Vstúpenie Krista Pána na nebo – vy ste toho svedkami

Written by radovan on máj 11, 2021 in - No Comments
article_image_full

Vstúpenie Krista Pána na nebo – 13. 5. 2021

„… vy ste toho svedkami …“

Milosť, milosrdenstvo a pokoj so všetkými, ktorí nehynúcou láskou milujú nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista! Amen.

Lk 24, 44 – 53

44 Potom im hovoril: „Toto sú moje slová, ktoré som vám povedal, kým som bol ešte s vami: Musí sa vyplniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, Prorokoch a Žalmoch.“ 45 Vtedy im otvoril myseľ, aby chápali Písma, 46 a povedal im: „Tak je napísané, že Kristus bude trpieť, tretieho dňa vstane z mŕtvych 47 a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. 48 Vy ste toho svedkami. 49 Hľa, ja na vás zosielam, čo sľúbil môj Otec. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete zahalení mocou z výsosti.“ 50 Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. 51 Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. 52 Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. 53 Stále boli v chráme, chválili a velebili Boha.

 

Sk 1, 8

8 Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme.“

Drahí bratia a milé sestry v Pánovi!

Iste by ste vedeli odpovedať na otázku, kto je to svedok. Vedeli by ste povedať, koho možno pokladať za svedka. Viete to celkom isto z osobnej skúsenosti. Možno vy sami ste už boli svedkami. Alebo to viete zo skúsenosti svojich blízkych či známych. Svedkom je človek, ktorý sa zúčastnil nejakej udalosti. Ako svedok bol tejto udalosti osobne účastný, bol jej očitým účastníkom. Svedok je človek, ktorý pozná o určitej dôležitej udalosti mnohé podrobnosti, detaily. Môže ručiť za pravdivosť toho, čo hovorí, a síce tým, že to videl na vlastné oči, resp. počul na vlastné uši.

Dnes, milí priatelia, chceme spoločne premýšľať nad udalosťami, ktoré sa odohrali v štyridsiaty deň po Ježišovom vzkriesení. Bol to deň, keď sa Ježiš lúčil so svojimi učeníkmi a vystúpil k svojmu i nášmu Otcovi do neba. Ježiš sa týmto predstavuje učeníkom a rovnako tak i nám ako Boží Syn, a to nielen v pozemskej skúsenosti. Svojim vstúpením im aj nám umožňuje pochopiť pravdu, že Boží Syn pochádza zo sféry mimo tohto sveta, že Božie kráľovstvo takisto nie je z tohto sveta. Pomáha nám pochopiť, že Božie kráľovstvo v Božom Synovi do tohto sveta iba vstúpilo, ale nie je jeho prirodzenou súčasťou. Tým pádom, kto v Krista verí, už nie je len z tohto sveta, ale má aj inú vlasť – otčinu, ktorá je v nebesiach – povedané slovami apoštola Pavla.

Dnes si pripomíname slávnosť Pánovho vstúpenia na nebesá. Ježiš splnil svoje poslanie, ktoré Mu dal Otec a tak odchádza naspäť k Otcovi. Učeníci dostávajú v túto chvíľu od Neho požehnanie, konkrétne poslanie a úlohu. To poslanie spočíva v slovách : prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. Učeníci teda dostávajú od Ježiša príkaz byť Jeho svedkami. Kniha Skutkov apoštolov nám rozpráva, ako učeníci vydávali svedectvo a vzkriesenom Ježišovi Kristovi. V deň zoslania Ducha Svätého apoštol Peter vyhlasuje : Tohto Ježiša vzkriesil Boh a my všetci sme svedkami toho.

Bratia a sestry, o čom to vlastne učeníci svedčili? Svedčili o Ježišovi Kristovi, Božom Synovi a o tom, čo Boh v Ňom vykonal pre spásu a záchranu človeka. Svedčili o Jeho učení, Jeho moci a láske. Svedčili o Jeho umučení a smrti na kríži, no takisto aj o Jeho zmŕtvychvstaní. Učeníci boli od počiatku Ježišovho pôsobenia spolu s Ním. Na vlastné uši počuli, čo Ježiš hovoril. Na vlastné oči videli, čo konal. Apoštol Ján vo svojom prvom liste to takto opisuje : Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a čoho sa nám dotýkali ruky, o tom svedčíme, totiž, o Slove života. A ten život sa zjavil , my sme Ho videli, svedčíme o Ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme teda videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom. Toto vám píšeme, aby naša radosť bola úplná. V každom prípade: na to, aby sa učeníci stali svedkami Ježiša Krista, toto všetko ešte nestačilo. Nestačilo „iba“ vidieť, počuť, dotýkať sa. Až zoslanie Ducha Svätého robí učeníkov schopnými byť svedkami Ježiša Krista.

Bratia a sestry, vieme teda, akým spôsobom učeníci vydávali svedectvo. Vieme o čom svedčili a kto ich robil schopnými svedčiť. Teraz je však na mieste dať si odpoveď na otázku – komu sú adresované slová – budete mi svedkami? Iba samotným učeníkom? Alebo aj my môžeme byť svedkami Pána Ježiša? Odpoveď znie: Nielen môžeme, ale máme nimi byť. Ježišove slová : budete mi svedkami! – dnes zaznievajú aj nám. Otázka je: aké svedectvo má vydať o Ježišovi Kristovi cirkev, ktorej sme členmi? Dá sa odpovedať aj takto – byť svedkom Ježiša Krista znamená podobať sa Ježišovi Kristovi. Tak je to totiž napísané v Božom slove : Pretože aký je On, takí sme aj my v tomto svete. Odpovedať sa však dá i takto – ak chceme byť svedkami vzkrieseného Pána, musíme chcieť byť aj nositeľmi vlastností, resp. znakov, o ktoré sa On modlí vo svojej arcipastierskej modlitbe.

Ak budeme nositeľmi týchto znakov, budeme Jeho svedkami a naplníme tak poslanie dané aj nám. Pán Ježiš sa modlí za svojich nasledovníkov, ktorí majú byť Jeho svedkami a prosí, aby v ich živote nechýbala Radosť, Svätosť, Pravda, Láska.

Radosť Ale teraz idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby moju radosť mali úplnú v sebe. Svedčiaca cirkev má byť radostným zhromaždením veriacich ľudí, radujúcich sa z toho, čo Boh pre nich učinil a stále koná. Drahí priatelia, koľko radosti vidno na našom živote?

Svätosť, Pravda – svedčiaca cirkev je spoločenstvom veriacich ľudí oddelených pre službu Bohu, neustále sa pýtajúcich na Božie zámery a plány. A tu na tomto mieste sme hneď vedení aj k pravde. Radosť a svätosť totiž závisia takmer výhradne od toho, ako dobre poznáme Božie slovo. To znamená: ako dobre uplatňujeme jeho zásady vo svojom živote. Keďže posvätenie znamená oddelenie sa pre Pána Boha, potom i cesta k posväteniu je v privlastňovaní  a uplatňovaní právd Božieho slova v živote – Nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta, posväť ich v pravde – Tvoje slovo je pravda.

Láska – je vôbec najvýznamnejším znakom svedkov Ježiša Krista a svedčiacej cirkvi. Apoštol Pavol uvažoval o láske a zasadil ju do kontextu viery a nádeje, aby napokon napísal : teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska. Toto mal na mysli Pán Ježiš Kristus, keď sa modlil a vo svojej modlitbe hovoril o radosti, svätosti a pravde ako o základných znakoch svojich svedkov, no na záver položil dôraz na lásku. – Oznámil som im tvoje meno a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a aby som ja bol v nich. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval, aby ste sa ja vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.

Bratia a sestry, podľa našej lásky, teda všetci majú poznať, komu patríme a kto je našim Pánom. Aj to má byť naše svedectvo o Ježišovi Kristovi. V dnešný sviatok Vstúpenia Pána na nebesá, prosme o dar Ducha Svätého, ktorý nech nás uspôsobí byť svedkami Ježiša Krista! Nech nás Jeho Duch vedie k radosti, svätosti, pravde a láske a tie nech sú našim svedectvom o našom Pánovi a Spasiteľovi! Amen.

Pomodlime sa : Oslávený náš Spasiteľ, s radosťou svätíme deň Tvojho vstúpenia na nebesá. S Tebou a skrze Teba je nám dané všetko. Tvoj život je našim životom. Tvoje víťazstvo je našim víťazstvom, Tvoje oslávenie našim oslávením. Tebe bolo dané meno nad každé meno, aby pred Tebou kľakalo každé koleno a aby každý vyznával, že ty si Pánom v sláve svojho a nášho Otca. Pane, Ty si odišiel, aby si nám pripravil miesto, a zase prídeš a vezmeš svojich, aby boli tam, kde si Ty. Daj, aby sme stále kráčali s Tebou, skrze kríž a pohanenie, skrze úzkosť i smrť. Keď klesáme, posilni nás, keď padáme, zdvihni nás a daj počuť Tvoje zasľúbenie : „Kde som ja, tam bude aj môj služobník.“ Ty si zasľúbil : „Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.“ Buď teda s nami. Buď našim vodcom a sprievodcom, aby sme nezablúdili. Buď svetlom, aby sme nezahynuli v temnostiach. Buď životom, aby sme nezomreli večnou smrťou a veď nás tam, kde s Otcom svojim a s Duchom Svätým žiješ a kraľuješ, požehnaný náš Pán na veky. Amen.

 

48.819538,20.363907