Zvestovanie narodenia Krista Pána Panne Márii – viera nekladie podmienky

Written by radovan on mar 23, 2019 in - No Comments
article_image_full

Zvestovanie narodenia Krista Pána Panne Márii – 25.3.2019

„ … viera nekladie podmienky …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen

Lukáš 1, 26 – 38

26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta menom Nazaret, 27 k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávida. Meno panny bolo Mária. 28 Keď vošiel k nej, povedal: „Raduj sa, milosti plná! Pán s tebou.“ 29 Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo je to za pozdrav. 30 Anjel pokračoval: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. 31 Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. 32 On bude veľký. Bude sa volať synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida. 33 Bude kraľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľovstvu nebude konca.“ 34 Mária odpovedala anjelovi: „Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža.“ 35 Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a zatôni ťa moc Najvyššieho, a preto aj dieťa bude sväté a bude nazvané ‚Boží Syn‘. 36 Pozri, aj tvoja príbuzná Alžbeta, ktorú pokladali za neplodnú, počala vo svojej starobe syna a je už v šiestom mesiaci, aj keď o nej hovorili, že je neplodná, 37 lebo u Boha nič nie je nemožné.“ 38 Na to Mária odpovedala: „Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ A anjel od nej odišiel.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Toto je akoby druhá premiéra tohto roku J Prvá premiéra bola, keď sme sa na službách Božích zišli na „Popolcovú stredu“, čo sme na pôde nášho cirkevného zboru nerobili nikdy. Nuž a dnes je druhá premiéra, keď sa na službách Božích stretávame vo sviatok „Zvestovania narodenia Krista Pána Panne Márii“. Je to jeden z dvoch tzv. mariánskych sviatkov, ktoré sa v bohoslužobnej Agende našej cirkvi nachádzajú. Prvým sú „Hromnice“ alebo tiež „Očisťovanie Panny Márie“, nuž a druhým je dnešný sviatok. Chcem tým povedať, že to nie je mnou vymyslený sviatok. Naopak! Svoje pevné zakotvenie má v našej agende, no predovšetkým v Písme svätom. To, že sme tento sviatok v našom cirkevnom zbore v minulosti pravidelne nesvätili je jedna vec. Druhá vec je tá, že nikto nám nebráni, aby sme tak nemohli robiť dnes, či v budúcnosti. Problém je skôr v tom, že nám v tom bráni naše hrdé protestantské cítenie, podľa ktorého, všetko, čo sa týka Panny Márie, súvisí len s katolíkmi, nie s nami. A to nie je pravda. Veď Panna Mária porodila Božieho Syna nielen pre katolíkov, ale aj pre protestantov. Anjel Gabriel, ktorý sa Márii zjavil, nepovedal, že Ten, ktorého porodí, bude Božím Synom a Spasiteľom len pre katolíkov. Naopak! On je Božím Synom, Synom Najvyššieho aj pre protestantskú časť kresťanskej cirkvi na svete. I my, protestanti, sa zo života Panny Márie môžeme priučiť viacerým dôležitým skutočnostiam a pravdám pre náš praktický, každodenný život viery.

Pozrime sa v tejto chvíli na Máriino stretnutie s anjelom Gabrielom lepšie. – „Nezdalo sa mi to? Nebol to len prelud, vízia? Počula som dobre? Pochopila som to správne?“ – myslím si, že aj takéto, resp. podobné myšlienky sa mladej dievčine Márii v Galiley mohli vtedy preháňať hlavou. Podľa istých odhadov a biblických komentátorov Mária v tom čase mohla mať 16 – 17 rokov. Fakt je, že zjavovania sa anjelov ani vtedy neboli každodennou udalosťou. Napokon, nebolo by to po prvý krát, čo si niekto niečo také začal namýšľať a potom ešte aj ostatných presviedčal, že jeho výmysel je pravdou. Problém je len v tom, že ktorá žena by si asi tak vymyslela, vykonštruovala historku o tom,  že sa stane matkou Božieho Syna. Dnes by to zaiste problém nebol. Z času na čas sa takýto ľudia objavia, no väčšinou sa jedná o psychicky narušených jedincov. No vysloviť niečo také pred 2000 rokmi, to zaváňalo rúhaním najtvrdšieho kalibru a koledovaním si o trest smrti. Vskutku, to, čo Gabriel vtedy povedal Márii – to sa nedá ani vysnívať, ani vymyslieť …

Anjelovo posolstvo bolo pritom šokujúce samo o sebe. Šokujúce a spoločensky neakceptovateľné bolo predovšetkým to, že mladé, nevydaté dievča otehotnie. Už len to stačilo v konzervatívnom židovskom Nazarete na to, aby to medzi ľuďmi vyvolalo verejné pohoršenie a škandál. Samotná zvesť však šokuje ešte viac:  Ten, ktorého porodíš, sa bude volať Ježiš. Je azda dobré vedieť, že meno Ježiš, v hebr. Ješusa / Jehošua znamená : Hospodin je spása. Hospodin je záchrana. Ináč povedané : Anjel Gabriel Márii zvestuje, že porodí Spasiteľa – Záchrancu. Ba dokonca to bude Syn Najvyššieho, ktorý prevezme trón svojho otca Dávida – naveky.

Bratia a sestry, niečo také sa naozaj nedá len tak ľahko vymyslieť. Človek takto neuvažuje. V každom prípade, ako sa teraz zachovať? Ako naložiť s anjelovou informáciou? Sú v zásade len dve možnosti. Človek môže ostať v šoku a postupne samého seba presviedčať, že je zrejme unavený, vystresovaný či prepracovaný. Že takéto veci sa jednoducho nedejú. Že to nie je možné. Možno začne pochybovať o svojom duševnom zdraví. To znamená: človek jednoducho spochybní, čo sa stalo, pretože sa to vylučuje so zdravým ľudským rozumom. Alebo je tu ešte jedna možnosť. Nuž a po nej siaha aj Mária. Tá možnosť sa volá : viera. „Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“  Takto, milí priatelia, na počuté reaguje mladučká Mária. Z jej úst nevychádza žiadna pochybnosť, žiadne „ale“. Žiadne diskutovanie a vyjednávanie. Žiadne určovanie si podmienok, za akých dievča „naskočí na rozbehnutý vlak“.

Milí priatelia, práve táto jej poslušnosť, oddanosť a viera ju dnes robia veľkou. Viera jednoducho nediskutuje. Viera poslúcha. Viera nekladie podmienky. Viera dôveruje. Viera plní, čo sa od nej očakáva. Mám za to, že toto sú hodnoty, ktorým sa i ako protestanti od mladej Márie smieme a máme priučiť. Veď koľkokrát sme my tí, ktorí toho len veľa natárame, no nič osožné nespravíme?! Koľkokrát sme my tí, ktorí aj vedia, čo sa od nich očakáva, no jednoducho to nespravíme?! Namiesto toho povieme : Veď aj druhí to môžu spraviť. Nemusím len ja. Koľkokrát sme my tí, ktorí  určujú Pánu Bohu podmienky čo a ako bude?! Bratia a sestry, Mária je dnes pre nás všetkých zahanbením. Naša ochota byť aktívnou súčasťou spásnych Božích plánov je totiž od tej Máriinej neraz vzdialená na míle. Nehovoriac už o našej pokore a ochote ísť pre Božie veci aj do rizika. Veď pravda je taká, že Mária reálne riskovala trest smrti za porušenie 6. Božieho prikázania. Napriek všetkému do toho ide. Neváha. Svoje poslanie, svoju úlohu v Božom pláne spásy nevníma ako trest, ale ako Božiu milosť, že to môže byť práve ona.

Milí priatelia, skúsme sa takto i my dívať na úlohy, ktoré sa od nás očakávajú – či už v živote osobnom, pracovnom, rodinnom, ale hlavne v živote cirkvi, v živote tohto nášho cirkevného zboru! Nevnímajme svoju službu i na poli cirkevného zboru, seniorátu, dištriktu alebo ešte vyššie ako len prácu a povinnosti navyše! Radšej sa učme vnímať to ako Božiu milosť, že si Pán Boh vybral, vyvolil práve nás. A keď už to vieme, potom si verne konajme svoje povinnosti, vyznávajúc : Nehodní služobníci sme, čo sme boli povinní vykonať, vykonali sme (L 17,10).  Konajme si verne svoje povinnosti vediac, že Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od toho, komu veľa zverili, budú aj viac žiadať (L 12,48).

… o deväť mesiacov neskôr na tento svet prichádza a rodí sa Ten, ktorý bol dnes Márii zasľúbený. To druhé, čo sa dnes chceme z Máriinho života a postoja naučiť, je jej postoj k zasľúbeniu, ktoré je jej dané. I my sme pozvaní, aby sme verili Božím zasľúbeniam. Sme pozvaní k tomu, aby sme Pánu Bohu dôverovali. Aby sme nepochybovali o tom, že Jeho plán je dobrý, ten najlepší. I keď nám sa azda javí ako nepochopiteľný a nerozumieme mu. Viera však nie je vecou rozumu, ale srdca.  Sme pozvaní, aby sme mocne verili, že Boh vie, čo robí. Sme pozvaní, aby sme privítali Toho, ktorý prichádza a rodí sa, aby prekonal našu stratenosť. Sme pozvaní, aby sme privítali Toho, kto nás vykúpil a zachránil pre večnosť. A to všetko zdarma. Všetko z čistej milosti.

Drahí priatelia, všetkými zasľúbeniami, ktoré sú nám dané skrze Krista, nás Boh pozýva a volá k detskej viere. K viere, ktorá nešpekuluje, nepýta sa prečo, načo a začo. Namiesto toho, zvestované prijíma ako fakt, ako skutočnosť. K tejto čistej, nepoškvrnenej a detinskej viere sme pozvaní tak jednotlivci ako aj cirkev. Veď zasľúbenia dané nám v Písme svätom sa týkajú tak jednotlivcov ako aj cirkvi ako celku. Kristus stojí v strede svojej cirkvi a všetci veriaci sú zhromaždení okolo Neho, počúvajú Jeho hlas a spoliehajú sa na Neho, až kým sa s Ním nestretnú vo večnosti.

Bratia a sestry, Máriina reakcia poslušnosti, dôvery a viery v slová zasľúbenia nech je pre nás všetkých dnes motiváciou, aby sme tak ako ona i my budovali svoj osobný život viery, ale tiež spoločenstvo cirkvi, do ktorého patríme. Amen.

48.819538,20.363907