mali podobnú zásadu. V starozmluvných Apokryfoch v knihe Tobiášovej zas čítame : Nerob nikomu to, čo sám nenávidíš! Toto je pravdepodobne veta, ktorú citoval aj slávny rabín Hillel asi v roku 20 pred Kristom, keď ho jeden pohan túžiaci prestúpiť na židovstvo požiadal, aby ho naučil celému zákonu v kocke. Je to nasledovný príbeh:

Raz prišiel jeden pohan k Šamajovi (čo bol mimochodom iný významný rabín žijúci v tej dobe, akási priama konkurencia k Hillelovi) a povedal mu: Obráť ma na židovstvo pod podmienkou, že ma naučíš celú Tóru, zatiaľ čo ja budem stáť iba na jednej nohe. Šamaj ho ihneď vyhodil. Pohan teda šiel k Hillelovi a opakoval svoje prianie : Obráť ma na židovstvo pod podmienkou, že ma naučíš celú Tóru, zatiaľ čo ja budem stáť iba na jednej nohe. Hillel jeho žiadosť prijal a nasledovne ho poučil : To, čo sa ti protiví, nerob ani svojmu blížnemu! To je celá Tóra. Všetko ostatné je k nej len komentár. Choď a nauč sa ho!

Bratia a sestry, dalo by sa povedať, že už samotné negatívne pravidlo: Čo nechceš, aby druhí robili tebe, nerob ani ty im! – bolo veľmi dôležité. Je vskutku mnoho toho, čo nechceme, aby nám ľudia robili : nechceme, aby nám siahali na život. Nechceme, aby nás oberali o hodnoty, ktoré nám patria. Nechceme, aby nás ohovárali. Nechceme, aby nám kládli ponižujúce otázky. Nechceme, aby sa nám odcudzovali, a tým nás vháňali do osamelosti. Nič z toho by sme však nemali konať ani my tým druhým. Splniť toto, milí priatelia…  – už to by znamenalo vylúčenie mnohých trecích plôch medzi ľuďmi. Pokiaľ sa však jedná o zlaté pravidlo, je skutočne veľký rozdiel medzi negatívnou a obmedzenou zásadou Hillelovou – Nerob iným to, čo sám nemáš rád – a pozitívnou iniciatívou, ktorá je obsiahnutá v Ježišovej inštrukcii – Čo chceš, aby ti ľudia robili, rob im aj ty!

Predpokladom je, že nikto sám sebe nechce zle. Ježiš teda žiada omnoho viac. Jeho požiadavka neznamená iba to, že nemáš svojmu blížnemu urobiť nič zlého, ale práve naopak : Urob druhému dobre! Poteš ho! Miluj Ho! Odpusť mu! Veď aj ty chceš, aby s tebou druhí ľudia v dobrých i zlých dňoch zaobchádzali priateľsky a s láskou. Rob to aj ty druhým! Zakaždým sa v myšlienkach vži do situácie toho druhého! Ako by si ty na jeho mieste chcel, aby sa zaobchádzalo s tebou, tak sa ty správaj voči nemu! Potom budeš konať vždy správne. Zlaté Ježišovo pravidlo, sestry a bratia, teda akoby pretváralo naše činy. Keď sa empaticky vcítime do postavenia toho druhého a prajeme mu to isté, čo by sme za daných okolností priali aj sami sebe, potom nikdy nebudeme tí, ktorí urážajú, ale tí, čo sú šľachetní. Nikdy nebudeme neúmerne tvrdí, ale budeme tolerantní. Nebudeme krutí, ale láskaví.

Náš reformátor Dr. Martin Luther o prikázaní lásky k blížnemu povedal, že je to vec úplne jednoduchá : pozri sa na vlastnú lásku k sebe a už máš poučku, ako máš milovať iného. Láske k sebe sa učiť nemusíš, tá je v tebe. Zameň teda blížneho za seba a budeš vedieť, ako ho milovať. A v podstate toto isté platí, sestry a bratia, aj o zlatom pravidle Ježišovom. Nielen zákon a proroci Starej zmluvy, ale celé počínanie si človeka vo vzťahu k človeku je tu správne určené. Náš pomer k iným ľuďom je predsa skúšobným kameňom toho, či Ježišovo učenie v nás zapustilo korene alebo nie. Máš Boha za Boha? Dokáž to na tom, koho On stvoril ako tvojho brata a koho ti dal, aby si ho v láske chránil, podporoval ho a pomáhal mu! Berieš vážne slovo Božie o tvojej spáse? Potom hľadaj spásu iného, lebo za neho práve tak zomrel Kristus ako za teba! Veríš skutočne v Ducha Svätého, ktorý utvára cirkev na zemi? Ak áno, tak sa v tej cirkvi stretneš práve so svojim blížnym a zachováš sa k nemu tak, ako ťa to učí a žiada od teba Božia láska!

Ježišovo slovo, milí priatelia, by bolo možné sformulovať aj takto : Čo chcete, aby vám Boh urobil, to vy čiňte ľuďom! Bohu to síce preukázať nemôžeme, ľuďom však áno. Toto pravidlo teda vskutku môže pochopiť každý. Nie je to nič len pre zvláštne obdarených. Čiňte všetkým tak dobre, ako chcete, aby ľudia konali vám. To je v svojej podstate kresťanstvo, resp. jeden z významných opisov kresťanstva.

Ježišove slová, nad ktorými sa dnes, pri príležitosti Přerovskej tragédie zamýšľame, sú teda v svojej podstate veľkou výzvou pomáhať ľuďom. Pomáhať im vo všetkých nedokonalostiach, slabostiach i hriechoch. Nepohrdnúť nikým preto, lebo sa javí hriešnym či nehodným lásky. Veď v jednom sme si ľudia rovnakí : všetci potrebujeme pomoc. A tak ako sa Kristus kvôli pomoci človeku sám stotožnil s človekom, tak toto isté On očakáva aj od nás. Všímajme si preto okolo seba tých, ktorým možno práve my môžeme pomôcť a tak dokážme, že patríme Kristovi!

Nakoniec, milí priatelia, vidíme, že Ježišovo zlaté pravidlo, ktoré sa navonok javí ako jednoduché, predsa až také jednoduché nie je. Ono totiž nehovorí: jednajte s ľuďmi tak, ako aj oni s jednajú s vami. Ale: jednajte tak, ako by ste si to vy sami od druhých priali! Nehovorí sa tu: ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Ale: vy sa skúste ozývať inak! Nestojí tam: počkajte, kým ľudia budú dobrí a milosrdní k vám. To, ako sa budú ostatní chovať k vám, to nie je vo vašej moci. Ale vy na sebe za každých okolností zrkadlite Božie kráľovstvo! Ježišovo zlaté pravidlo teda mení všetko.  Pretože postoj k blížnemu mení zo sebectva na lásku, tak ako pomoc je možná len tam, kde sa k človeku pristupuje s láskou. Učme sa tejto láske, priatelia! Nech je ona našou mierou prístupu ku komukoľvek! Lebo iba tak môžeme prekonať odcudzenosť medzi ľuďmi. Len láskou môžeme meniť tento svet. Pán Boh nech nám v tom pomáha! Amen.

Skloňme sa k modlitbe : Pane náš Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že nám dávaš jasné a jednoznačné inštrukcie pre náš kvalitný život tu na zemi. Prosíme Ťa, aby Tvoje slovo mocne vplývalo na naše myslenie, rozhodovanie i motívy. Aby to nebola len prázdna a mŕtva litera, ktorá sa nás absolútne nedotýka a nijako nás neovplyvňuje. Dnes nechceme len neubližovať svojmu blížnemu a tak zostať pasívnymi. Naopak! Chceme k nemu pristupovať s aktívnou láskou, ktorá sa dokáže aj obetovať a nič za to neočakáva. Uznávame, nebeský náš Pane, že sme v tom neraz ešte nedokonalí a slabí, že zlyhávame a tak nie sme schopní plniť Tvoje nariadenia. A preto prosíme o naplnenie Tvojim Duchom Svätým, aby sme v Jeho moci vedeli urobiť vždy to, čo sa od nás očakáva, čo je správne, čo si Ty, Pane Ježiši, praješ. V tejto chvíli, drahý Pane, myslíme na všetkých tých, ktorí nespravodlivo zahynuli pred 76 rokmi. Pane, prosíme, prijmi ich do svojej slávy a dokáž pri nich svoju lásku i moc. Priznaj sa k nim ako k svojim mučeníkom, tak ako sa i oni priznávali k Tebe. Dobrý Bože, prosíme, chráň nás od podobných navštívení a zmiluj sa nad svojim ľudom! Amen.

 

48.819538,20.363907