Začiatok nového šk. roka 2023/24 – múdrosť je, keď …

Written by radovan on aug 30, 2023 in - No Comments
article_image_full

Začiatok nového šk. roka 2023/24 – 3.9.2023

„… múdrosť je, keď …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista! Amen.

Príslovia 1, 7

Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania. Blázni pohŕdajú múdrosťou a kázňou.

Milí priatelia, sestry a bratia v Kristovi Ježišovi!

Možno na prvý pohľad by sa vám starším, ktorí už roky povinnej školskej dochádzky, či štúdia máte dávno za sebou, mohlo zdať, že udalosť začiatku školského roka sa vás dnes už nijako netýka, samozrejme ak nepôsobíte vo sfére školstva. No myslím si, že celkom tak to nie je. Ak sa vás školský rok nedotýka úplne osobne, potom celkom určite sa niektorých z vás dotýka nepriamo. A síce: ako rodičov, či ako starých rodičov. A preto sa tieto dnešné bohoslužby v podstate dotýkajú väčšiny z nás a nielen nejakej maličkej skupiny ľudí.

Načo sa vlastne chodí do školy? V prvom rade preto, aby sme si osvojili poznatky a naučili sa veci z rôznych oblastí ľudskej vedy, ktoré pre ďalší život budeme potrebovať. Iste, toto nie je všetko. Ale je to tá primárna funkcia školy. Odovzdávať poznatky, fakty, informácie. Odovzdávať takpovediac múdrosť. Robiť múdrym. Práve biblická kniha Prísloví venuje svoju veľkú časť tejto problematike: poznaniu a múdrosti ako takej. Som hlboko presvedčený o tom, že napriek vysokému veku týchto slov, ktoré aj dnes zazneli ako kázňový text, sa jedná o slová vysoko aktuálne aj dnes pre nás. Jedná sa o slová nadčasové, pravdivosť ktorých potvrdil čas a skúsenosti generácií tých, ktorí tu žili pred nami. Pozrime sa na ne teda lepšie a nechajme sa z nich poučiť aj my!

Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania. Toto je základný predpoklad, o ktorý sa  pri skúmaní hĺbky týchto slov budeme opierať. Ale čo je to tá „bázeň pred Hospodinom“? Fakt je, že  samotné slovo „bázeň“ sa dnes už takmer ani nepoužíva. Sotva ho počuť. Nečudo, že spojenie „bázeň pred Hospodinom“ znie modernému človeku cudzo. Nevie, čo by si pod tým mal predstaviť. Veľmi dobre túto skutočnosť vysvetlil nemecký religionista, Rudolf Otto, keď vo svojich teóriách hovorí o tzv. mysterium tremendum a mysterium fascinans. Jednoducho povedané : Boh je pre človeka niečo mystické, neuchopiteľné, nedosiahnuteľné a nepochopiteľné, čo v človeku automaticky vyvoláva strach a obavu – to je to tremendum. No zároveň je to mystérium, ktoré človeka k sebe priťahuje a istým spôsobom ho aj fascinuje – to je to fascinans. Áno, sestry a bratia, aj takto sa dá poňať táto slovná väzba -„bázeň pred Hospodinom“. Je to však aj rešpekt pred Bohom, a to v každej oblasti života, teda aj na poli poznávania. Bázeň pred Hospodinom je pojem, ktorý vyjadruje totálny nárok Boha na človeka.

O tejto bázni sa píše, že je počiatkom poznania. Slovo, ktoré je na tomto mieste použité v originálnom texte však možno preložiť aj ako: východisko, predpoklad, či dokonca ako vrchol a zhrnutie. Pokojne by sme teda mohli povedať: Bázeň pred Hospodinom je východiskom, predpokladom, ale aj vrcholom a zhrnutím poznania. Keďže pojem „bázeň pred Hospodinom“ je v určitom zmysle starozmluvnou náhradou za náš pojem „náboženstvo“, ktorý však Stará zmluva nepozná, použijúc kombinatoriku: z uvedeného textu vyplývajú aj nasledovné tvrdenia: Náboženstvo je východiskom poznania. Alebo: Zhrnutím životných vedomostí je zbožnosť. Vyplýva z toho, bratia a sestry, logicky jedna závažná výpoveď: Kde niet rešpektu pred Bohom, kde panuje presvedčenie, že Boh si na nás nemôže robiť nárok, kde sa úloha náboženstva v spoločnosti znevažuje, tam niet ani múdrosti ani poznania, aj keby mal taký človek pred menom i za menom kopec akademických titulov. To podstatné totiž nepochopil. To najdôležitejšie mu ušlo.

Čo je to však za poznanie, o ktorom je reč? V čom sa prejavuje? Aké sú atribúty múdrosti podľa knihy Prísloví? Múdrosť na stránkach Starej zmluvy nebola nikdy spájaná  s ľudským mozgom. To treba mať na mysli. V knihe Prísloví pojem múdrosť označuje spravidla postoj. Na jednej strane postoj k Hospodinovi, ktorý sám o sebe je zvrchovanou múdrosťou, na strane druhej postoj k živým tvorom, ktoré sú závislé na Stvoriteľovi. Múdrosť pritom prichádza v rôznych formách – jednak ako Božie prikázanie, ako náuka od rodičov, či ako obozretnosť a predvídavosť. Od človeka sa pritom vyžaduje vnímavé ucho a citlivé srdce pre výroky múdrosti.

K múdrosti priraďuje kniha Prísloví nielen prezieravosť, dômysel a dôvtip, ale aj zbožnosť, ktorá je prejavom prezieravej mysle. Prezieravý človek sa nezrieka Boha. Naopak! Je obozretný, teda opatrný. Nerozhoduje sa neuvážene, ale vždy až po zdravej úvahe. Múdrosť okrem iného sa prejavuje v momente voľby. Múdry človek neprijíma  všetko, čo sa mu ponúka, ale si vyberá. Slúži mu k tomu rozumnosť a rozvaha. Bojí sa Boha. Dôveruje Bohu a v tejto dôvere sa snaží aj rozumom rozpoznať, čo je vôľa Božia.

Toľko k prvej časti kázňového textu: Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania. Pozrime sa však spoločne ešte aj na tú druhú, nemenej dôležitú časť: Blázni pohŕdajú múdrosťou a kázňou. Blázni v tomto odseku nie sú len jednoducho hlupáci. Skôr sú to bezbožníci. Nie sú to ľudia, ktorí by múdrosti nevedeli porozumieť. Nejedná sa tu o ľudí, ktorí by boli mentálne narušení. Niežeby nemohli, ale nechcú rozumieť. Naproti tomu tým všetkým, čo bolo povedané – pohŕdajú. Treba mať na mysli, že stredom knihy Prísloví sú ľudia normálni, ktorí sa však dostávajú do rozporu  so základnou normou zbožnosti a života: s bázňou pred Hospodinom. Pohľad na dejiny Božieho ľudu toto nebezpečenstvo, ktoré neprestajne ohrozuje aj nás, jasne poodhaľuje. Nielen v dejinách národov, ale aj v dejinách samotného vyvoleného národa, ktorému všetky tieto veci boli známe, sa vyskytovali obdobia doslova písané hlúposťou.

Aj keď ľudská hlúposť už v dejinách napáchala toľko škôd a zla a každý vie, že sa nevypláca, predsa stále platí to, o čom čítame na inom mieste v tejto biblickej knihe : Keby si blázna roztĺkol tĺkom v mažiarni, neodstúpi od neho jeho bláznovstvo. Démon sa dá odohnať, strach premôcť, blud vyvrátiť, ale hlúposť sa dokáže prispôsobiť a tváriť sa ako múdrosť, takže za sebou tiahne ohromné zástupy.

Na záver : Podľa knihy Prísloví, aôe v podstate aj život ako taký nám to deň čo deň potvrdzuje – každý človek sa ocitá na rázcestí: Buď prijme rady a poučenie otcov a matiek, a tak, obrazne povedané, vojde do domu Múdrosti alebo sa dá na cestu k domu Hlúposti, ktorá tiež má svoj palác a pozýva okoloidúcich. Nikto z ľudí sa tejto voľbe nevyhne. Človek síce nemá inštinkt ako zviera, aby sa vydal na tú najlepšiu cestu akosi samozrejme, ale má slovo múdrosti a sluch, aby počul a zrak, aby videl, kam vedie hlúposť.

Milé sestry, drahí bratia! Začiatok školského roka je v istom slova zmysle tiež takým pomyselným rázcestím. Kladie pred nás otázku : Chcem aj ja v tom všetkom, o čom sa učím, vidieť Pána Boha a Jeho riadenie? Chcem vo všetkom, čo som a čo znamenám tohto Boha aj rešpektovať? Alebo chcem byť tým bláznom zo žalmu, ktorý vo svojom srdci hovorí : Niet Boha! Amen.

48.819538,20.363907