Veľký Piatok – sedem slov

Written by radovan on apr 12, 2022 in - No Comments
article_image_full

Veľký Piatok –  15.4.2022

„… sedem slov …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Lukáš 23, 43

43 Ježiš mu odpovedal: „Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

Drahí priatelia, sestry a bratia!

Predpokladám, že ste už počuli o tzv. siedmych Ježišových slovách z kríža. Sú to slová, ktoré Ježiš vyriekol, keď visel na kríži. Možno lepšie by bolo hovoriť o siedmych vetách, resp. výpovediach, ktoré Ježiš z kríža vyriekol, nakoľko niekedy sa jedná o jediné slovo, inokedy zas o výpoveď ako takú. Tieto slová sú niečo ako posledná vôľa zomierajúceho, a preto im treba venovať mimoriadnu pozornosť. Veď človek, keď je na konci so silami, zväčša neplytvá slovami. Povie už len to, čo chce, čo musí, kým mu stačia sily. A preto sa poväčšine jedná o principiálne, kardinálne záležitosti, ktoré nezdržia odklad, ktoré musia byť povedané a musia ísť z človeka von. Človek v takej chvíli nerieši počasie, banality, hlúposti a nepodstatné veci. Na to už niet čas. Chce povedať niečo podstatné, niečo naozaj dôležité, rozhodujúce, prelomové a významné.

Milí priatelia, vy dobre viete, že mám tendenciu vás niekedy vyskúšať, hlavne teda na biblickej hodine, ale niekedy aj priamo z kancľa na službách Božích. Dnes vám dám pokoj 😊 No, ktovie, ako by to teraz dopadlo, keby som vás predsa len vyskúšal a nechal vás naozaj zacitovať tých sedem Ježišových výpovedí. Nuž, pokúsme sme sa o to v tejto chvíli spoločne a počítajme: (1) Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia! (2) Ján, ajhľa tvoja matka. Matka, ajhľa tvoj syn. (3) „Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ (4) Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? (5) Žíznim! (6) Bože, do Tvojich rúk porúčam svojho Ducha. (7) Dokonané!

            Poviem vám pravdu, sám som sa musel sústrediť a dávať pozor, aby som dodržal chronológiu jednotlivých výpovedí. Ony totiž nie sú v evanjeliách sústredené na jednom mieste. Naopak! Sú roztrúsené na viacerých miestach a je treba ich takpovediac zozbierať.

Nám dnes ako kázňový text zaznela, podľa mnou uvedeného poradia, výpoveď č. 3: „Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ Ježiš tieto slová adresuje jednému zo zločincov, ktorí sú spolu s Ním ukrižovaní. Jeden sprava, druhý zľava. Táto Ježišova výpoveď pritom vzniká ako reakcia na provokáciu tzv. zlého lotra a na vyznanie tzv. dobrého lotra, ktorému kresťanská tradícia dala meno „Dimas“ (Dymas): 39 Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril: „Nie si ty Mesiáš? Zachráň seba i nás!“ 40 No druhý ho zahriakol: „Ty sa ani Boha nebojíš, hoci si takisto odsúdený? 41 Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé.“

            Bratia a sestry, vo chvíli, keď sú všetci traja rovnako pribití na kríži a očakávajú mučivú smrť, ktorá si príde pre jedného skôr, pre ďalšieho zas trochu neskôr, si jeden zo zločincov uvedomuje, že má poslednú šancu aspoň na sklonku svojho života spraviť niečo dobré. A síce, dať si svoj život do poriadku, obrátiť sa k Bohu, vyznať nevinnosť Krista na jednej strane a svoju hriešnosť na strane druhej,  vyznať Kristovu svätosť na jednej strane a  oprávnenosť svojho trestu na druhej strane.

Dimas, zločinec, ktorý si uvedomuje svoj hriech, vie, že za svoje zločiny bude musieť zomrieť. Rímska posádka totiž vlastným životom ručila za to, že ten, kto bol raz pribitý na kríž, už z neho živý nezíde. No súčasne poznáva, kto visí vedľa neho. Zrejme Ho nevie vzletne titulovať ako Syna Božieho, Syna človeka, Mesiáša, Krista, Majstra, či Učiteľa … Dimas to vyjadruje po svojom. Tak ako to cíti. Tak ako tomu rozumie: on neurobil nič zlé. Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.

            Nuž a Ježiš, ktorý sa ocitá v rovnakej bezvýchodiskovej situácii ako Dimas, prijíma nápravu lotra. Prijíma jeho obrátenie. Prijíma jeho ľútosť. Prijíma jeho pokánie. Prijíma jeho vyznanie. Vôbec s ním nevyjednáva. Nerieši jeho neslávnu minulosť. Nerieši s ním žiadne predpisy, podmienky ani požiadavky. Namiesto toho mu sľubuje jedno: jeho pokánie, obrátenie, ľútosť a vyznanie, hoc boli vykonané na samotnom sklonku života, nie sú márne. To určite nie! Naopak! To, čo Dimas z úprimnosti mysle a srdca vyriekol v posledných chvíľach života, mu poslúži na jeho záchranu pre večnosť.

Drahí priatelia!  Áno, toho dňa tam zomrú všetci traja. Dobrý lotor, ktorému tradícia dala meno Dimas. Zlý lotor, ktorému tradícia nedala žiadne meno. A rovnako tak Ježiš. Smrť je síce rovnaká vo všetkých troch prípadoch. Avšak, vôbec nie je to isté, kto s akým vyznaním a presvedčením z tohto sveta odchádza. Ten, kto zomiera s Ježišom a s vierou v Neho; ten, kto zomiera s pokáním a ľútosťou na perách, ten bude zachránený pre večnosť, ktorá je v našom prípade vyjadrená pojmom „raj“: „Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ Na druhej strane: ten, kto z tohto sveta odchádza s nevyjasneným postojom k Ježišovi, svätému a bezhriešnemu Synovi Božiemu; Ten, kto z tohto sveta odchádza s postojom zatvrdilým voči Synovi Božiemu, s postojom ironickým, výsmešným, či neveriacim, tak ako zlý lotor, poprední mužovia alebo aj vojaci, tomu Syn Boží nehovorí ani nesľubuje nič … No pravda je taká, že Ježiš sa ich aj tak nevzdáva, neodpisuje ich ani ich neodsudzuje. Bojuje o nich doslova do posledného dychu.  Veď to prvé, čo z kríža vyslovuje, je v podstate príhovorná modlitba za nich: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia!

            „Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ Sestry a bratia, umierajúci zločinec mal viac viery než všetci Ježišovi učeníci dokopy. Učeníci síce svojho Majstra i naďalej milovali, ale ich nádej v Božie kráľovstvo bola silne otrasená. Väčšina z nich sa zo strachu ukryla. Jeden z Jeho nasledovníkov o dva dni neskôr dokonca sklamane vyznal: A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael (L 24,21). No zločinec Dimas, keď pohliadol na umierajúceho muža vedľa seba, povedal: „Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ Podľa vonkajších okolností to vyzeralo tak, že s kráľovstvom je koniec. Drahí priatelia, aká úžasná je viera  tohto muža, ktorý v tej chvíli jediný videl za obzor súčasnej hanby a zazrel prichádzajúcu slávu!

            „Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ Bratia a sestry, človeka to vždy nejako tak zaujímalo, čo sa s ním bude diať, keď zomrie. Treba čestne povedať, že Písmo sväté túto záležitosť nedefinuje až tak jednoznačne. Kresťanská teológia za týmto účelom vymyslela pojem „medzistav“, ako pomenovanie stavu, v ktorom sa nachádzajú duše všetkých zomretých čakajúcich na vzkriesenie. I to je nakoniec otázne, čo z človeka sa v tomto tzv. medzistave vlastne nachádza. Duša, koncept ktorej kresťanstvo svojim spôsobom prebralo z gréckej filozofie alebo len dych života, ktorý bol mŕtvemu človeku odňatý? Alebo len spomienka Boha na mŕtveho človeka, ktorý niekedy na tomto svete žil? Nech je to už akokoľvek, v tomto stave nebeží čas. Nuž a to, čo z človeka ostalo, nijako nevníma realitu, nič tu nikoho nebolí ani netrápi. Je to niečo ako stav, keď sa človek ocitne v bezvedomí alebo kóme a čaká na vzkriesenie z mŕtvych a na posledný súd.

Milí priatelia, už nech je to tak či onak, dnešná Ježišova výpoveď z kríža nám dáva odvahu a smelosť veriť, že po svojej smrti nebudeme musieť ešte niekde dlho vyčkávať na raj. Ale že smrť ako taká sa pre nás vstáva vstupom do života večného. Áno, priatelia, už nech je to tak či onak, predsa len to, čo vieme naisto, je jedno: Aby sme sa do raja mohli dostať, Syn Boží musel priniesť samého seba ako dokonalú obeť zmierenia za hriechy celého sveta a celého ľudstva. Nuž a aby som sa do raja mohol dostať aj ja, bez pokánia a ľútosti, bez priznania sa ku Kristovi a bez vyznania Krista ako svätého a nevinného Syna Božieho – to jednoducho nepôjde.

Sestry a bratia, dnes každý jeden z nás má možnosť splniť podmienku vstupu do raja z našej ľudskej stránky. Pred samotným prijímaním Večere Pánovej ty i ja budeme môcť uznať svoj hriech, prejaviť svoju ľútosť, tiež však vyznať svoju vieru v Krista a vyjadriť úprimnú snahu o polepšenie a nápravu svojho života v dňoch, ktoré sú pred nami. Ježiš svoj podiel práce dokonale vykonal. Jemu večná chvála a vďaka za to! Dnes je rad na nás! Amen.

           

48.819538,20.363907