Veľký Piatok – … dokonané…

Written by radovan on mar 30, 2021 in - No Comments
article_image_full

Veľký Piatok 2.4. 2021

Nebeský Otče, i dnes nás znovu pozývaš svojou milosťou do spoločenstva s Tebou. Prichádzame pred Teba s vďakou a chválou a zároveň v pokore a so zahanbením. Často sme Ťa neposlúchali, správali sme sa bezbožne, neplnili Tvoj zákon. Takí hriešny sme dnes pred Tebou. No Ty máš slová večného života. Ty máš moc odpustenia, lebo Tvoj Syn zomrel za nás z lásky. Ďakujeme, že si nám požehnal tento svätý deň, v ktorom počujeme Tvoje slová: Ja som tvoj Boh, tvoja spása. Preto sme pripravení počúvať Tvoje sväté slovo, preto nechceme zabúdať na žiadne z Tvojich dobrodení, ale neustále o nich hovoriť a zvestovať Tvoje divné skutky národom. A to pre Tvojho Syna a nášho Pána. Amen

Ján 19:30

Ako Ježiš okúsil ocot, riekol: Dokonané!

Bratia a sestry!

Niekedy je jedno slovo veľmi obsažné a mnohoznačné. Takým je aj Kristovo slovo z kríža – dokonané! Aj my, ľudia,  končíme a dokonávame svoje diela, svoju prácu. Musíme však povedať, že nie všetko, čo človek robí je dobré, vydarené či výborné. Často je to zlé a poznačené hriechom. Na druhej strane – radostnou zvesťou je zaiste to, o čom čítame už na samotnom počiatku Písma svätého. A síce: že Boh dokonal svoje dielo stvorenia a videl, že všetko bolo veľmi dobré.

Obidve stránky konania, činnosti, resp, aktivity, a to tak ľudskej ako aj Božej, môžeme dnes, na Veľký Piatok, veľmi vidieť aj na Golgote, odkiaľ zaznieva slovo nevinného Baránka Ježiša Krista. Golgota bola na jednej strane slávnym Božím skutkom, no na strane druhej bola dielom ľudí – najstrašnejším a najhroznejším skutkom človeka, poznačeného hriechom. Ježiša nestretla žiadna zlá nehoda či osud. Na kríž Krista priviedli ľudia. Dokonca ich vieme aj vymenovať. Sme ochotní ich odsúdiť ako najväčších hriešnikov – Pilát, Judáš, Kaifáš, židia a ďalší. Keď však budeme vypočítavať tých, ktorí boli vinní smrťou Božieho Syna, nezabudnime na nikoho. Apoštol Pavol nezabudol: „Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov, medzi nimi som ja prvý.“ Drahý priateľ, pokiaľ neprijímaš toto Pavlovo slovo, pokiaľ ho nevzťahuješ sám na seba, potom ani nespievaj pôstne piesne! Lebo to sú piesne iba pre tých, ktorí dokážu priznať svoj hriech a svoju vinu.

Kristus, bratia a sestry, vidí tento ľudský hriech a tak Jeho slovo – dokonané – je výrazom hrôzy, bolesti a horkosti nad ľudským hriechom. Je to vyjadrenie „obdivu“ nad ľudskou zradou a zbabelosťou, surovosťou a cynizmom. Je to odsúdenie mravného chaosu, bezradnosti, ľahostajnosti, priam až ľudskej zadubenosti a tuposti. Pán Ježiš visiac na kríži vidí všetkých tých previnilých vodcov ľudu – farizejov, kňazov, vladárov, vojakov. Vidí tiež niekoľkých učeníkov, priateľov a ženy. Vidí rovnako tak ľud, ktorý stojí pod krížom a pozerá sa. Je  dokonané hanebné dielo ľudí.  Spravodlivosť a pravda sú zneuctené, pošliapané a pošpinené v priamom prenose. Na Golgote triumfuje ľudský hriech v tej najhoršej možnej a predstaviteľnej podobe. Je to môj i tvoj hriech, milá sestra, drahý brat. Ty, čo dnes sleduješ toto video, pozri sa na Golgotu očami nevinnej obete Ježiša Krista! Pozri sa na svoje srdce, na svoj hriech, lebo každý z nás je prameňom zla, krivdy, sebectva a nenávisti! Tam na Golgote bola dokonaná, dovŕšená, koncentrovaná všetka ľudská zloba. Ak sa na celú túto udalosť smrti Božieho Syna skutočne pozrieš, potom musíš zaplakať nad celým svetom i nad sebou. Choď v pokání k tomu, ktorý aj dnes svedčí: Ja som cesta, pravda i život.

Z Kristovho slova – dokonané – zaznieva aj ľudský smútok, úzkosť Pána Ježiša, že Jeho pozemský život končí. Veď aj On mal rád svoj život. Teraz umiera, lebo je všetko dokončené. Jeho pozemská úloha je splnená. Nuž a Kristus dostal od svojho Otca vskutku veľkú úlohu. „Potom chodil Ježiš po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všetky choroby.“ Len 3 roky takto Pán Ježiš pôsobil. Ako lekár uzdravoval. Ako pastier viedol a ako učiteľ učil. Zomiera a už sa nevráti v pozemskom tele, aby takto pokračoval. Jeho práca bola krátka, ale naveky požehnaná. Na živote Božieho Syna teda môžeme poznať, že nezáleží ani tak na dĺžke, ale skôr na kvalite ľudského života, na tom čím ho naplníme. Veď aj On nám prikázal, aby sme verne a horlivo konali svoje dielo, lebo príde čas, keď už nebudeme môcť pracovať. Dostali sme hrivny, s ktorými máme hospodáriť, a to tak, aby sme mohli počuť slová: Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím, vojdi v radosť svojho Pána!

Na začiatku, bratia a sestry sme si povedali, že Golgota bola dielom ľudí. Áno, bola dielom najťažšieho ľudského poblúdenia a hriechu. No zároveň bola aj dielom Božím, slávnym a zachraňujúcim. Čo robí Boh, to je dobré. On dokáže aj ten najhorší hriech zakomponovať do svojich večných plánov, lebo ľudia nemôžu Bohu nič prekaziť. On sám hovorí: Ja od počiatku zvestujem budúce veci, a od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Ja vravím: Môj zámer sa splní a uskutočním všetko, čo chcem. Ako som si umienil, tak to uskutočním. Golgota je tak, drahí priatelia, dokonaním a dovŕšením Božích plánov lásky. Na kríži bola dokonaná naša spása, záchrana ľudského pokolenia a to je skutočný a pravý význam slova – dokonané. Je to víťazné zvolanie, presne ako „Dúfajte, ja som premohol svet“. Toto slovo hovorí Ježiš ako Boží Syn, Spasiteľ sveta. Keby náš Majster a Pán odmietol ísť na kríž, keby sa venoval kráľovstvu svojho Otca len ako kazateľ, lekár či priateľ hriešnikov, nemohol by zvolať – dokonané. Nebol by Spasiteľom sveta, ale iba jedným z náboženských vodcov, učiteľov, liečiteľov či prorokov. Už by nebol Kristom. Ale vďaka Bohu, že nás Boží Syn miloval až na smrť a bol poslušný Otcovi až do smrti na kríži, aby nám vydobyl spasenie. Cieľ je dosiahnutý. Úloha je splnená. Neopakovateľná obeť je prinesená a dokonaná.

Preto sa dnes, bratia a sestry, smieme aj radovať. Za hriechy sveta, teda aj za tvoje a moje, bola prinesená obeť. Na kríži bolo zlomené zlo. Tam sa prelomilo kráľovstvo Božie v celej svojej podstate na túto zem. Ľudstvu bolo dané odpustenie a ospravedlnenie. Človek dostal možnosť stať sa novým človekom. Pod krížom sa rodí nový rod, vyvolené kráľovské kňazstvo, svätý národ.

Milé sestry, drahí bratia, môžeme my niečo k tomuto dielu spásy pridať, alebo z neho niečo vziať? Môžeme ho zmeniť alebo poprieť? NIE. Dielo Božej lásky sa nedá zničiť, lebo všetko toto pochádza z Boha. Lebo niet spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané ľuďom pod nebom iné meno, v ktorom by sme mohli dosiahnuť spásu. Jediné, čo môžeme s týmto Kristovým dielom urobiť je: buď Ho prijať  alebo Ho odmietnuť. Môžeš sa dnes k Spasiteľovi sveta privinúť alebo sa od Neho odvrátiť. Iná možnosť nie je. A tak je dosť možné, sa ukrižovaný Kristus pre niektorých dnes stane všetkým a oni spolu s Pavlom vyznajú: to, čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu, lebo všetky veci pokladám za stratu, pre nekonečne vzácnu známosť o Kristovi Ježišovi, svojom Pánovi, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. No rovnako tak je dosť možné, že pre iných sa dnes Kristus na kríži stane kameňom urážky a skalou pohoršenia.

Milý priateľ, čím je Kristus pre Teba. Kým je pre mňa? Nech je to už akokoľvek. Jedno predsa len vieme. A síce, že Ten tichý Baránok, čo sa pre nás a za nás obetoval, si veľmi praje, aby sme Ho prijali za Dokonávateľa i našej osobnej viery, za Pána našich životov a za Spasiteľa od hriechov a vín. Urobíme tak? Boh nám dnes dal najväčší dôkaz svojej lásky. Čo mu ponúkneme my? Ako odpovieme na Jeho slová – dokonané? Staneme sa dnes Jeho učeníkmi a sluhami? Začneme už dnes žiť večným životom? Amen.

Pomodlime sa : Svätý Bože, ďakujeme ti za kríž nevinného Baránka Ježiša Krista. Golgota je pre nás stále veľkým tajomstvom tvojej moci a lásky. Nerozumieme vždy dobre tvojmu milosrdenstvu, ktoré vydalo Syna na smrť kríža, ale koríme sa pred tvojou božskou láskou. S vďačnosťou prijímame dielo spásy a vykúpenie skrze krv Baránka. Ďakujeme za jeho víťazné slovo – dokonané. Dokonale naplnil tvoju vôľu. To všetko urobil kvôli nám. Aby nás vzkriesil zo smrti, povýšil do nebeskej slávy a potešil svojim potešením. Uč aj nás, nebeský milostivý Otče, plniť naše úlohy a daj, aby sme pamätali vždy na tie najdôležitejšie úlohy – vyvyšovať Tvoje meno, hľadať Tvoje kráľovstvo a Tvoju spravodlivosť a starať sa o svoju dušu. Dokonaj dielo, ktoré si začal v nás i v cirkvi. Daj, aby sme boli Tvojou rodinou, kde sme spojení v piesňach a na modlitbách v Duchu svätom. Daj, aby Tvoja cirkev bola aj v búrkach a zmätkoch stála a bola tak oporou zúfalým, nešťastným a unaveným. Prosíme Ta, použi nás ako svoje nástroje milosti. Tam, kde je nenávisť chceme prinášať lásku. Tam, kde je zloba, odpustenie. Kde vládne nesvornosť, chceme prinášať súlad. Kde je blud, chceme zvestovať pravdu. Kde je pochybovanie, chceme dávať vieru. Zúfalým túžime prinášať nádej. Do tmy tohto sveta Tvoje svetlo. Kde je smútok, tam doniesť radosť. Daj, prosíme, aby sme viac potešovali, než pre seba žiadali potešenie. Viac blížnym rozumeli, než sami očakávali porozumenie. Viac milovali, než sami boli milovaní. Pretože keď dávame, prijímame. Keď sa zapierame, seba nachádzame. V odpustení blížnym svoje vlastné odpustenie dosahujeme. Daj nám milosť, drahý Pane Ježiši, aby sme po smrti došli vzkriesenia a večného života. Otče náš…

Video link

 

 

48.819538,20.363907