Štedrý večer – o Božom klopaní

Written by radovan on dec 22, 2016 in - No Comments

Štedrý večer – 24. 12. 2016

„… o Božom klopaní …“

Milosť vám a pokoj od nášho narodeného Pána a Spasiteľa Ježiša Krista! Amen.

Lk 2, 4 – 8

4 Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida, 5 aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. 6 Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu. 7 A porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo v útulku pre nich nebolo miesta.

Zj 3, 20

Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.

Slávnostné kresťanské zhromaždenie, milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Po roku sú tu opäť Vianočné sviatky so svojou stále sa opakujúcou, avšak jedinečnou a nezameniteľnou ponukou. Jedná sa o ten najväčší dar, ktorý bol ľudstvu darovaný. Dar v podobe Záchrancu a Spasiteľa – Pána Ježiša. Dar v podobe spoločenstva s Ním, ktoré sa začína tu v tejto časnosti, aby ďalej pokračovalo v celej večnosti.

Úžasné na tom všetkom je to, že Pán Ježiš sa ani dnes nikomu nasilu nevnucuje. Pokorne a trpezlivo stojí aj pri bráne tvojho života,  pred bránami tvojho srdca a klope. On má na to, aby sa tam vlámal aj násilím. Vôbec by sa ťa nemusel pýtať a prosiť, či to chceš alebo nie. Jednoducho Ho prijmeš, uveríš v Neho, budeš Ho milovať, a hotovo. To však nie je Jeho štýl. Je to gentleman, ktorý sa nepchá tam, kde Ho nevolajú. Na druhej strane, rád vstúpi tam, kde je očakávaný.

On, ktorý ti dal slobodu v rozhodovaní, túto slobodu aj rešpektuje. Túži po tom, aby si Mu ty sám slobodne otvoril a pozval Ho dnu, do svojho života, do svojich priorít, do svojich rozhodnutí, do svojich plánov, do svojej prítomnosti i budúcnosti. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.

Bratia a sestry, obraz stolovania, o ktorom tu počujeme, je biblický výraz pre veľmi úzke a osobné spoločenstvo dvoch alebo aj viacerých osôb. Je to spoločenstvo absolútnej dôvery, blízkosti, pochopenia, rešpektovania, úcty a lásky. Milí priateľ, práve takéto celoživotné spoločenstvo sa ti dnes, na Vianoce ponúka. Práve o tom je tajomstvo Vianoc, že absolútny, dokonalý  a nekonečný Boh sa kvôli tebe  dokázal až tak znížiť, pokoriť a uskromniť, že na seba vzal smrteľné, nedokonalé a obmedzené ľudské telo. A to všetko len preto, aby s tebou smel mať osobné a dôverné spoločenstvo.

To všetko spravil preto, aby raz za teba mohol svoj život položiť. Odplata za hriech je totiž smrť. On preto prišiel, aby všetok spravodlivý trest a Boží hnev za naše hriechy  vzal na seba a svojou nevinnou smrťou a obeťou zadosťučinil Božej spravodlivosti. To všetko sa udialo, pretože aj teba Boh nekonečne miluje. A tak, či už vidíš malého Ježiška ležať v jasličkách alebo dospelého Krista visieť na kríži, nikdy nepochybuj o tom, že Boh ťa má rád, že ťa miluje, že Mu na tebe záleží. On všetko spravil preto, aby si raz i ty mohol byť tam, kde je On už teraz – vo večnosti.

Milí priatelia, keď toto všetko vieme, o to viac je smutnejšie,  keď čítame o tom, že pre tehotnú ženu, tesne pred pôrodom, sa nikde nenašlo miesto. Áno, dá sa to vysvetliť aj racionálne, a síce preplnenosťou mestečka Betlehem, ktoré na taký nápor pútnikov nebolo pripravené, resp. obmedzenosťou ubytovacích kapacít. Predsa však, mám za to, že táto výpoveď Písma pre nás má aj duchovný obsah. Boží Syn prichádza na svet naozaj v biednych podmienkach – v skalnej jaskynke, ktorá slúžila ako maštaľ. Prišiel kvôli biede sveta a človeka a už od svojho narodenia je s ňou priamo a bezprostredne konfrontovaný.  Áno, i taký krutý a bezcitný vie byť jeden človek k druhému človeku, ktorý sa ocitol v núdzi, a tak je nútený improvizovať v podmienkach, ktoré nie sú súce človeka, tobôž Božieho Syna! Myslím, že ani za 2000 rokov sme ako ľudstvo v tom súcite s biedou svojho blížneho a úctou k životu druhého človeka, príliš nepokročili. Veď ešte aj v tomto svätom predvianočnom čase na svete zúria vojnové konflikty, teroristi útočia na pre nás posvätné symboly, a nám všetkým je odkázané, že si na to máme zvykať.

Bratia a sestry, narodenie Božieho Syna v maštali je tak svojim spôsobom obvinením tohto sveta, ktorý má pomýlené hodnoty a priority. Pravdepodobne kadekto iný by sa bol narodil v prijateľnejších podmienkach. Len pre Božieho Syna nebolo miesta.
Narodenie Božieho Syna v maštali je tak istým spôsobom obvinením aj každého jedného z nás. Kde komu a kadečomu dokážeme dať vo svojom živote priestor, miesto i čas. No pre Božieho Syna sa neraz už nezvýši a nenájde ani miesto ani čas. Kde čo má v našom živote vysokú prioritu, len veci viery a záležitosti vlastnej spásy človek rád odsúva na neskôr, lebo vraj na to má ešte dosť času!

Milí priatelia, aj keď Pána Ježiša po prvýkrát na stránkach Písma svätého vidíme ako malého Ježiška v jasličkách, ako malé dieťatko, predsa len – nesmieme pri tomto pohľade na Neho zostať! Ježiško ako dieťa síce vytvára nádhernú vianočnú scenériu a atmosféru, ale my nemôžeme ostať len pri tom. To malé bezmocné mimino predsa postupne vyrástlo v dospelého muža, ktorý prežil úžasný život. Zomrel za nás, vstúpil do neba a raz sa na túto zem vráti ako Kráľ kráľov. Bude vládnuť svetu a všetkých ľudí súdiť podľa toho, či Ho prijali alebo odmietli. Milý priateľ, pokiaľ si Božieho Syna až doteraz predstavuješ len ako malého Ježiška v jasličkách, potom Mu čím skôr dovoľ, aby aj v tvojom živote vyrástol a stal sa i tvojim Pánom, v rukách ktorého je celý náš život a pred ktorým sa raz každý jeden z nás bude musieť zodpovedať.

Dnes každý jeden z nás je tak postavený pred otázku : Vytvorím Božiemu Synovi vo svojom živote toľko priestoru,  aby sa vo mne mohol narodiť, vyrásť, žiť a pôsobiť? Počujem ako už klope na môj život a bol by rád, keby som Mu slobodne otvoril a pustil Ho dnu? Pustím Ho dnu, alebo tak ako vtedy sa pre Neho nenašlo miesto, tak sa pre Neho nenájde ani dnes pri mne ani pri tebe?

Dnes, milý priateľ, smieš spraviť aj ty veľké pozvanie a rozhodnutie vo svojom živote a samozrejme tiež aj nemusíš. Boží Syn je natoľko veľkorysý, že tvoje rozhodnutie bude rešpektovať. On príde aj zajtra a bude to skúšať zas. Otázka je len, či v hluku a šialenom tempe života toto Jeho tiché klopanie začuješ. Je azda dobre vedieť, že slová o Ježišovom klopaní na dvere nášho života boli najsamprv adresované ľuďom v gréckom meste Laodikeja. Ľudia v tom meste boli zabezpečení a spokojní. Len jedno im chýbalo. Kristus medzi nimi nebol. A tak klopal na dvere ich sŕdc. Oni však boli natoľko zaneprázdnení pozemskými starosťami a povinnosťami, že si Ho vôbec nevšimli. Hotová tragédia! Milí priatelia, nepripomína vám mestečko Laodikeja akoby celý dnešný uponáhľaný svet s vystresovanými ľudmi v ňom, ktorí si neraz ani nestihnú všimnúť to, že v tej rýchlosti prichádzajú o to najdôležitejšie?

Predsa však, jedno musíme mať na pamäti. I to klopanie na dvere tu nebude naveky. Ponuka je časovo ohraničená. Predovšetkým časom môjho života a tiež udalosťou Ježišovo druhého príchodu ako Pána pánov a Kráľa kráľov v moci a sláve. Preto je v tejto chvíli na mieste spoločne so žalmistom vyznať : Dnes keď počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia! Ajhľa, dnes je deň príhodný, dnes je deň spasenia.

Keď už nič iné, nechajme sa dnes pozvať aspoň spevom našich detí, ktoré účinkovali v programe a v jednej z pesničiek speivali : Klop, klop, klop! Kto na srdiečko klope? Klop, klop, klop! Či otvoriť Mu mám? Pán Ježiš chce do srdiečka ku mne : Áno, áno! Už Mu otváram!

Drahí bratia, milé sestry, sviatky Vianočné sú práve o tejto úžasnej ponuke. O Božom záujme o nás. O Ježišovom klopaní. O ponuke spasenia a večného života. Túto ponuku ti nedajú ani veľké obchodné reťazce, ani nadnárodné korporácie. Túto akciovú ponuku ti nedajú politické strany ani banky ani nikto na tomto svete. Prijať ju zdarma môžeš len v narodenom Božom Synovi, a to tým, že v Neho uveríš, že Mu budeš dôverovať, spoliehať sa na Neho a kráčať v živote s Ním.

Nikto z tých, ktorí to spravili, to neoľutovali. Verím, že nebudeš ľutovať ani ty. Amen.

48.819538,20.363907