Zelený Štvrtok – Nový začiatok

Written by radovan on apr 14, 2014 in - No Comments

posledna_veceraZelený Štvrtok – 17. 4. 2014

„Nový začiatok“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

2 Mojžišova 12, 2

Tento mesiac vám bude začiatkom mesiacov; bude vám prvým mesiacom v roku.  

Drahí bratia, milé sestry!

Text z 2. knihy Mojžišovej, nad ktorým sa dnes spolu s vami chcem zamyslieť je svojim spôsobom zvláštny. Ako kresťania sa predsa v tento deň v našich chrámoch stretávame na tzv. „Zelený Štvrtok“, aby sme si pripomenuli udalosť Ježišovej poslednej večere so svojimi učeníkmi. Z tejto udalosti si následne ako cirkev odvodzujeme sviatosť svätej Večere Pánovej. K nej ste dnes, samozrejme, aj všetci srdečne pozvaní. Ako s tým všetkým ale súvisia prečítané biblické slová?

Mesiac, o ktorom čítame a ktorý sa má pre Izraelcov stať prvým v roku je mesiac, kedy si izraelský ľud pripomínal slávnu udalosť zo svojich dejín. Bolo to vyslobodenie z egyptského otroctva. Táto udalosť bola niečím novým a jedinečným v živote izraelského národa. Bol to nový začiatok na ceste k slobode v ústrety zasľúbenej zemi. Bol to nový začiatok napĺňania Božích zasľúbení daných patriarchom ohľadom vlastnej krajiny, ohľadom požehnania a vyvolenia spomedzi všetkých pozemských národov. Práve kvôli tejto historickej udalosti priznania sa Hospodina, rozpomenutia sa Hospodina na svoj ľud v otroctve, sa odvtedy rok čo rok slávila tzv. pascha, pesachová večera, počas ktorej sa veľké Božie spásonosné zásahy medzi svojim ľudom nanovo a živo sprítomňovali. Táto hostina bola v podstate oslavou neobmedzenej Božej moci. Oslavou veľkej Božej lásky, milosti, vernosti a milosrdenstva.

Presne za týmto účelom sa krátko pred Ježišovou zradou a zajatím v Getsemanskej záhrade, pred vypočúvaním, odsúdením a ukrižovaním stretol náš Pán a Majster so svojimi učeníkmi – aby oslávili veľkosť Božej moci, lásky, milosti, vernosti a milosrdenstva v dejinách izraelského národa. Toto však zatiaľ nie je nijaká zvláštnosť tejto hostiny. Takto, dejinne, si to predsa v tom čase a ešte aj dnes sprítomňovala a sprítomňuje každá židovská rodina. Tak ich k tomu ako zbožných Židov zaväzoval a zaväzuje predpis Mojžišovho zákona. Zvláštnosťou tejto poslednej Ježišovej večere so svojimi učeníkmi je okamih, keď Syn Boží opúšťa históriu a „prenáša“ sa do súčasnosti, ba čo viac – až do eschatologickej budúcnosti v nebesiach. Pozornosť z dejín a z toho, čo pre svoj ľud Boh vykonal, presúva v tej chvíli na seba. Resp. na to, čo Boh Otec teraz, v prítomnosti, robí medzi svojim ľudom, ba dokonca medzi všetkými národmi zeme skrze svojho Syna. Ježiš seba vníma ako nový začiatok v dejinách spásy. Ako novú zmluvu, tak ako to o sebe On sám vyznáva. On sám sa stáva stredobodom celej pesachovej večere.

Bratia a sestry, Stará zmluva o Božom požehnaní, láske a odpustení na jednej strane a vernosti a poslušnosti ľudí na strane druhej, bola spečatená krvou mnohých bezchybných baránkov, ktoré sa prinášali v jeruzalemskom chráme ako obete za hriechy, ako obete zmierenia. Nová zmluva, ktorej základným pilierom je sám Pán Ježiš však už nie je o nevinných zvieratkách a ich krvi. Je o obeti krvi dokonalého Baránka, ktorý k nám prišiel z neba od Boha Otca. Nová zmluva je o Jeho krvi, ktorá spečaťuje fakt, že Boh nám odpustil v obeti svojho Syna. Boh nás prijíma ako svojich synov a dcéry, ktorí sú s Ním zmierení. Toto zmierenie a spravodlivosť pred Bohom dosahujú svojou vierou, ktorou si privlastňujú golgotskú udalosť. Vierou, že toto všetko sa udialo aj kvôli nim.

Zelený Štvrtok sa tak dnes i pre nás ako novozmluvný ľud Boží stáva novým začiatkom. Zvláštne je to snáď preto, nakoľko udalosti okolo Ježiša už naberajú rýchly spád a jasný smer. Všetko to smeruje k Ježišovej likvidácii, k násilnému ukončeniu Jeho života, a tým aj Jeho pozemského účinkovania. V takejto chvíli by bolo vhodné skôr hovoriť o konci, nie o novom začiatku. No opak je pravdou. Aby sa začiatok nového života v existencii starozmluvného ľudu Božieho v udalosti oslobodenia z otroctva zvýraznil, dal Hospodin Mojžišovi príkaz, aby sa mesiac, kedy sa toto odohralo, stal pre Izraelcov prvým mesiacom v roku. Bola to svojim spôsobom symbolika, ktorá mala Izraelu naznačiť, že nový začiatok je možný len s Hospodinom. Nový začiatok je umožnený len vďaka Božiemu priamemu zásahu. Sloboda je len v Bohu. Egypt bol pre starých Židov synonymom démonity a protibožských síl. Takto aj služba v Egypte nebola ničím iným ako otroctvom. Na druhej strane je to sám Hospodin, ktorý Izrael zachraňuje pre slobodu a pozýva do svojich služieb.

Nový začiatok je dnes presne tak možný pre každého človeka. Nie síce z vlastnej sily, ale vo viere v Ježiša Krista, Baránka Božieho. My všetci Ho nutne potrebujeme, aby očistil našu temnú minulosť. On dal svoj život na kríži, aby každý, kto uznáva svoje hriechy a dôveruje Synovi Božiemu, dostal odpustenie hriechov. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. Toto je krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva na odpustenie hriechov. To čiňte na moju pamiatku! Takto vtedy Pán Ježiš zásadným spôsobom mení dejinnosť pesachovej večere na stále platnú prítomnosť, ktorá presahuje až do budúcnosti v nebesiach. A na inom mieste dodáva : Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život.

Keď Pána Ježiša dnes takto prijímame,  v Jeho tele a krvi, ako svojho osobného Vykupiteľa, už sa nemusíme obávať Božieho trestu. Spoločne s Pánom Ježišom smieme aj my začať nový život. Otroctvo hriechu je ukončené. Pred nami sa otvára cesta do nového života v zmierení s Bohom.  Je to nový začiatok na ceste k slobode od hriechu a hnevu Božieho. Pred nami je cesta do zasľúbenej vlasti nebeskej. Pred nami je nový život v kráľovstve Božom. Je to základ nášho odpustenia a zmierenia s Bohom. Základ našej spásy a šance na večný život.

Tento nový začiatok mení všetko. Predtým sme boli proti Bohu. Teraz sme Jeho milované dietky. Predtým sme boli ovládaní hriešnymi myšlienkami. Teraz sme slobodní pre nasledovanie Pána.

Drahí bratia, milé sestry, pokiaľ Izraelci začínali rok Veľkonočnou slávnosťou, hodom baránka, vyznávali tým, že Pánom všetkého je Hospodin a nikto iný. Každý rok sa tak symbolicky otváral  vo svetle zvesti, ktorú pripomínal hod baránka. Bola to zvesť o vyslobodení z otroctva. Zvesť o ponuke milosti, záchrany a spásy. My sme zas Krista Pána ustanovili ako medzník letopočtov. On je ten, ktorý napĺňa všetky časy. On sa pre nás stal začiatkom v počítaní rokov. Takto aj my každý rok smieme začínať, prežívať i končiť zvesťou o Božej ponuke milosti, záchrany, odpustenia, zmierenia a spásy, ktoré sa nám ponúkajú práve v daroch Ježišovho tela a krvi. Je to ponuka, ktorá je stále platná. Ponuka týkajúca sa aj teba. Prijmi dnes túto úžasnú Božiu ponuku! Pokľakni k svätej večeri a prijmi s vďačnosťou i pokorou to, čo pre teba Ježiš vydobyl svojim životom! Amen.

 

48.819538,20.363907