Veľký Piatok – Kauza Nazaretský

Written by radovan on mar 30, 2015 in - No Comments

golgotaVeľký Piatok – 3. 4. 2015

„Kauza Nazaretský“

Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý pre nás vydobyl zmierenie s Otcom nebeským na dreve golgotského kríža! Amen.

Mk 15, 14  Pilát sa ich spýtal : A čo zlého urobil?

Iz 53, 6c  Hospodin spôsobil, aby Ho zasiahla neprávosť všetkých nás.

Milí priatelia, sestry a bratia!

Pravdepodobne všetci dobre poznáme udalosti dnešného dňa. Každý rok si ich sprítomňujeme počas čítania Pašií. Nuž a pri ich čítaní sa zakaždým dostaneme aj k Pilátovej otázke počas súdneho procesu, ktorá nám aj dnes zaznela ako jeden z kázňových textov: A čo zlého urobil? To je vskutku korektná otázka sudcu na adresu Ježišových žalobcov. Som presvedčený, že takto by sa opýtal asi každý rozumný, objektívne zmýšľajúci človek.

Aká je však odpoveď na otázku Piláta? Nuž, ťažko na ňu odpovedať, keď Ježiš nič zlého nespravil. A preto odpoveď je: Nič! On nič zlého neučinil, ani lesti nebolo v Jeho ústach – dala by sa tuná použiť odpoveď zacitovaná z proroka Izaiáša. Ba práve naopak! To, čo Ježiš robil bola výzva k obráteniu sa k Bohu. To, čo Ježiš kázal bolo ešte sprísnenie už aj tak dosť prísnych predpisov Mojžišovho zákona. To, čo Ježiš žil nebolo nič iné ako praktizovanie pokoja a lásky k blížnemu. Dá sa azda označiť ako zlé to, keď niekto pomáha chorým a beznádejným k tomu, aby začali žiť nový život? Dá sa azda označiť ako zlo to, keď sa niekto ujíma tých, ktorí stoja na okraji spoločnosti a privádza ich naspäť do spoločenstva? Nuž ak sa toto nazýva zlo, potom takéto “zlo“ Ježiš konal. No ale potom ho nebolo začo obžalovať a odsúdiť.

Pravda je taká, že Ježiš vo svojich kázňach ani nikdy nevyzýval Izraelcov k povstaniu voči rímskej okupačnej moci. Naopak! Známy je Jeho výrok v tejto oblasti: Čo je cisárovo, dávajte cisárovi! A čo je Božie, dávajte Bohu! Nie! Milí priatelia, na Ježišovom živote sa naozaj nedá nájsť nič také, za čo by si bol zaslúžil trest smrti. A argumenty, ktoré vedúci predstavitelia židovského ľudu priniesli, sa ani samotnému Pilátovi celkom nepozdávali. Veď ináč by asi nebol položil svoju pochybovačnú otázku o vine Ježiša Nazaretského: A čo zlého urobil?

My dnes všetci dobre vieme ako tento súdny proces nakoniec dopadol. Spravodlivosti v podstate nebolo zadosťučinené. Pilát, jednak z politických dôvodov a jednak aj preto, aby si zachránil svoju kožu nakoniec proti vlastnému presvedčeniu vydal Ježiša na smrť. O Ježišovej smrti sa preto zvykne neraz hovoriť ako o justičnom omyle, či ako o zlyhaní justície. No pozerať na Jeho smrť takýmto spôsobom, nie je celkom správne. Takto sa totiž náš Pán a Spasiteľ dostáva do jedného radu s mnohými nevinnými obeťami všetkých dôb, ktorí kvôli svojej viere, či svojmu presvedčeniu museli položiť život. Pravda je však taká, že medzi mučeníckou smrťou Pána Ježiša a ostatných mučeníkov je veľký rozdiel. Rovno by sme mohli povedať: nebeský rozdiel. Ježiš Kristus mal predsa svoje poslanie od Otca nebeského. To, za čo položil svoj život, to nebola iba nejaká pekná ľudská humánna idea, či presvedčenie. Jeho poslanie bolo jedinečné, božské a neopakovateľné. Tým, že sa ako absolútne nevinný podvolil zlu a smrti za hriechy ľudstva, tým zlo a moc smrti vlastne porazil. Svojim krížom Ježiš zmieril moju i tvoju vinu, môj i tvoj hriech. Svojim krížom Ježiš zmieril všetko zlé v našom živote s dobrým a svätým Bohom.

Sestry a bratia, pravda je taká, že obeť zmierenia, teda obeť, ktorá by zmierila svätého Boha a hriešneho človeka nemohol priniesť hocikto. Pre nás by to bolo zbytočné, keby za nás zomrel nejaký človek, hoc akokoľvek dobrý by bol. Lebo stále je to len hriešnik. Zmierenie s Bohom si vyžadovalo to, aby za hriešnikov položil život niekto, kto je bez hriechu – nuž a takým je len Boh. No a zároveň táto božská bytosť musela mať aj ďalšiu vlastnosť – smrteľnosť. Keďže hriechy sa odpúšťali len tak, že bola preliata krv obete. V židovskom obetnom systéme to bola krv obetovaného baránka. A preto Boh, ktorý je vo svojej podstate nesmrteľný, vzal na seba ľudské telo, aby mohol zomrieť. V Ježišovi Kristovi tu teda máme svätého a bezhriešneho Boha, ktorý však tým, že má ľudské telo, môže zomrieť a tak ospravedlniť všetkých hriešnikov a zmieriť ich s nebeským Otcom. Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta – vyznáva o Ňom pravdivo Ján Krstiteľ.

Z ľudského hľadiska teda Pán Ježiš neurobil nič zlé. Podľa našich právnych noriem Ho nebolo začo súdiť ani odsúdiť. No druhý kázňový text z proroka Izaiáša nám poukazuje na to, že na golgotskom kríži predsa len zomiera hriešnik – a to dokonca ten najväčší hriešnik na celom svete. Hospodin spôsobil, aby Ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Áno, milí priatelia, v tej chvíli má Pán Ježiš na rováši všetko zlo tohto sveta. A preto nás ani neprekvapuje Kristovo zvolanie na kríži: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? V tej chvíli utrpenia je totiž Syn Boží vskutku opustený a sám s hriechmi a neprávosťami celého ľudského pokolenia. Zatiaľ čo doteraz Pán Ježiš stále prežíval blízkosť svojho Otca a cítil blízkosť Ducha svätého, teraz je zrazu sám. Je to pre Neho úplne nová situácia, ktorú doteraz nikdy nezažil, ani nepoznal. Boh sa od Neho odvrátil, tak ako sa Boh odvracia od všetkého, čo je plné hriechu, neprávosti a nespravodlivosti. A tak Syn Boží znáša pokorne a poslušne trest za všetky hriechy ľudstva už od stvorenia sveta, ako aj za hriechy generácií, ktoré budú nasledovať ešte len po ňom. Robí to nie z povinnosti. Veď v harmónii lásky, ktorá vládne vo vzťahoch svätej Trojice, Otec predsa nemohol donútiť Syna, aby sa obetoval. Ježiš to urobil slobodne, dobrovoľne, a najmä z lásky k padlému ľudskému pokoleniu. Za to Ho musíme deň čo deň chváliť. Veď naša spása a večný život – to nie je niečo, čo by sme si azda my sami mohli vydobyť. Je to niečo, čo nám mohlo byť iba dané. Je to dar, za ktorý bola zaplatená tá najvyššia cena.

Na jednom mieste v evanjeliu o sebe Ježiš hovorí: Mojim pokrmom je konať vôľu Toho, ktorý ma poslal. Nuž a vôľa nebeského Otca bola, aby Jeho Syn vykonal zmierenie. A tak teraz Syn Boží trpí v zastúpení za všetky vraždy ľudí vo svete. Trpí za všetky vojnové obete. Znáša trest za násilie v rodinách a kruté zaobchádzanie s ľuďmi. Trpí kvôli všetkým znásilneniam a interupciám. Znáša trest za všetky nečisté obchodné praktiky ako aj za odcudzenie sa v rodinách, či na pracoviskách. Trpí za všetky ľudské hádky, škriepky a zvady. Obetuje sa za všetky povedané, ale aj nevyslovené lži, za všetko zlé, čo sme popáchali tak svojimi myšlienkami, slovami alebo skutkami. Toto všetko, sestry a bratia, Syn Boží predsa nemôže zniesť bez toho, aby na Ňom nespočinul hnev Boží. A ten je tak veľký ako veľké sú ľudské neprávosti. Boží hnev je tak veľký, že Kristus musí zakúsiť moc smrti a dočasného odlúčenia od Boha!

Sestry a bratia, dnešný deň nie je určený na to, aby sme Krista ľutovali. To my sme tí, ktorých je treba ľutovať! Je určený najmä k tomu, aby sme si dokázali uvedomiť veľkosť svojej skazenosti. Je určený k tomu, aby sme si uvedomili, že sami zo svojich síl, či pevnej vôle by sme sa k Bohu a k večnosti nikdy nedostali. Smrť Syna Božieho – to je zlomový okamih v dejinách spásy. Je to základný kameň našej spásy, zmierenia a odpustenia, ktorý bol položený. Veľký Piatok nech je pre nás preto dňom vďačnosti oproti Bohu, ktorý zaplatil za naše vykúpenie cenu večného života svojho Syna!

A preto: Vďaka Ti, Kriste Ježiši, zo srdca vďaka, že Ty si všetku našu neposlušnosť voči svojmu Otcovi vzal na seba. Zvíťazil si nad mocou smrti, tým, že si ako nevinný zomrel za hriešnikov, a tak nám otvoril brány večného života. Amen.

Pokázňová modlitba: Baránok Boží, Pane Ježiši Kriste, ktorý si nám dal poznať prenesmiernu milosť a lásku, keď si pre nás znášal hrozné utrpenie. Ty si na seba vzal naše viny a neprávosti a bol si obeťou nášho zmierenia. Svojou smrťou si dokonal naše vykúpenie, oslobodil si nás od zahynutia, smrti a otvoril si nám bránu svojho nebeského kráľovstva. Preto si znášal bolesť i posmech všetkých, opustený aj vlastnými učeníkmi. Musíme dnes teda vyznať: Hoden si, Baránok nevinný, vziať moc, múdrosť, česť, slávu a dobrorečenie. Svojou smrťou si vykúpil svojich z každého kmeňa i jazyka a všetkého ľudu. Daj nám umrieť hriechu, umŕtvuj v nás starého Adama (starého hriešneho človeka) a vzkries nás k novému životu, aby sme Ti ďakovali, verne Ti slúžili a s bázňou konali svoje spasenie – Tebe na česť a chválu odteraz až naveky. Amen.

 

 

 

 

48.819538,20.363907