Zelený štvrtok – tri dôvody : Prečo?

Written by radovan on apr 09, 2020 in - No Comments
article_image_full

Zelený Štvrtok – 9.4.2020

„ … tri dôvody : Prečo? …“

Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami! Amen.

Židom 2, 17

17 Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu.

Milé sestry a bratia v Pánovi!

Tento týždeň v roku, v ktorom sme sa z Božej milosti ocitli, sa zvykne nazývať aj ako „Veľký týždeň“. Mám za to, že je to celkom oprávnené a zaslúžené. Veď to, čo pre nás ľudí urobil Boh v jednotlivých udalostiach tohto týždňa, ktoré si budeme postupne pripomínať, je vskutku veľké. Dokonca nepredstaviteľne veľké. Je to úplne to najviac. Majúc pred očami ďalší deň, teda Veľký piatok, muž bolestí – teda Kristus Pán, modliac sa v Getsemanskej záhrade, potiac pritom krv, svojim učeníkom vyznáva : Moja duša je smutná až na smrť …

Priatelia, prečo to všetko? Prečo si musí Boží Syn prejsť takýmto týždňom? Čím si to „zaslúžil“? Prečo musí ako nehodný zniesť posmech, poníženie, zneuctenie, nenávisť, bitku, smrteľnú agóniu, opustenosť Bohom a nakoniec samotnú smrť na kríži? Prečo si musí On, Tvorca nekonečna, nechať ubližovať od ľudí, od tých konečných, obmedzených a ničotných stvorení?  Prečo je On, jediný spravodlivý, odsúdený na smrť a opustený nebeským Otcom? Čou vinou? Alebo lepšie povedané : Koho vinou?

Náš prečítaný biblický text nám hneď niekoľko odpovedí. Prvá z nich úzko súvisí s tým, že Ježiš bol verným veľkňazom pred Bohom. To je azda dobré vedieť, že kresťanská teológia Kristovi prisudzuje 3 úrady. Úrad kráľovský, úrad prorocký a úrad kňazský. Nuž a v tejto chvíli sa jedná práve o ten tretí spomínaný úrad, teda kňazský. V Starej zmluve bol veľkňaz prostredníkom medzi Bohom a Jeho ľudom. Jeho úlohou bolo pravidelne prinášať zvieracie obete v súlade so zákonom, a tak sa pred Bohom prihovárať za hriešnikov. Teraz je našim veľkňazom Ježiš. Svojou zástupnou smrťou raz a navždy zaplatil pokutu za naše hriechy a dnes sa prihovára  pred Bohom za všetkých hriešnikov, ktorí robia pokánie. On je naplnením starozmluvného proroctva, tak ako o ňom čítame v 1 Samuelovej 2,35 : Ustanovím si verného kňaza, ktorý bude konať podľa môjho srdca a zmýšľania.

Bratia a sestry, prečo si musí Boží Syn prejsť takýmto týždňom? Čím si to „zaslúžil“? Prečítaný biblický text nám ponúka aj ďalšiu odpoveď : To všetko vytrpel Syn Boží dobrovoľne, kvôli cudzej vine … aby „odčinil hriechy ľudu“, áno hriech celého sveta. Možno by bolo dobré na tomto mieste povedať, že sloveso, ktoré Ekumenický preklad uvádza ako „odčinil“, náš Evanjelický preklad uvádza ako „odpykal“. Ďalší variant prekladu je „zmieril“, resp. „priniesol obeť zmierenia“. Áno, priatelia, toľko ekvivalentov prekladu totiž ponúka grécky originál.

a odčinil hriechy ľudu. Áno, sestry a bratia, odčinil hriechy ľudí akým bol i Mojžiš, ktorý sa zdráhal, keď ho Hospodin povolal, aby šiel do Egypta a vyslobodil Boží ľud z otroctva. Odčinil hriechy ľudí akým bol i Dávid, ktorý potom ako najprv scudzoložil s Batšebou, nechal následne úkladne zabiť jej muža Uriáša Chetejského v boji. Odčinil hriechy ľudí, akým bol aj Peter, ktorý trikrát zaprel svojho Majstra. On odčinil hriechy ľudí, akým bol i Tomáš, ktorý pochyboval o tom, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych. Odčinil hriechy ľudí, akou bola i Mária Magdaléna so svojim hriešnym spôsobom života. Odčinil hriechy ľudí, akým bol i samotný apoštol Pavol, ktorý pred svojim obrátením schvaľoval smrť diakona Štefana, prenasledoval kresťanov, kruto sa k nim správal a dával ich do väzenia. On odčinil hriechy ľudí, akým bol aj colník Zacheus, ktorý sa nečestne obohacoval pri výbere daní. Hriechy ľudí, akým bol aj lotor na kríži, ktorý Ježiša pokúšal. Áno, priatelia, tam na kríži Syn Boží odčinil a odpykal aj zradu samotného Judáša Iškariotského. Tam, na kríži Syn Boží odčinil, odpykal a priniesol obeť zmierenia aj za všetky tvoje i moje hriechy …

Tam na kríži si to nevinný Boží Syn odskákal za všetkých vrahov, smilníkov, zradcov, podvodníkov a kriminálnikov. Zaplatil za nás výkupné. Urobil to pre nás, hriešnikov! Áno, priatelia, urobil to preto, aby sme si v plnosti uvedomili aký je náš skutočný status ako ľudí pred Bohom. Tu neplatia nijaké tituly, ani svetská kariéra či úspech v podnikaní. Pred Bohom sme si všetci za jedno. Sme len obyčajní hriešnici, ktorých nedokonalosť a nedokonalý spôsob života volá priam až do neba. Hriešnici, ktorých i tieto slávnostné dni pozývajú k tomu, aby si túto skutočnosť mocne uvedomili, v skrúšenosti pokľakli pred Mužom bolestí a v pokání vyznali : Ach, ja biedny, úbohý hriešnik! Cítim svoju veľkú biedu. Bože, Bože, buď môj Pomocník, obávam sa Tvojho súdu. Zmiluj sa, zmiluj nado mnou a nalož láskavo so mnou. Neodplácaj mi dľa zásluhy, nesúď dľa množstva mojich vín. Odpusť mi, Pane, všetky dlhy, nech som zas dieťaťom Tvojim. Zmiluj sa, zmiluj nado mnou a nalož láskavo so mnou. Stačí slovo a budem zdravý, vyslov to slovo záchrany. Pokoj duše mi navráť mi pravý, utíš bolesť, zahoj rany. Zmiluj sa, zmiluj nado mnou a láskavo nalož so mnou. Viem, vypočul si môj tklivý hlas, pravú radosť mi navrátil. Nevolal som nadarmo teraz, Ty si sa ku mne obrátil. Zmiluj sa, zmiluj nado mnou a nalož láskavo so mnou. (Evanjelický spevník č. 321, v.1,5,6,7).

            Drahí priatelia, prečo vlastne toto všetko Syn Boží robí? Už sme si dali dve možné odpovede. No je tu ešte jedna! Prečo to robí? Veď sa to zdá byť šialené! Len tak sa vzdať svojho života pre ľudí, ktorí, ako sa zdá z čítania Pašií, v drvivej väčšine o to ani nestoja! Áno, sestry a bratia, neraz sa objavili názory, že Kristus bol vlastne pomätenec. No On toto všetko nepodstúpil v stave psychickej nepríčetnosti. Vidíme to aj pri scéne Jeho samotného ukrižovania. Keď mu dávajú piť ocot zmiešaný so žlčou, čo slúžilo ako istá forma anestetika na tíšenie bolestí, odmieta to. To znamená : chce tým všetkým prejsť s „čistou hlavou“, pri plnom vedomí. Tak prečo toto všetko vlastne Syn Boží robí? Prečo na sebe znesie utrpenie celého Veľkého týždňa? Ako tretia možná odpoveď, ako tretia možná alternatíva sa nám ponúka : láska. Áno, robí to z lásky k nám, ľuďom! On nie je žiaden pomätenec. On nás „iba“ miluje. Miluje nás tak veľmi, že je ochotný vzdať sa radšej samého seba, a tým nás ešte aj na konci svojho pozemského života učí, čo je to láska, čo to znamená milovať. Ježiš to sám vyjadril slovami, tak ako ich pre nás zaznamenal evanjelista Ján : Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov (Ján 15,13). Nuž a Ježiš neostáva iba pri pekne znejúcej teórii. On túto teóriu aj do posledného písmenka vyplní. Teda : doslova „položí život za svojich priateľov“.

Milé sestry, drahí bratia, obdivuhodné na Ježišovej smrti je to, že On v danej chvíli nezomiera iba kvôli svojim priateľom. Pri čítaní Pašií jasne vidíme, že pod Kristovým krížom je množstvo neprajníkov, posmievačov, ktorí sa tešia z toho, ako sa neželaného Mesiáša zbavili. Je tam množstvo farizejov, ktorí sa „bijú do pŕs“ na znak úspechu, že sa zbavili bohorúhača. Toho, ktorý sa neraz i do nich a ich dvojtvárneho spôsobu života navážal. Ježiš teda ešte viac zomiera za svojich nepriateľov ako za svojich priateľov, a to dáva Jeho smrti celkom inú váhu a hĺbku. Tak o tom píše aj samotný apoštol Pavol v liste Rímskym: 6 Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných. 7 Sotvakto totiž zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. 8 No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni (R 5, 6 – 8).

Drahí priatelia, Kristus Pán na seba berie utrpenie celého Veľkého týždňa, aby nás, teba i mňa, ušetril od večného utrpenia vo „Veľkom pekle“. Bratia a sestry, kto si všetky tieto súvislosti uvedomuje, ten nemôže ostať chladným a ľahostajným. Naopak! Taký túži vyznávať deň čo deň spolu s kráľom Dávidom : 3 Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zahlaď moje priestupky! 4 Dokonale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môjho hriechu! 5 Lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále. 6 Proti Tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zlé v Tvojich očiach, aby si Ty mal pravdu vo svojich rečiach a bol si čistý vo svojom súde. 9 Izopom zbav ma hriechu, a ja budem čistý, umy ma, belší budem ako sneh! 10 Daj mi počuť radosť, potešenie, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. 11 Skry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny! 12 Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného! 13 Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého Ducha mi neodnímaj! 14 Navráť mi radosť z Tvojej pomoci a duchom poslušnosti podopri ma! 15 Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali. 17 Ó Pane, Ty mi otvor pery, nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú. 18 Lebo Ty nemáš záľubu v zábitku, a keby som ti obetoval zápal, nepáčil by sa Ti. 19 Bohu milou obeťou je duch skrúšený; Ty, Bože, nepohŕdaš srdcom skrúšeným a zdrveným (Žalm 51). Amen.

 

48.819538,20.363907