Zjavenie Krista Pána mudrcom – zázrak betlehemskej hviezdy

Written by radovan on jan 04, 2023 in - No Comments
article_image_full

Zjavenie Krista Pána mudrcom – 6.1.2023

„… zázrak betlehemskej hviezdy …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

  1. Korintským 4, 3 – 6

3 Ak aj naše evanjelium je zahalené, je zahalené pre tých, ktorí hynú. 4 V nich boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. 5 Veď nehlásame samých seba, ale Ježiša Krista, Pána, keďže my sme len vaši služobníci pre Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo!“, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista.

Slávnostné kresťanské zhromaždenie, sestry a bratia v Pánovi!

Sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom, ktorý dnes na pôde kresťanskej cirkvi slávime, ľudovo nazývaný aj ako „Traja králi“, je neodmysliteľne spojený s tzv. betlehemskou hviezdou. Tá je prvotným spúšťačom samotného putovania mudrcov, astrológov, pozorovateľov hviezd žijúcich v krajinách Orientu. Pri svojom pozorovaní nočnej oblohy si čoskoro všimnú, že na oblohe sa objavila nová hviezda, ktorá tam dovtedy nebola. Žeby znamenie, na ktoré tak dlho čakali? Žeby to bola hviezda nového kráľa? Hviezda kráľa sveta, ktorý bol očakávaný nielen v Izraeli ako Božom vyvolenom ľude, ale tiež v pohanských krajinách. Zdá sa, že je to tak.

Je úžasné, že toto poznanie a vyhodnotenie celej situácie mudrcov z východu nenecháva chladnými a ľahostajnými. Naopak! Vzniká v nich tzv. svätý nepokoj. Rodí sa v nich silná túžba ísť za tou hviezdou, nájsť to zasľúbené a predpovedané dieťa, pokloniť sa mu, obetovať mu dary a objaviť v tom dieťati nový rozmer a zmysel svojho pozemského života.

Dnes, milí priatelia, si dovolím povedať, že hviezda, ktorá viedla mudrcov z východu a priviedla ich až do Betlehema, bola zázrakom. Áno, ja viem: už známy astronóm Johannes Kepler svojho času vypočítal, že niekedy v tom čase, keď sa Ježiš narodil, planéty Jupiter a Saturn boli pri sebe tak blízko, že zo zeme sa to javilo akoby sa na oblohe objavila nová hviezda. Navyše: toto zvláštne postavenie planét sa odohralo v súhvezdí Ryby.

Bratia a sestry, pre nás to môžu byť zaiste zaujímavé informácie, ktoré nám však nemusia nič konkrétne povedať. Staroveký človek však uvažoval asi takto: Jupiter – to je hviezda kráľa. Saturn – to je hviezda Židov. Nuž a súhvezdie Ryby – to zas predstavuje celý svet. Čo z toho vyplýva? Niečo také, že niekde v Izraelskom národe sa narodil Kráľ celého sveta. V každom prípade ani tento Keplerov výpočet nič nemení na skutočnosti, že betlehemská hviezda bola svojim spôsobom zázrakom. Zázrakom, o ktorý sa postaral samotný Boh. Boh Stvoriteľ, ktorý ešte aj prostredníctvom vesmíru a postavenia nebeských telies ľuďom oznámil, kto sa to v Ježišovi z Nazareta narodil a prišiel na svet.

Nuž a rovnako tak si dovolím povedať, že zázrak betlehemskej hviezdy spočíva aj v tom, že mudrci z východu, pre ktorých to mohlo byť svojim spôsobom ukradnuté, čo sa odohráva vo vzdialenom Izraeli, sa odhodlávajú a púšťajú na dlhú, niekoľko mesačnú a nebezpečnú cestu, dokonca so vzácnymi darmi, aby sa stretli s novonarodeným Kráľom, a takýmto spôsobom si Ho uctili.

Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo!“, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Bratia a sestry, podobný zázrak, zázračné svetlo Boh zažal aj v našich srdciach. Je to svetlo našej viery. Nuž a tak ako svetlo betlehemskej hviezdy priviedlo mudrcov do Betlehema, čo v preklade znamená „dom chleba“, tak i svetlo zažaté v našich srdciach nás má privádzať k našim blížnym, aby aj v nich začalo horieť zázračné svetlo viery. Viery v Ježiša, ktorý o sebe prehlásil: Ja som chlieb života.

Pre apoštola Pavla, ktorého slová nám dnes zazneli ako kázňový text, bolo nesmierne dôležité, aby v druhých ľuďoch horelo toto svetlo viery. A tak počas svojej misijnej služby prešiel stovky kilometrov – naprieč Izraelom, Tureckom a Gréckom, aby nakoniec skončil v Taliansku. To všetko preto, aby tam všade zvestoval Krista a zakladal nové kresťanské cirkevné zbory. To všetko preto, aby v čím viacerých zapálil zázračné svetlo viery.

Dnes, na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom, sme rovnako i my pozvaní, nielen k tomu, aby sme zapálili svetielka na našich Vianočných stromčekoch, ale predovšetkým aby sme zapaľovali svetlo viery v srdciach druhých ľudí. Nuž a ako to máme urobiť? Berme si v tomto smere príklad z Pavla! Pavol putoval z miesta na miesto a hovoril o Ježišovi Kristovi, Synovi Božom. Hovoril o všetkom, čo Ježiš robil. Toto dnes môžeme robiť aj my. Nikto nám v tom nebráni. A keď: tak iba naša vlastná pohodlnosť, ľahostajnosť, obavy z reakcie okolia, či lenivosť. A okrem toho môžeme urobiť ešte jedno: zložiť ruky a prosiť Boha v modlitbe, aby tak ako vtedy vykonal zázrak pri mudrcoch z východu, aby tak mocne konal zázraky aj pri dnešných ľuďoch. Zázrak túžby po Ježišovi. Zázrak hľadania, nachádzania i nasledovania Ježiša. Zázrak viery.

3 Ak aj naše evanjelium je zahalené, je zahalené pre tých, ktorí hynú. 4 V nich boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Bratia a sestry, úžasné je, že dobrá správa evanjelia je dnes zjavená pre každého. Okrem tých, ktorí sa rozhodli, že nie sú ochotní jej veriť. Satan dodnes veľmi úspešne podvádza. Nuž a tí, ktorí neveria, boli práve satanom zaslepení. Lákadlo peňazí, moci či rozkoše spôsobuje, že Božia ponuka sa tomu svetu javí ako málo príťažlivá a neatraktívna.  Avšak pravda je taká, že tí, ktorí Krista odmietajú a dávajú prednosť svojmu svetskému životu, za svojho boha urobili satana.

5 Veď nehlásame samých seba, ale Ježiša Krista, Pána, keďže my sme len vaši služobníci pre Ježiša. Nuž a nakoniec, čo sa týka prinášania svetla viery a misijného pôsobenia, tu máme jednu veľmi dobrú a osvedčenú radu priamo od najväčšieho misionára všetkých čias: Jadrom Pavlovho kázania bol Kristus, nie Pavol sám. To znamená: keď aj dnes chceš vydávať svedectvo o Kristovi, hovor ľuďom o tom, čo Kristus robil! Nehovor im o svojich schopnostiach a úspechoch! Ľudia sa musia zoznámiť s Kristom, nie s tebou! A pokiaľ budeš počuť niekoho, kto hlása samého seba a svoje myšlienky namiesto tých Kristových, maj sa na pozore! S najväčšou pravdepodobnosťou je to falošný učiteľ.

Nuž a to posledné, čo nám dnes chce apoštol Pavol povedať, čo sa misie týka, je rovnako tak lekcia podložená praxou a životnou skúsenosťou. Pavol ochotne slúžil kresťanom v Korinte, a to aj napriek sklamaniu, ktoré mu spôsobili. Každá služba vyžaduje tak obeť času ako aj vlastných túžob. Nuž a byť Kristovým služobníkom – to znamená: slúžiť ostatným, aj keď nespĺňajú naše očakávania.

Drahí priatelia, na základe doteraz povedaného vám prajem, aby zázrak svetla viery bol aj vašim každodenným zázrakom. Nuž a prajem nám všetkým, aby nám Pán Boh doprial vidieť tento zázrak svetla viery aj pri druhých. Pri tých, ktorí sú pre nás v živote dôležití, ale aj pri tých, ktorí nás možno sklamali a nenaplnili naše očakávania. Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo!“, zažiaril v našich srdciach … Amen.

Pomodlime sa: Pane Ježiši Kriste, nebeský Kráľ, ďakujeme Ti srdečne, že si sa vzdal svojej slávy, prišiel na tento svet, aby si ho zachránil a nás urobil účastnými svojej milosti a lásky. Aj nám svietilo svetlo Tvojho slova a ukazovalo nám cestu k Tebe, ale Ty vieš, ako často sme z nej odbočovali. Prosíme Ťa, daj, aby Tvoje slovo nám bolo jasnou hviezdou, za ktorou pôjdeme a nájdeme Teba, svojho Spasiteľa. Chceme sa skloniť pred Tebou a priniesť Ti dar nášho úprimného srdca, lebo nič nemáme, čo by sa Tebe mohlo ľúbiť. Dokáž svoju moc. Chráň svojich služobníkov a svojmu evanjeliu priprav cestu ku všetkým národom, aby svet poznal, že v Tebe je záchrana, spása, život. Učiň tak pre svoje sväté meno, požehnané na veky. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

48.819538,20.363907