Svätá Trojica – z Neho … skrze Neho … pre Neho

Written by radovan on jún 08, 2022 in - No Comments
article_image_full

Svätá Trojica – 12.6.2022

„… z Neho … skrze Neho … pre Neho …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista! Amen.

Rímskym 11, 36

36 Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

Žijeme vo svete, v ktorom sa deje veľa nedobrých a nepekných vecí. Žijeme vo svete, v ktorom množstvo ľudí trpí. Či už kvôli chorobám, hladu, chudobe, utláčaniu alebo vojnám. Žijeme vo svete, v ktorom mocní tohto sveta chcú mať ešte viac, nuž a tí chudobnejší a slabší sa musia ešte viac uskromniť a obmedziť. Žijeme vo svete politických a spravodajských hier, manipulácií a konšpirácií. Vo svete, v ktorom už ani poriadne nevieme, komu ešte veriť a komu už nie. Žijeme vo svete, v ktorom sa každý deň manipuluje s mienkou a názorom ľudí. Vo svete, v ktorom sú ľudia zavádzaní, podvádzaní, klamaní. Nuž a ja mám silný osobný pocit, či dojem, že k lepšiemu sa to v tomto svete nebude vyvíjať. Významný učiteľ národov a biskup Jednoty Bratrské – Ján Amos Komenský – síce hovorí o postupnej humanizácii ľudstva, o akomsi postupnom poľudšťovaní človečenstva, no realita, v ktorej sa ocitáme a žijeme, akoby skôr potvrdzovala opak. To je nie humanizáciu, ale skôr dehumanizáciu ľudstva. Nie poľudšťovanie, ale skôr odľudšťovanie človečenstva. I keď by nás množstvo výdobytkov techniky v oblasti komunikácie malo k sebe viac približovať, predsa len akosi podvedome cítime, že namiesto toho, aby sme si boli bližší, akoby sme sa od seba navzájom čím ďalej, tým viac odcudzovali …

Bratia a sestry, v tom všetkom nie veľmi lichotivom konštatovaní, v tom všetkom znepokojujúcom, čo sa v tomto svete deje a čím sme viac či menej konfrontovaní, nám dnes, keď na pôde kresťanskej cirkvi slávime sviatok Svätej Trojice, zaznievajú slová apoštola Pavla: 36 Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky … A my sa pýtame: Platí to vôbec ešte vo svete, ktorý akoby sa otriasal vo svojich základoch? Platí to vôbec ešte v cirkvi, ktorá tiež prechádza svojou krízou? Platí to vo všetkých pochabostiach, nerozumnostiach a hlúpostiach, ktorých sa ako ľudia deň čo deň dopúšťame? 36 Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Platí ešte táto výpoveď, keď sme si z Písma svätého zvykli vyťahovať iba to, čo nám pasuje, čo sa nám páči? Zatiaľ čo pasáže, ktoré nám nepasujú, sme zavrhli a nechceme o nich počúvať? Platí táto výpoveď, keď sa aj ako kresťania neraz snažíme silou mocou podobať sa tomuto svetu, podobať sa „mainstreamu“?

Drahí priatelia, ako môžeme dať do súvisu nepochopiteľné veci nášho života a sveta na jednej strane s nepochopiteľným Bohom na strane druhej, ktorého apoštol Pavol tak mocne a neochvejne chváli? Bratia a sestry, fakt je, že nie len my prechádzame rôznymi úskaliami, starosťami, či trápeniami života. Prechádzal nimi aj samotný apoštol Pavol. Ba dovolím si povedať, že ani v minulosti nebol svet omnoho lepší ako dnes. Iné bolo snáď iba to, že človek nebol až tak technicky zdatný, aby sa behom niekoľkých hodín dokázal zničiť a spolu so sebou aj život na tomto svete. No tak ako hriech pôsobí v ľuďoch, vo svete a v stvorenstve vo všeobecnosti dnes, tak hriech pôsobil v ľuďoch i vo svete aj v minulosti.

Na tomto mieste je azda dobre vedieť, že keď apoštol Pavol písal svoj list kresťanom v Ríme, kvôli hlásaniu evanjelia toho musel už veľa vytrpieť: väzenie, súženie, kameňovanie, nebezpečenstvo na mori, hlad a smäd, chlad i horúčava. O tom všetkom Pavol vydáva svedectvo vo svojich listoch. To všetko vníma nielen ako utrpenie pre Krista, ale skôr ako výsadu, že takéto utrpenie pre svojho Spasiteľa môže znášať a zakúšať práve on.

Apoštol Pavol na sklonku svojho života zrejme tušil, že svoj život zakončí nie ako starý a sýty životom, niekde v teplej posteli. S najväčšou pravdepodobnosťou predpokladal, že zomrie mečom, sťatím, pred bránami Ríma. A tak dnes o Pavlovi pokojne môžeme povedať, že to bol človek, ktorý pre svoju vieru trpel. Bol to ozajstný martýr. A predsa: napriek všetkému, čo už prežil; napriek všetkému, čo ho ešte len čakalo, neprestával slovami i svojim životom chváliť Pána Boha. 36 Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky.

Dnes, drahí priatelia, táto apoštolova výpoveď zaznieva i nám. Zaznieva ako vyznanie nám, ktorí s obavou pozeráme na tento svet, na jeho ďalší vývoj. Zaznieva nám, ktorí tiež prechádzame kadejakými utrpeniami života. Zaznieva nám od niekoho, kto si toho vytrpel oveľa viac ako ktokoľvek z nás. Zaznieva nám ako rokmi osvedčená a skúsenosťami prebojovaná výpoveď viery človeka, ktorý kvôli svojej viere bol ochotný vzdať sa vlastného života. Zaznieva nám ako motto, ktoré sa môže stať i mojim osobným vyznaním a životným krédom.

Mám totiž za to, sestry a bratia, že sviatok Svätej Trojice, ktorý dnes slávime, by pre nás nemal byť len podnetom k teologickému špekulovaniu a k vynášaniu teologických téz. Práve naopak! Dnešný sviatok v nás chce vyvolať skôr úžas. Dnešný sviatok nás chce viesť k oslave Boha, ktorého i keď ani zďaleka nedokážeme opísať a pochopiť, predsa On nám o sebe dal poznať to podstatné, čo potrebujeme vedieť. A síce tú skutočnosť, že On je láska. Že miluje teba i mňa. Že pre teba i pre mňa má pripravenú večnú budúcnosť. Tiež si myslím, že účelom dnešného sviatku je, aby sme v tomto Bohu videli svoj hrad, svoj prístav a útočisko – a to vo všetkých búrkach, ťažkostiach a súženiach života, ktorými sme doposiaľ prešli, ktorým čelíme a ktorými ešte len budeme prechádzať. Je to sviatok, ktorý i nás spolu s apoštolom Pavlom chce zjednotiť vo vyznaní: 36 Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky.

Bratia a sestry, stojíme dnes pred Bohom, o ktorom vieme tak málo na jednej strane, no súčasne tak veľa na strane druhej. Napriek všetkému túžime po jednom: v hĺbke svojej existencie, tam, kde sa človek môže spoľahnúť jedine na Božie vykúpenie, záchranu a spásu – áno, práve tam dnes môžeme, ale aj máme chváliť Trojjediného Boha z celého srdca a vzdať mu svojimi slovami, skutkami i životom chválu. Drahí priatelia, spravme tak dnes aj za pomoci slov apoštola Pavla: 36 Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.  

Pomodlime sa: Trojjediný Bože! Teba chvália a oslavujú a ďakujú Ti Tvoji verní v každej dobe spolu s nebeskými zástupmi, lebo Ty jediný si svätý. Nebesá sa ozývajú Tvojou chválou, daj, aby aj zem bola ňou naplnená. Prebuď celé kresťanstvo, aby konalo Tvoje dielo a daj mu na to potrebnú silu a statočnosť. Daj, aby sa Tvoja cirkev ako matka starala o nás od nášho krstu až do smrti. Udeľ jej svoje mocné slovo a jej služobníkov zmocni, aby pevne stáli v Tvojom slove. Prosíme za všetkých, ktorí v duchu a v pravde patria do nej. Zmiluj sa nad dietkami, mladými, dospelými i starými. Buď nám všetkým milostivý a odpusť, v čom sme sa previnili. Ohraď nás svojou ochranou a odstráň všetko pokušenie z našej cesty. Zjav svoju moc, milosť a lásku. Buď nám všetkým pravým životom. Tebe buď chvála i sláva na veky. Amen.

 

48.819538,20.363907