Sviatok apoštolov Petra a Pavla – … Boží rybári …

Written by radovan on jún 29, 2020 in - No Comments
article_image_full

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista! Amen.

Jeremiáš 16, 16

16 Hľa, pošlem po mnohých rybárov,“ znie výrok Hospodina, „ktorí ich vychytajú. Potom pošlem po mnohých lovcov a tí ich pochytajú na všetkých vrchoch, na všetkých kopcoch a vo všetkých skalných trhlinách.

Milé sestry a bratia v Pánovi!

Jedna z prvých vecí, ktoré mi pri príprave tejto kázne napadli, boli slová detskej pesničky : „Poďte za mnou!“ – Ježiš hovorí. „Učiním z vás rybárov ľudí. Poďte za mnou, siete nechajte! Poďte za mnou, šťastní budete!“ A potom hneď úryvok slov ďalšej detskej pesničky, tematicky podobnej, ktorú si aj na hodinách náboženstva deti radi spievajú : „S Petrom i Ondrejom, Jánom u Jakubom, chceš i z vás učiniť rybárov ľudí. Siete nám podávaš, do sveta vysielaš. Chceš, aby rybolov, bohatý veľký aby bol. Haleluja, haleluja, s Tebou získať chceme svet. Haleluja, haleluja, s tebou získať chceme svet.“

Napadlo mi to zrejme preto, nakoľko práve týmito slovami Pán Ježiš na loďke niekde na Genezaretskom jazere povoláva do svojich služieb Šimona, syna Jonášovho, budúceho učeníka a apoštola Petra : Nato povedal Ježiš Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí.“ (L 5,10). Napadlo mi to však zrejme aj preto, nakoľko i prečítaný kázňový text pojednáva o rybároch a lovcoch. Prorok Jeremiáš však o nich píše v inom kontexte. Rybári a lovci v prorokových slovách predstavujú nepriateľskú babylonskú armádu, ktorú si v 7. storočí pred Kristom Hospodin použil ako nástroj svojho trestu nad neverným a modlárskym Izraelom. Títo rybári a lovci boli poslaní na Izrael, aby pochytali čím viacerých a odvliekli ich do otroctva v Babylone.

My sa dnes, milí priatelia, v kontexte sviatku apoštolov Petra a Pavla, chceme sústrediť skôr na iný význam či skôr symboliku týchto slov. Chceme na rybárov a lovcov pozerať v pozitívnom slova zmysle ako na tých, ktorí sú nástrojom Hospodinovej záchrany a spásy. V starovekých časoch takýmito rybármi a lovcami boli jednotliví proroci. Jeremiáš bol jedným z nich. Ich služba a práca sa neraz zdala byť úplne zbytočnou. Osud ich neraz priviedol na okraj spoločnosti, akoby do ofsajdu. Mnohým z nich bolo vyhrážané smrťou a viacerí pre svoju zvesť znášali utrpenie a martýrium.

V plnosti času poslal Boh na tento svet svojho Syna, Mesiáša Izraela, Ježiša z Nazareta. I On zdieľal údel prorokov. Zomrel na kríži ako zločinec. Avšak tohto jediného Boh neponechal v moci smrti. Vzkriesil Ho z mŕtvych a urobil Ho Pánom, ktorý sám vyslal svojich poslov, rybárov a lovcov do tohto sveta. Nuž a On to nielen spravil, ale robí tak doteraz. Kristus Pán skutočne vyslal do sveta svojich apoštolov ako rybárov a lovcov. Veď tak nám to napokon vyplýva zo záverečných slov Matúšovho evanjelia : 19 Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého 20 a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. (Mt 28,19 – 20).

To, že minimálne jeden z nich – Peter – bol vo svojom predošlom civilnom povolaní ozajstný rybár, vyznieva v danej chvíli možno ako irónia. Nuž a to, že ďalší – Pavol – bol pred svojim obrátením zarytý, vášnivý a presvedčený lovec Ježišových nasledovníkov – kresťanov, to vyznieva ešte ako väčšia irónia. No v každom prípade je to nesporný dôkaz toho, ako vážne to Boh so svojou misiou myslí. Je to jasný dôkaz toho, že Boh si vo svojich službách vie použiť každého, kto sa chce dať použiť. Tak obyčajného rybára akým bol Peter ako aj absolventa prestížnej rabínskej školy, akým bol Pavol.

Bratia a sestry, kresťanská cirkev spomína na apoštolov Petra a Pavla akoby ruka v ruke. Pritom to boli celkom odlišní ľudia. Jeden sa s misiou o Kristovi pobral k Židom, zatiaľ čo ten druhý si to namieril k pohanom. Takto boli položené základy kresťanskej misie, ktorá sa realizuje až do dnešných končín, a to na základe tzv. Kristovho misijného mandátu, ktorý nám už dnes v kázni zaznel.

Sviatok apoštolov Petra a Pavla nás tak okrem iného upomína na to, že nášmu Bohu naozaj záleží na všetkých ľuďoch. Povedané slovami Písma : „Naozaj chápem, že Boh nehľadí na osobu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.“ Obrazne povedané : žiadna ryba pre Neho nie je príliš malá, nepodstatná, málo dôležitá, nepotrebná či nezaujímavá. Práve naopak! On aj tú najmenšiu hľadá, a to všade, po celej zemi, medzi všetkými národmi. Vďaka Bohu, že sme takto boli nájdení aj my sami!

Dnešná spomienka na apoštolov Petra a Pavla však nechce ostať len na úrovni histórie. 16 Hľa, pošlem po mnohých rybárov,“ znie výrok Hospodina, „ktorí ich vychytajú. Potom pošlem po mnohých lovcov a tí ich pochytajú na všetkých vrchoch, na všetkých kopcoch a vo všetkých skalných trhlinách. Dnes, priatelia, tieto slová zaznievajú nám. Dnes my sme tí rybári, ktorí majú chytať ľudí pre Krista, pre vieru v Neho, pre život s Ním, pre večnú záchranu a spásu. Dnes my sme tí lovci, ktorí majú ľudí loviť pre Krista a hodnoty Božieho kráľovstva. Drahý brat, milá sestra! Čuješ dnes toto volanie? Cítiš, že sa týka aj teba? Pokiaľ som počas 1. nedele po sv. Trojici hovoril o tom, že bezslávnostná polovica cirkevného roka by mala byť našou odpoveďou na Božie konanie v náš prospech, pre našu spásu – tak dnes na príklade apoštolov Petra a Pavla vidíme, akoby by tá odpoveď asi mala vyzerať. Áno, to, čo sa od nás očakáva, nie je nič iné ako rybárčenie a lovenie.

V tomto svete pokiaľ chcete ísť loviť ryby, musíte mať tzv. rybársky lístok. Bez neho chytáte „na čierno“ a páchate trestný čin. Rovnako tak je to s lovením. Pokiaľ poľujete „na čierno“, bez povolenia, stávate sa pytliakom a opäť páchate trestný čin. Rybačka a poľovačka, ku ktorej nás pozýva Kristus Pán naopak nevyžaduje žiadne povolenky. Našou povolenkou je Kristov mandát, ktorý stále platí a nikto ho nezrušil. Nuž a takpovediac trestného činu sa dopúšťa každý, kto ten mandát nerealizuje, kto nerybárči a nepoľuje na ľudí pre Krista a Jeho vec.

Nech nám dáva Pán Boh silu, múdrosť, vytrvalosť, horlivosť i rozhodnosť, aby sme raz boli i my uznaní za hodných rybárov a lovcov! Amen.

 

48.819538,20.363907