Zelený Štvrtok – all you need is love

Written by radovan on mar 30, 2021 in - No Comments
article_image_full

Zelený Štvrtok – 1.4.2021

„ … all you need is love …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Ján 13, 34 – 35

34 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. 35 Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

„All you need is love. Love is all, you need.“„Všetko čo, potrebuješ je láska. Láska je všetko, čo potrebuješ.“ Tak to prvý krát zaznelo z rádiových prijímačov a vinylových platní ešte niekedy v roku  1967. Áno, boli to slávni „chrobáci“ z Liverpoolu, the Beatles“, ktorí touto piesňou vyvolali medzi mladou generáciou hotovú senzáciu a záujem. Téma lásky bola vždy aktuálna. Tak vtedy, tak dnes. Veď kto z ľudí netúži po láske?

„All you need is love. Love is all, you need.“„Všetko čo, potrebuješ je láska. Láska je všetko, čo potrebuješ.“  Myslím si, že nejako takto by sa snáď dalo zosumarizovať aj to, čo Ježiš hovorí svojim učeníkom v prečítanom kázňovom texte počas posledného večera, ktorý ešte má možnosť stráviť na slobode, krátko pred svojim zatknutím, a súčasne tesne potom, ako svojim učeníkom umyl nohy.

Niekoľko hodín, ktoré pred sebou na tomto svete ešte má, Ježiš využíva na proklamáciu nového zákona, nového prikázania: 34 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Akoby to bola Jeho posledná vôľa, na ktorú má právo. Posledná vôľa, ktorú treba zobrať nielen na vedomie, ale zobrať ju aj maximálne vážne a riadiť sa podľa nej.

Bratia a sestry, v Ježišovom podaní vydanie nového zákona však nie je iba suchý právny, či parlamentný akt, resp. výrok, ktorý sa len protokolárne zapíše do Zbierky zákonov. Práve naopak! Ako som už naznačil, predtým než Ježiš vysloví znenie nového zákona, spraví najprv praktickú ukážku – demonštráciu a aplikáciu svojho nového zákona v praxi, v konkrétnom živote, čase a priestore, na konkrétnych ľuďoch. Svojim učeníkom umýva nohy, čo v tom čase bola práca určená pre sluhov, resp. otrokov. To znamená: pre ľudí na najnižšom stupni v spoločenskom rebríčku. Celkom určite to nebola práca pre známeho majstra či verejného učiteľa. Nedajbože pre Mesiáša a Božieho Syna! No Ježiš sa tejto služby napriek všetkému zhosťuje, aby svojim učeníkom, rovnako však i nám, ukázal, čo Jeho vtedajších a čo nás, Jeho dnešných učeníkov, spája s Bohom. Áno, priatelia. Nie je to nič ako láska. Láska, ktorá sa vie ponížiť, pretože nehľadí na seba, ale na toho druhého. Nehľadá dobro len pre seba, ale predovšetkým pre toho druhého. Nezakladá a nepotrpí si na svojom postavení, pretože vie, že všetko je to len dar a milosť. Vie sa nezištne obetovať, pretože si uvedomuje, ako veľa ona sama nezaslúžene a z milosti prijala.

Drahí priatelia, po všetkých tých nekonečných hádkach a naťahovačkách s izraelskými učiteľmi a vykladačmi zákona akoby na záver svojho pozemského účinkovania chcel Ježiš povedať, o čo Mu vlastne celý čas šlo. Čo pre Neho bolo skutočne to podstatné a dôležité. Svojim aktom umytia nôh a následným novým prikázaním lásky akoby Ježiš hovoril: Priatelia, viete, ono nakoniec ani tak nejde o striktné dodržiavanie a zachovávanie všetkých možných príkazov a zákazov, ktoré v sebe obsahuje Mojžišov zákon. toto pritom tvrdí niekto, kto sám celý Mojžišov zákon zachoval do posledného písmena. Avšak to, čo sa najviac cení, čo sa najviac ráta – to je život dôvery v nebeského Otca. Je to život žitý v dôvere, že tak Boh Otec ako aj Jeho Syn, Ježiš Kristus, sú tu vo svojej láske skrze Ducha Svätého pre nás a dávajú nám všetko, čo pre svoj život potrebujeme: každodenný chlieb, dar života, odev i obuv, pokrm i nápoj, dom, dvor, manželku i dietky so všetkými potrebami života – tak ako to krásne vysvetľuje náš reformátor Dr. Martin Luther v Malom katechizme v 1. článku Viery všeobecnej kresťanskej.

Bratia a sestry, Pán Ježiš to teda na konci svojho pozemského pôsobenia formuluje celkom jasne a jednoznačne. Nedá sa to nepochopiť alebo nejako inak, nesprávne si to vysvetliť. To, čo Ježiš chce svojimi slovami povedať je toto: Nakoniec nejde o nič iné iba o lásku. „All you need is love. Love is all, you need.“„Všetko čo, potrebuješ je láska. Láska je všetko, čo potrebuješ.“ To, čo je podstatné, to je náš vzťah k nebeskému Otcovi. Ide o to, aby sme z tejto nebeskej lásky, ktorá sa nám dáva a ponúka na každý jeden ďalší deň nášho života, dokázali žiť a odovzdávať ďalším ľuďom to, čoho sa nám skrze túto lásku deň čo deň dostáva: milosrdenstvo, milosť, trpezlivosť, vernosť, náklonnosť, súcit, empatia.

Toto pozitívne ovplyvňovanie našej nedokonalej medziľudskej lásky Božou dokonalou láskou a Boží záujem o nás je pritom jasne evidentný zo začiatku samotného Desatora. Stojí tam akoby motto: Ja som Hospodin, tvoj Boh! To znamená: Boh chce byť našim Bohom. Nič iné, iba táto skutočnosť má presvetľovať celý môj život. O nič iné nejde. Keď je Boh mojim Bohom, potom objíma môj život a ja Mu smiem vo všetkom dôverovať. Môžem čerpať z Jeho lásky, aby som dokázal milovať tých, s ktorými prichádzam do kontaktu. Smiem ich a mám ich milovať, pretože viem, že ja sám som dokonale milovaný. Boh ma miluje z celého svojho srdca, dokonca tak, že je ochotný vzdať sa kvôli mne svojho jediného Syna. Bratia a sestry, pokiaľ je to tak, a ono je to skutočne tak, potom ako je to možné, že ja dokážem, som schopný svojmu blížnemu odoprieť pomoc, lásku, trpezlivosť, pochopenie či milosrdenstvo? Ako je to možné, že na druhého človeka nedokážem hľadieť milostivými a milujúcimi očami?

Drahí priatelia, posledný večer pred svojim utrpením je tu Ježiš celkom pre svojich najbližších. Vzdáva sa svojho života, aby ušetril a zachoval ten náš. Celý večer ostáva pri tom, čo je podstatné, na čom celý život stojí alebo padá. A to je láska. Láska je totiž podstatou Božieho bytia. Láska, ktorá je bezhraničná, bezodná, nevyberá si, nikoho neuprednostňuje. Je tu pre všetkých v každom čase rovnako. Nehľadí na farbu pokožky, nehľadí na spoločenské postavenie, či pôvod. Nehľadí na výšku vzdelania ani na výšku bankového účtu. Nič z toho nerieši. Jednoducho iba miluje. Pretože práve to robí lásku láskou: že miluje a nekladie si podmienky. Miluje a túži len po jednom: aby sa šírila v ľudských srdciach, mysliach, skutkoch a životoch.

Bratia a sestry, osobne som rád, že Ján do svojho evanjelia zakomponoval práve tento príbeh. Príbeh o Ježišovom umývaní nôh svojim učeníkom. Ostatní evanjelisti – Matúš, Marek a Lukáš totiž v posledný Ježišov večer na tomto svete opisujú inú udalosť. A síce: ustanovenie tzv. poslednej večere. Čo je zaiste nesmierne dôležité. Avšak tzv. Zelený Štvrtok, ktorý dnes v kresťanskej cirkvi slávime, nie je iba o ustanovení Ježišovej poslednej večere. Vďaka evanjelistovi Jánovi je aj o praktickej ukážke lásky a lekcii o láske.

Nuž a čo konkrétne sa o láske dozvedáme z tejto lekcie? Predovšetkým to, že láska nie je iba vrelý cit. Láska, to je postoj, ktorý sa prejavuje skutkom. Ako teda môžeme milovať ostatných rovnako ako Kristus miluje nás? Napríklad tým, že im budeme pomáhať, i keď sa nám to nebude hodiť. Budeme dávať, i keď nás to bude bolieť. Budeme sa viac venovať starostlivosti o dobro druhých než iba starostlivosti o svoje vlastné dobro. Nebudeme sa sťažovať na zranenia, ktoré nám ľudia spôsobili a nebudeme ich vracať.

Bratia a sestry, takto milovať zaiste nie je jednoduché ani ľahké. No pokiaľ sa takto budeme snažiť žiť, ľudia si to všimnú. Ľudia si všimnú, keď to budeš robiť a budú poznať, že odkiaľsi dostávaš nadprirodzenú silu. A budú sa pýtať odkiaľ to je. Kiežby sme v Ježišovi i v tomto čase videli jedinečný príklad lásky a obete! Kiežby sme takto dnes ako kresťania dokázali žiť a vydávať čisté, úprimné a nefalšované svedectvo života obetavej a nezištnej lásky! Nech nám v tom Duch Boží sám deň čo deň pomáha! A to tak pre naše časné i večné dobro, no tiež pre slávu Trojjediného Pána Boha! Amen.

Pomodlime sa: Drahý náš Pane Ježiši Kriste! Ďakujeme Ti, že Ty si nás dokonale miloval a miluješ. Tvoja láska k nám však nikdy nebola a ani nie je iba o slovách, ale o vždy je o konkrétnych skutkoch obete. Prosíme, daj nám silu svojho Svätého Ducha, aby sme takto dokázali aj my svojich blížnych milovať. Aby okolitý svet na našom živote poznal, že Ti patríme, že sme Tvoji. Nezištná láska, ktorá sa nepretvaruje a nehrá divadlo, ale čisto, nefalšovane a úprimne miluje – to je tá najlepšia reklama, ktorú Ti, drahý Pane Ježiši, môžeme v tomto svete urobiť. Kiežby sme to dokázali takto deň čo deň praktizovať aj my! Prosíme, pomôž nám v tom! Amen.

Video link
48.819538,20.363907