Vstúpenie Krista Pána na nebo – On sa vráti

Written by radovan on máj 26, 2014 in - No Comments

VstupenieVstúpenie Krista Pána na nebo – 29. 5. 2014

„On sa vráti“

Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami! Amen.

Sk 1, 11b

Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba.  

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

Udalosť, ktorú dnes v kresťanskej cirkvi slávime je zavŕšením Ježišovho pozemského pôsobenia a účinkovania. Syn Boží opúšťa túto zem a odchádza späť do neba k svojmu Otcovi. Túto zem pritom opúšťa minimálne z dvoch dôvodov :

1)      Ježiš svoje dielo zmierenia Boha a človeka dokonal. Teda, splnil to, čo od Neho Jeho nebeský Otec očakával. Samého seba priniesol ako obeť zmierenia, aby takýmto spôsobom utíšil Boží hnev, aby zadosťučinil spravodlivosti a nastolil základný predpoklad spásy hriešneho človeka. On sám to potvrdil visiac na kríži slovami : Dokonané! Ináč povedané : Misia sa skončila. Je čas na návrat.

 

2)      Ježiš túto zem pred približne 2000 rokmi opúšťa aj preto, nakoľko ľudia Ho nechcú. Áno, znie to dosť kruto, ale žiaľ, je to pravda. Drvivá väčšina o Neho nemá záujem. Dokazujú to veľmi jasne : Pribijú Ho na kríž, kde nakoniec aj zomiera, a tak sa Ho zbavujú. Teda, aspoň si myslia, že sa Ho zbavili. No On po troch dňoch vstáva z mŕtvych, tak ako to zasľúbil. Ďalších 40 dní sa už ako Vzkriesený a živý zjavuje svojim učeníkom, aby nakoniec v 40. deň odišiel tam, odkiaľ k nám zostúpil, teda do nebeských sfér.

Čo nám dnes, bratia a sestry, takmer 2000 neskôr, chce udalosť Ježišovho vstúpenia povedať pre náš život viery? Keď túto tému preberám s deťmi na náboženstve, ich zaujíma len jedno : Ako je to možné, že Ježiš prekonal zemskú gravitáciu a nemal pritom k dispozícii ani raketový motor? Áno, znie to veľmi prakticky a logicky J No nie toto nás dnes má znepokojovať. My predsa dobre vieme, že pri svojom vzkriesení Ježiš dostal nové, tzv. duchovné, oslávené telo. Nuž a to nebolo podrobené žiadnym fyzikálnym, pozemským zákonitostiam alebo obmedzeniam. Ježiš to dokazoval tým, že sa vedel z ničoho nič objaviť a opäť zmiznúť. Dokázal prejsť cez zavreté dvere a podobne. Treba to jednoducho brať tak, že ten, kto fyzikálne zákony vytvoril, ich z času na čas môže aj porušovať, pokiaľ na to má dôvod. Pán Ježiš to napokon robil počas celého svojho verejného účinkovania. Vždy vtedy, keď uzdravoval, nasycoval, rozkazoval prírodným živlom, či kriesil mŕtvych. Vždy vtedy ľudia žasli na Jeho mocou a schopnosťami.

Tak čo teda? Máme dnes ostať len pri úžase? Máme len žasnúť nad tým, čo nám to tu Ježiš za kúsok predvádza? Ježišovi učeníci mali to privilégium a mohli svojho Majstra a Pána vidieť odchádzať do slávy neba. To všetko ich takisto napĺňalo úžasom. No aby neostalo len pri tom, aby z toho neostala len show a pastva pre oči, len otvorené ústa, založené ruky a pasivita, objavujú sa dvaja anjeli s jasnou zvesťou : Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba. (Sk 1, 11).

To teda znamená jedno : Neostaňme spolu s Ježišovými učeníkmi len pri úžase! Nevnímajme Ježišovo vstúpenie do neba len ako spomienku na Jeho odchod! Nesústreďujme sa len na to, že odišiel! Ináč povedané slovami apoštola Pavla : Nehľadím na to, čo je za sebou, ale sústreďujem sa na to, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami… Zmyslom dnešného sviatku Vstúpenia nie je len ostať stáť v pasivite a zízajúc do neba. Je krásne, bratia a sestry, že tak ako aj pri ostatných dôležitých udalostiach Ježišovho pozemského života, tak aj teraz sa objavujú anjeli a pomáhajú ľuďom správnym spôsobom reagovať na to, čo sa stalo. Vysvetľujú im zmysel daných udalostí. Tak to vidíme pri Ježišovom narodení. Tak je to aj pri Jeho prázdnom hrobe a rovnako tak je tomu aj teraz.

Kam teda chcú anjeli nasmerovať našu pozornosť? No predsa na budúcnosť! Na to, že Ježiš príde zas. On sa vráti. A my máme robiť všetko preto, aby sme na Jeho príchod boli pripravení. Teda žiadna pasivita so založenými rukami, ale aktivita – to je to, čo má Ježišových učeníkov a nasledovníkov všetkých dôb charakterizovať. Nemá to však byť len akési chaotické, nezmyselné pobehovanie a organizovanie, len aby sme niečo robili. Nie! Naša kresťanská aktivita je jasne zadefinovaná na konci Matúšovho evanjelia, kde odchádzajúci Ježiš dáva takéto inštrukcie svojim učeníkom : Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi.   19  Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha   20  a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. (Mt 28, 18b – 20).

Bratia a sestry, to je to, čo sa od nás očakáva po Ježišovom vstúpení – svedectvo o Synovi Božom, vyučovanie Božích zásad, dodržiavanie Ježišových slov a krstenie. Nuž a k tomu všetkému nám odchádzajúci Pán dáva svoje úžasné zasľúbenie : A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. To znamená : Aj keď telesne od nás odišiel, predsa je s nami, pri nás a v nás. Deje sa tak prostredníctvom Ducha Svätého. V Ňom nám dáva silu k svedectvu, k vytrvalosti, k dôvere, k modlitbám, k milovaniu blížneho, k nádeji a viere.

Možno by sa zdalo, že to, čo od nás Pán Ježiš pri svojom odchode požaduje sa týka len farárov a duchovných vo všeobecnosti. No nie je to tak, priatelia. Veď svedčiť o Bohu, vyučovať Božím zásadám a pravdám Božieho slova ako aj viesť k dodržiavaniu Ježišových slov máme my všetci – svoje deti, krstné deti, či svoje vnúčatá. Tak ako sme to videli na svojich rodičoch, či starých rodičoch a na základe ich svedectva sme mohli uveriť my. To znamená : čo sme prijali ako duchovné dedičstvo, to sme povinní aj odovzdať generáciám, ktoré prichádzajú po nás. To má byť našou kresťanskou aktivitou, ktorá bude určite zmysluplnejšia ako len s otvorenými ústami stáť a pozerať do neba.

Bratia a sestry, napriek tomu, že dnes máme tendenciu skôr sa sústreďovať na Ježišov odchod, predsa – je to najmä Jeho príchod, ktorý tu zohráva prím. A práve Ježišovmu príchodu by som sa chcel venovať v poslednej časti tejto kázne.

Prvýkrát k nám Ježiš prišiel ako Spasiteľ. Krátko po Jeho narodení bola táto skutočnosť sprostredkovaná pastierom na betlehemských poliach : Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí,   11  lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán. (Lk 2, 10 – 11). Ako Spasiteľ, Vykupiteľ a Záchranca dal Ježiš svoj život ako výkupné, aby každý, kto v Neho verí, nebol odsúdený večným Božím trestom. Ježiš počas svojho pozemského účinkovania seba samého vnímal ako lekára, ktorý prišiel k tým, ktorí sú chorí. Seba samého vnímal ako pastiera, ktorý prišiel hľadať tých, ktorí sa stratili. Nuž a nezostal len pri pekných slovách a metaforách, ale vlastným životom potvrdil a zrealizoval tento svoj program.

Druhýkrát k nám Ježiš príde ako Sudca. Vtedy strestá všetkých tých, ktorí si svoj vzťah s Bohom nedali do poriadku. Strestá všetkých tých, ktorí odmietli a pohrdli evanjeliom milosti. Ľudia si síce Boha radi predstavujú ako starého deduška, ktorý je dobrák od kosti a ktorý určite nakoniec všetkým odpustí a nebude to brať až tak vážne, no to nie je určite biblická predstava Boha. V Písme svätom sú jasne dané „pravidlá hry“. Tam jasne stojí, že kto nevyužije čas milosti správne, komu na vzťahu s Bohom nezáleží, kto kašle na dobrú správu evanjelia, kto je ľahostajný voči Kristovmu utrpeniu a smrti, kto Krista do svojho života jednoducho nechce, ten môže na konci očakávať všetko iné, len nie dobrého starčeka, či nejakého senilného a sentimentálneho deduška.

Drahí bratia a sestry, my všetci zatiaľ „hráme hru“. Tou hrou je náš život. Záleží len na nás, podľa akých pravidiel budeme hrať. Sú len dve možnosti. Buď budeš hrať podľa svojich vlastných pravidiel alebo budeš hrať podľa Božích pravidiel. My všetci zatiaľ žijeme v čase medzi prvým Ježišovým príchodom, ktorý sa už odohral a druhým príchodom, ktorý sa ešte len uskutoční. V tom prvom bolo spravené všetko pre našu spásu. To znamená : Ježiš Kristus nám z neba ešte stále ponúka záchranu. Kto Mu vyznáva svoje hriechy a kto Ho vo viere do svojho života prijíma ako Záchrancu, ten nebude súdený. Taký bude prehlásený za omilosteného a spravodlivého pred Bohom, pretože sa rozhodol správne. Pretože hral podľa Božích pravidiel. A to je v Božích očiach spravodlivé.

Zároveň druhý Ježišov príchod, na ktorý poukazujú anjeli, je jasným varovaním pred Ježišom ako Sudcom. Pred 2000 rokmi bolo ľahké sa Ho zbaviť. Veď nakoniec sa ani nebránil. Ježiš sa celkom vydal do rúk svojich katov. No nie tak pri Jeho druhom príchode, keď príde s plnou mocou od Boha a slávou, obklopený nebeskými anjelmi, aby vykonal spravodlivosť a nastolil spravodlivosť. Kto Jeho odmieta, kto Jeho nechce, kto Ním opovrhuje, kto o Neho nemá záujem, ten bude potrestaný. Tak je to totiž aj v tomto prípade spravodlivé.

Milá sestra, drahý brat, robíš dobre, ak sa už dnes skláňaš pred Ježišovou autoritou a ak prijímaš Jeho milosť. Robíš dobre, ak sa pripravuješ na Jeho druhý príchod a nežiješ len v minulosti a pasivite. Robíš dobre, ak vydávaš o Synovi Božom vo svojej rodine a okolí dobré svedectvo. Robíš dobre, ak žiješ podľa Božích pravidiel a k nim privádzaš aj iných. Povedané slovami nášho Pána : Veru hovorím ti : neminie ťa odmena. Amen.

 

 

48.819538,20.363907