Zelený Štvrtok – Neprespi svoje spasenie!

Written by radovan on mar 22, 2016 in - No Comments

zeleny_stvrtok Zelený Štvrtok – 24. 3. 2016

„Neprespi svoje spasenie!“

Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami! Amen.

Marek 14, 26 – 42

26  Keď zaspievali chválospev, vyšli na Olivový vrch.   27  Vtedy im Ježiš povedal: Všetci sa pohoršíte, lebo je napísané: Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu.   28  Ale po svojom vzkriesení vás predídem do Galiley.   29  Peter mu povedal: Aj keď sa všetci pohoršia, ja nie!   30  Ježiš mu povedal: Amen, hovorím ti, že túto noc, skôr ako kohút dvakrát zaspieva, ma tri razy zaprieš.   31  Peter však pokračoval: Aj keby som mal s tebou zomrieť, nezapriem ťa. A podobne hovorili všetci.   32  Prišli na miesto zvané Getsemane. A prikázal svojim učeníkom: Sadnite si sem, kým sa pomodlím.   33  Nato vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. Doľahla naňho hrôza a úzkosť.   34  Povedal im: Moja duša je veľmi smutná — až na smrť. Zostaňte tu a bedlite!   35  Trochu od nich poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina.   36  Hovoril: Abba, Otče, tebe je všetko možné! Vezmi odo mňa tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako chceš ty.   37  Prišiel k učeníkom a našiel ich spať. Petrovi povedal: Šimon, spíš? Ani len jednu hodinu si nevládal bdieť?   38  Bedlite a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo je slabé.   39  Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami.   40  Keď sa vrátil, zasa ich našiel spať; ich oči sa im od únavy zatvárali. Nevedeli, čo mu odpovedať.   41  Prišiel aj tretí raz a povedal im: Ešte stále spíte a odpočívate? Už dosť! Prišla hodina — hľa, Syn človeka je vydaný do rúk hriešnikov.   42  Vstaňte, poďme! Hľa, ten, ktorý ma zrádza, je blízko.

Milé sestry, drahí bratia!

Noc, počas ktorej sa odohráva dnešný biblický príbeh, noc z tzv. Zeleného Štvrtku na Veľký Piatok, bola iná než ostatné. Synovia a dcéry Izraela si pripomínali veľké Božie činy vo svojich dejinách a živili v sebe sen o veľkých Božích zásahoch, ktoré na nich ešte len čakajú. V tú noc sa v židovských slávi tzv. sederová večera a dodnes sa spievajú žalmy oslavujúce veľkého Boha Hospodina  a Jeho mocné skutky v dejinách.  Okrem iných napríklad aj Žalm 113, 5 – 7 : Kto je ako Hospodin, náš Boh, ktorý sídli vysoko   6  a hľadí do hlbín neba i zeme?   7  On z prachu dvíha slabého, zo smetiska povyšuje biedneho. Takisto Žalm 118, 6 : Hospodin je so mnou, nebojím sa. Čo mi urobí človek? Tieto žalmy spieval aj Pán Ježiš so svojimi učeníkmi počas tzv. poslednej večere so svojimi učeníkmi. Keď dospievali, odobrali sa, podľa správy evanjelistu, na Olivovú horu. Iba Judáš s nimi nešiel.

Bratia a sestry, počas opätovne prežívaného Ježišovho pašiového príbehu sa nejeden človek pýta nanovo : Prečo vlastne Ježiš neutiekol? Prečo si to nenamieril cez Olivovú horu rovno ďalej, niekam do kopcov hornatého Júdska? Tam by sa bol ľahko stratil, tak ako aj mnoho kráľov, ktorí tam hľadali útočisko pred Ním. Ale tento židovský kráľ nie.  Veď ešte len pred chvíľou spieval, že ak je Boh s Ním, čo mu môžu urobiť ľudia? Svojim útekom by poprel, čomu doteraz veril a kvôli čomu sa celý čas angažoval. Poprel by dôveru v svojho nebeského Otca. Ježiš teda môže len jedno : ostať verný svojmu poslaniu. Nič si predsa neprial viac, než to, aby sa ľudia navzdory  všetkým úzkostiam spoliehali na Boha. Ak by to teraz bol vzdal, spochybnil by všetko to, čo sám celý čas kázal. Aký úžasný príklad jednoznačnosti nám náš Spasiteľ týmto svojim rozhodnutím dáva, priatelia!

Vtedy im Ježiš povedal: Všetci sa pohoršíte … O tomto Pán Ježiš hovoril už v jednom zo svojich podobenstiev. Bolo to podobenstvo o rozsievačovi. Bol to príbeh o učeníkoch, pri ktorých semeno Božieho slova padne na skalnatú pôdu. Ich viera vyrastie síce rýchlo, ale nezapustí dostatočne hlboko korene. Keď príde prenasledovanie kvôli viere, zlyhajú na celej čiare. Všetci sa pohoršíte, lebo je napísané: Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu.  Áno, už o krátku chvíľu tu bude pastier bez stáda a stádo bez pastiera. No to ešte nie je, vďaka Bohu, koniec : Ale po svojom vzkriesení vás predídem do Galiley – čítame ďalej.  

            Zvláštna dohoda, milí priatelia! Nedá sa nepočuť, ako tu Ježiš dôveruje svojmu Bohu. Nedá sa nepočuť Jeho hlboká viera, že žiadna moc na svete nedokáže zničiť Jeho sen. Ježiš sa i v kritickej chvíli spolieha na Boha, ktorý sídli vysoko a hľadí do hlbín. On dvíha slabého a povyšuje biedneho.

Bratia a sestry, Peter – Skala však odmieta uveriť, že by odpadli. On teda určite nie! Peter mu povedal: Aj keď sa všetci pohoršia, ja nie!   30  Ježiš mu povedal: Amen, hovorím ti, že túto noc, skôr ako kohút dvakrát zaspieva, ma tri razy zaprieš.   31  Peter však pokračoval: Aj keby som mal s tebou zomrieť, nezapriem ťa. A podobne hovorili všetci.  Ako slabo poznajú učeníci Ježiša, ako slabo poznajú samých seba! Hovoril snáď Ježiš niekedy nezmysly?

Prišli na miesto zvané Getsemane. A prikázal svojim učeníkom: Sadnite si sem, kým sa pomodlím.   33  Nato vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. Pán Ježiš si vyberá učeníkov, ktorí Ho majú sprevádzať v Jeho poslednej hodinke. Sú to práve tí, ktorých povolal ako prvých. Sú to tí, ktorí sa stali svedkami vzkriesenia Jairovej dcéry ako aj Ježišovho premenenia na hore. Títo traja už vedia – sami to videli, že posledné slovo nemá smrť, ale život. Len či im to pomôže?!

34  Povedal im: Moja duša je veľmi smutná — až na smrť. Zostaňte tu a bedlite!   35  Trochu od nich poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina.   36  Hovoril: Abba, Otče, tebe je všetko možné! Vezmi odo mňa tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako chceš ty. Ježišovu dušu obkľučuje noc, a to nielen doslova, ale aj symbolicky – ako noc ľudskej zloby a hriechu. Aby neprepadol zúfalstvu, hľadá oporu pri svojom Otcovi. Abba, Otče, tebe je všetko možné! Naozaj všetko? Zasiahne Boh? Ježiš dobre vie, že to Boh neurobí. Vie, že Ho čaká cesta na Golgotu. Obracia sa so svojim nárekom k nebu : Vezmi odo mňa tento kalich. Nie! Ježiša neženie túžba po smrti, ani túžba stať sa mučeníkom. Nepodriaďuje sa surovému Bohu, ktorý by Mu prial smrť na kríži. Veď Boh Jeho smrť napokon ani nechce – to ľudia.

Pán Ježiš si síce praje, aby Ho toto utrpenie minulo, no zároveň chce ostať verný svojmu poslaniu. Zanechá azda dielo, ktoré celý čas konal? Nie! On Boha neopustí. S Ním žil a s Ním chce aj zomrieť. Dokážu s Ním v tejto situácii zotrvať aj Jeho priatelia? Prišiel k učeníkom a našiel ich spať. Petrovi povedal: Šimon, spíš? Ani len jednu hodinu si nevládal bdieť?  

Bratia a sestry, to nie je prirodzený spánok, ktorý ich premohol. To nie je spánok, ktorý zapríčiní ľudská únava. Učeníci si jednoducho zatvárajú oči pred tým, čím ich Majster v tej chvíli prechádza. Sedia v tme a nie sú schopní, možno ani ochotní vidieť Jeho utrpenie, pripojiť sa k Jeho modlitbe. Nerozumejú tomu. Takýto Ježiš nezapadá do ich konceptu a predstavy Mesiáša. Spánok učeníkov je v podstate spánkom všetkých tých, ktorí sa pred Synom Božím uzatvárajú. Je im ľahostajný. Nedávajú Mu v živote priestor ani šancu, aby im dokázal to, ako veľmi ich miluje, ako veľmi Mu na nich záleží. Tým akoby Ho stále nanovo pribíjali na kríž. „Bdejte teda, aby vás pán domu nenašiel ako spiacich!“ – hovorí Ježiš vo svojom podobenstve o posledných veciach.

Milí priatelia, evanjelista Marek dúfa, že príbeh o Getsemanskej záhrade, ktorý nám podáva,  sa stane povzbudením pre kresťanov, ktorí boli v jeho dobe prenasledovaní. Povzbudzuje ich, aby bdeli a modlili sa. Povzbudzuje i nás. V tomto príbehu Ježiš zastupuje človeka, ktorý sa spolieha na Boha a ostáva Mu verný za každých okolností, i keď svojim martýriom si musí prejsť. No vernosť Bohu a poslušnosť Jeho plánu neostane nepovšimnutá. Bude odmenená večným oslávením od Otca. V postave Petra je vykreslený človek opanovaný strachom, ktorý sa radšej utieka k „spánku“. Nechce nič vidieť, počuť ani chápať. Nechce sa obetovať, trpieť ani sa prejavovať. Nechce sa kvôli Kristovi angažovať.  Je mu v živote i vo viere dobre tak ako to je. Ťažké cjvíle v živote jednoducho prespí.

Peter sa predtým volal Šimon, a práve týmto menom ho teraz Ježiš oslovuje. Meno Šimon znamená : ten, ktorý počúva. Akoby Ježiš pripomínal : Teraz nespi, kamarát! Teraz si nezatváraj oči a nezapchávaj uši! Počúvaj dobre : Teraz je hodina aj tvojho spasenia! Práve teraz musíš dokázať svoju vieru vo mňa a osvedčiť sa ako môj učeník! Ešte pred chvíľou si tvrdil, že ma nikdy nezradíš! Tak stojíš si za slovom alebo nie?!

38  Bedlite a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo je slabé.   39  Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami.   40  Keď sa vrátil, zasa ich našiel spať; ich oči sa im od únavy zatvárali. Nevedeli, čo mu odpovedať.   41  Prišiel aj tretí raz a povedal im: Ešte stále spíte a odpočívate? Už dosť! Bratia a sestry, Pán Ježiš kázal, učil, potešoval, liečil, napomínal i prorokoval. Slovami i skutkami zvestoval kráľovstvo Božie. Trikrát s učeníkmi hovoril o svojom utrpení, ale aj o svojej viere vo večný život, ale oni Ho ani raz nepochopili. Zdá sa, že k nim nepreniklo ani jediné slovo : či už o živote v službe, alebo o utrpení alebo o Jeho vzkriesení. Teraz ich trikrát po sebe nachádza spať. O chvíľku to všetko Peter ešte „zaklincuje“ svojim trojnásobným zapretím svojho Pána. Bratia a sestry, zrejme si celkom dobre nedokážeme predstaviť veľkosť Ježišovho sklamania.

Prišla hodina — hľa, Syn človeka je vydaný do rúk hriešnikov.   42  Vstaňte, poďme! Hľa, ten, ktorý ma zrádza, je blízko. Ježiš premáha svoj strach. V dôvere v Boha chce ísť po svojej ceste až do konca. Milí priatelia, cesta dôvery v Boha je tá, po ktorej sa musíme uberať aj my. Udalosti blížiacej sa noci  pred nás kladú len dve možnosti. Buď spánok alebo bdelosť. Buď pripravenosť alebo prekvapenie. Buď útek alebo zotrvanie. Buď vieru a poslušnosť, alebo zapretie a zradu. Drahý brat, milá sestra, nepremárni, neprespi svoje spasenie! Amen.

Použité materiály : Nico ter Linden – Povídá se … podle Marka a podle Matouše /eman/

48.819538,20.363907