Veľký Piatok – je len jedna cesta

Written by radovan on apr 05, 2023 in - No Comments
article_image_full

Veľký Piatok – 7.4.2023

„… je len jedna cesta …“

Pomodlime sa : Pane Ježiši, Baránok ukrižovaný! Dielo vykúpenia vrcholí Tvojou zástupnou a obetnou smrťou za hriech tohoto sveta. Božia láska k človeku už nemôže byť výraznejšia a jasnejšia. Dosahuje svoje maximá. No na druhej strane ani Boží hnev nad ľudstvom nemôže byť už väčší. Hnev, ktorý sme my mali znášať, si za nás zniesol Ty, Pane Ježiši. Trest, ktorý sme mali zakúsiť my, si si odpykal Ty. Dobrý Bože, daj nám silu v tento dnešný deň pochopiť, čo sa to vlastne stalo. Veď udalosti počas Veľkej noci v Jeruzaleme pred 2000 rokmi nemali len regionálny charakter a dosah, ale kozmický a univerzálny význam. Plne sa dotýkajú každého z nás. Bol to nadprirodzený zásah do dejín tohoto sveta. Dejiny spásy dosiahli svoj prelomový bod. Všetko pre našu spásu a vykúpenie sa odohralo tam, na Golgote. Všetko je dokonané. Pane Ježiši, daj, nech Tvoja obeť za nás nie je bezvýznamná a zbytočná. Pomôž nám privlastniť si vierou jej úžitok, a tak získať zmierenie so Stvoriteľom a odpustenie hriechov. Ďakujeme Ti za záchranu života pre večnosť a nádej, ako aj dobré vyhliadky do budúcnosti. Amen.

Galatským 2, 16

Vieme však, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša . Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona. Lebo zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Ak ste dobre počúvali kázňový text, iste vám neušlo, že na krátkom úseku sa tri krát spomínalo jedno slovo – „ospravedlnený„. Apoštol Pavol naozaj v tomto svojom liste rozvíja ono slávne učenie o ospravedlnení vierou. Prináša kresťanskému svetu dobrú správu o tom, že hriešni ľudia môžu byť Bohom prijatí a akceptovaní nie pre svoje dobré skutky, ale prostým aktom viery v Ježiša Krista. Luther sám o tomto učení napísal : „Tu máte skutočnú pravdu evanjelia. Je základným článkom celého kresťanského učenia. Na ňom stojí celá zbožnosť. Preto je dôležité, aby sme tento článok dobre poznali, učili o ňom iných a vtĺkali ho ostatným do hláv.“

Bratia a sestry, ak je učenie o ospravedlnení vskutku ústredným bodom kresťanského náboženstva, potom je životne dôležité, aby sme mu rozumeli. Čo vlastne znamená „ospravedlnenie“? Ospravedlnenie je právny výraz vypožičaný zo súdnej oblasti. Má presne opačný význam ako slovo „odsúdenie“. Odsúdiť znamená prehlásiť niekoho za vinného. Ospravedlniť znamená zbaviť ho viny, prehlásiť ho za nevinného, resp. spravodlivého. V Písme svätom toto slovo hovorí o Božom čine nezaslúženej priazne, ktorým Boh hriešnika zmieruje sám so sebou. Avšak nielen že ho zbavuje žaloby a odpúšťa mu, ale ho aj prijíma a jedná s ním ako so spravodlivým.

Mnohí dnes považujú Pavlovu argumentáciu za príliš cudziu a jeho slovník ako príliš komplikovaný. No apoštol nerobí nič iné, iba píše o ľudskej núdzi, ktorá je rovnako naliehavá dnes ako aj pred 2000 rokmi. Ak už nič viac nie je jasné a isté, tak potom aspoň dve základné skutočnosti sú jasné úplne : Prvá, že Boh je spravodlivý a druhá, že my nie sme. Ak si teraz dáme tieto dva fakty dohromady, vysvetlí nám to našu kritickú situáciu – a síce, že medzi nami a Bohom nie je niečo v poriadku. Namiesto harmónie je tu napätie. Nachádzame sa pod súdom, pod spravodlivým Božím rozsudkom. Stratili sme s Ním spoločenstvo, boli sme vypovedaní z Jeho svätej prítomnosti. A tak všetci spoločne stojíme pred naliehavou otázkou : Ako môže byť ospravedlnený odsúdený hriešnik? Pavol vo svojom liste ponúka dve alternatívy. Prvou je ospravedlnenie zo skutkov zákona, čo on odmieta. Druhou alternatívou je ospravedlnenie skrze vieru, čo zas apoštol presadzuje. Pozrime sa najprv spoločne na prvú možnosť!

Ospravedlnenie zo skutkov zákona

Bratia a sestry, pod pojmom „zákon“ sa myslí súhrn Božích prikázaní a pod pojmom „skutky zákona“ sa myslí zas na činy poslušnosti tomuto zákonu. Židia sa domnievali, že si môžu zaslúžiť ospravedlnenie dodržiavaním zákona. Svojim spôsobom je to náboženstvo dnešného priemerného človeka. Je to základný princíp každého náboženského a mravného systému na svete s výnimkou novozmluvného kresťanstva. Je to populárny princíp, pretože lichotí. Človeku hovorí, že keď si vyhrnie rukávy a bude sa viac snažiť, získa si spasenie. Takéto poňatie je však strašným omylom. Máme tu lož toho najväčšieho luhára, diabla, ktorého Ježiš nazval „otcom lži“. Pravda je taká, milí priatelia, že nikdy nikto nebol ospravedlnený zo skutkov zákona, a to z jednoduchého dôvodu : nenašiel sa človek, ktorý by dokázal dodržať celý zákon. Skutky zákona, absolútna vernosť jeho požiadavkám, to všetko je nad naše sily. Niektoré požiadavky zákona síce dokážeme navonok splniť, ale nikto s výnimkou Ježiša Krista ich naplno nedodržal. Veriť, že človek sa môže dostať k Bohu takouto cestou nie je teda nič iné ako veľký sebaklam.

Ospravedlnenie skrze vieru

Toto je druhá alternatíva, ako prísť k Bohu. Ježiš Kristus prišiel na tento svet žiť a zomrieť. Jeho poslušnosť zákonu bola absolútne dokonalá. A tak svojou smrťou trpel za našu neposlušnosť. Bol to jediný život bezhriešnej poslušnosti zákona, ktorý bol na tejto zemi prežitý. Na kríži Ježiš zomrel za naše, nie za svoje porušovanie zákona, nakoľko trestom za porušovanie zákona bola smrť. Všetko čo sa od nás, bratia a sestry, žiada, ak máme byť ospravedlnení, je uznať svoj hriech a bezmocnosť pred Bohom, činiť pokánie za roky sebapresadzovania a samospravodlivosti a celou vierou sa upnúť na Ježiša Krista v dôvere, že nás môže spasiť.

Viera v Ježiša Krista nie je však len obyčajné rozumové presvedčenie, ale osobné odovzdanie sa. Je to čin odovzdania sa. Nestačí len prisvedčiť, že Ježiš žil a zomrel. Je nutné obrátiť sa k Nemu ako k útočisku s prosbou o Jeho milosrdenstvo.

Teoreticky sú teda možné dve cesty k ospravedlneniu : zo skutkov zákona a skrze vieru v Ježiša Krista. Pavol nám jasne poukazuje na to, že Božou, teda tou správnou, je tá druhá cesta. Tento fakt, túto pravdu nám apoštol Pavol chce, povedané Lutherovými slovami, „vtĺcť do hlavy“. Nech sú už naša výchova, naše vzdelanie, naše sociálne zaradenie alebo rasový pôvod akékoľvek, cesta k spáse je pre každého tá istá. Nie sú výnimky. Nikto nemôže byť ospravedlnený zo skutkov zákona. Celé ľudstvo má len jediné východisko: ospravedlnenie skrze vieru v Ježiša Krista.

Dnešný deň, milí priatelia, je potvrdením týchto slov. Ak by bola existovala iná cesta k spáse, ak by bola existovala ešte aj iná možnosť zmierenia a odpustenia hriechov ako cez smrť Krista a vieru v Neho, myslím, že Pán Boh by ju bol využil. Veď prečo by sa mal pozerať na smrť svojho Syna? A k tomu ešte nevinného … Iste to pre Neho nebolo ani jednoduché, ani ľahké, ani príjemné. Ak by bolo v ľudských silách dodržať zákon a silou svojej pevnej vôle dôjsť k spáse, keby si človek vedel rozkázať, že už viac nebude hrešiť, potom by Boh určite volil túto možnosť: Človeče, spas sa sám! Zachráň sa sám svojim dobrým životom! Lenže Boh vopred vedel, že to takto nepôjde. A tak zvolil druhú možnosť. Veľký Piatok je tak pre človeka neustálym dôkazom jeho neschopnosti, nemohúcnosti a bezmocnosti sám si vydobyť a zabezpečiť spásu. Čo sme však my nemohli vykonať pre seba, to Kristus vydobyl pre nás. Nech je za to Jemu od nás vzdávaná česť a sláva teraz i naveky! Amen.

 

48.819538,20.363907