2. adventná večiereň – Čakanie na Spasiteľa

Written by radovan on dec 14, 2015 in - No Comments

Jan_Krstitel2. adventná večiereň – 16. 12. 2015

„Čakanie na Spasiteľa“

Bratia a sestry : Pokoj vám!

 J 1, 19 – 28

19  Toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho opýtali: Kto si ty?   20  On vyznal a nezaprel. Vyznal: Ja nie som Mesiáš.   21  Pýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Povedal: Nie som. — Si azda ten prorok? Odpovedal: Nie.   22  Povedali mu teda: Tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš sám o sebe?   23  Povedal: Ja som hlas volajúceho na púšti: Vyrovnajte Pánovu cestu, ako povedal prorok Izaiáš.   24  Tí vyslaní boli spomedzi farizejov.   25  Opýtali sa ho: Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?   26  Ján im odpovedal: Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte,   27  ten, čo prichádza po mne; ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.   28  Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

 Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Pred časom som mal možnosť prečítať si veľmi zaujímavý článok o jednom psíkovi v japonskom Tokiu. Jeho pánom bol v dvadsiatych rokoch minulého storočia človek, profesor katedry poľnohospodárstva, ktorý denne cestoval do práce vlakom. Psík ho chodil vyprevádzať na stanicu a podvečer ho na stanici vždy čakal. Jedného dňa sa však psík svojho pána nedočkal. Majiteľ psíka v práci zomrel. Jeho rodina si psíka ponechala. No on, hoci mal v čase smrti svojho pána ešte len 16 mesiacov, verne prichádzal každý deň ráno a večer na stanicu. Niekedy tam ostal celý deň a vyzeral svojho pána. Robil tak celých desať rokov. Už po 9. roku mu zamestnanci staničky, ktorých dojímala psíkova vernosť, postavili bronzovú sochu. Po roku pri nej napokon aj zomrel – čakajúc verne na svojho pána.

Milí priatelia, aj Ján Krstiteľ čaká na Mesiáša. To je jeho záujem, presvedčenie, dokonca by sa dalo hovoriť o životnom štýle. Pozrime sa preto dnes na jeho príklade, čo môže pre nás znamenať: Čakanie na Spasiteľa

  1. Pán prichádza: Ukáž svojim správaním na Neho!

Ľudia spájali Jána s Kristom. Z prečítanej state evanjelia je to celkom zrejmé. Židovská rada za ním vysiela akúsi oficiálnu delegáciu. Sú to, dnes by sme povedali, kompetentní ľudia: kňazi a levíti. Teda teologicky vzdelaní, nábožensky fundovaní a študovaní páni. Títo ľudia majú zistiť, či snáď sám Ján nie je Mesiáš. Poznajú predpovede prorokov o prísť majúcom Spasiteľovi. A Ján Krstiteľ sa im na Neho podobá. Silne im Ho pripomína. Tak silno, že si ho s Mesiášom zamieňajú. Tento Jánov príklad ma dnes, bratia a sestry, veľmi oslovuje i napomína. Očakávanie Mesiáša Jána mení. Pán Ježiš sa totiž v tom čase ako Mesiáš a Spasiteľ ešte neprejavil. I Ján pozná Písmo. Prichádzajúci Kristus mu je príkladom, stáva sa mu Pánom, je Jánovým vzorom a predmetom jeho obdivu a úcty. Kto sa pozerá na Jánov život a jeho správanie, hovorí si: Nie je toto Kristus?

Bratia a sestry, čo si hovoria ľudia, ktorí pozorujú naše správanie? Koho v nás vidia? My všetci sa hlásime ku Spasiteľovi. Vo viere všeobecnej kresťanskej vyznávame, že Pán vstúpil na nebesá, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Príde. Ale čakáme na Neho? Poznať to na nás, že sme Ním zaujatí? Stal sa Ježiš formovateľom našich túžob, našich skutkov? Je Pán Ježiš našim životným štýlom? Vidí niekto v nás Ježišov charakter? Odkaz Jána Krstiteľa nás k tomuto volá!

  1. Pán prichádza: Zostaň pokorným!

Ján bol iste veľmi poctený názorom kňazov a levítov, ktorí prišli za ním. Veď ho považujú za samotného Spasiteľa. Jánovi tento ich názor o ňom mohol veľmi lichotiť. Mohla mu, ako sa povie, stúpnuť sláva do hlavy. Mnohí ľudia v podobnej situácii prepadli pokušeniu a nechali iných v presvedčení, že sú niekým väčším a dôležitejším, ako v skutočnosti boli. Patrí to k zlozvyku mnohých v spoločnosti i v cirkvi vytvárať okolo svojej osoby dojem nenahraditeľnosti, jedinečnosti, dôležitosti. Ján Krstiteľ takémuto pokušeniu neprepadol. On zostáva pokorným. Hovorí: Ja nie som Kristus. Nie som tým, za koho ma pokladáte. Nie som Spasiteľom. Nie som svätým. Nie som hodný toľkej pocty. Ján Krstiteľ bol ohromným kazateľom, bol prorokom. Mal obdarovania, ako málokto z Božích služobníkov. Ale Jánova veľkosť je aj v Jeho skromnosti. Neprepadol pokušeniu velikášstva. Nenamýšľa si, že je nenahraditeľným. Vidíme to aj na jeho ďalších osudoch, keď je vo väzení, keď sa jeho činnosť chýli k záveru, nebojuje za svoj život, za pokračovanie svojej služby za každú cenu. Jeho starosťou je, či správne videl v Ježišovi z Nazareta svojho Spasiteľa i Spasiteľa tých, ktorým slovo Božie kázal. Áno, od Jána Krstiteľa sa môžeme všetci učiť pokore.

  1. Pán prichádza: Usiluj sa, aby prišiel aj k tvojim drahým!

Ján bol teda veľmi pokorný muž. Aj o Mojžišovi, najväčšom Božom mužovi Starého zákona je napísané, že bol najpokornejším človekom na zemi. Títo ľudia nám pripomínajú, že pokora nie je ponížením, ale výsadou a znakom Božích ľudí. Napriek svojej pokore, tento Boží muž Ján Krstiteľ, vie aj o svojej cene. Kňazom a levítom hovorí: Ja som hlas volajúceho na púšti: Vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. Inými slovami: Aj ja som niekto, koho posiela Pán Boh medzi vás. Som niekto, o kom hovorí Písmo sväté. Mám dôležité poverenie od Pána. Nevídaná vzácna pokora Jánovi nebráni vidieť Božie vyvolenie a poverenie. Ján Krstiteľ je nám aj v tomto príkladom: Brat, sestra, Pán Boh si aj teba vyvolil, aby si sa stal – stala Božím dieťaťom. Sme vyvolení byť Božími poslami v našich rodinách. My, ktorí veríme a vyznávame Pánov príchod k súdu i spaseniu, máme poverenie vyrovnávať Pánovi cestu k srdciam našich blízkych a drahých a k srdciam tých, medzi ktorými žijeme. Napriek pokore máme vedieť, že je na nás daná zodpovednosť i výsada byť v tomto svete Božími nástrojmi a služobníkmi. A môžeme rátať s tým, že sa aj na nás vzťahujú zasľúbenia, Božieho požehnania a pomoci. Usiluj sa, aby Pán prišiel aj k niekomu v tvojej blízkosti. Máme k tomu predsa Kristovo poverenie byť Jeho svedkami. V  Biblii máme hľadať každý aj seba. V biblických postavách, ich zásadách, svedectve i zlyhaniach. Všetci sa máme nájsť aj v Jánovi Krstiteľovi, keď podobne máme byť svedkami o Spasiteľovi a pripravovateľmi cesty k ľudským srdciam ako bol on.

  1. Pán prichádza: Nezabúdaj, že v Ňom prichádza Najvyšší Pán!

Ján aj keď vie, že o ňom hovorí prorok Izaiáš, predsa vie, že s prichádzajúcim Spasiteľom sa nemôže porovnávať. O Pánovi vyznáva: ja nie som hodný rozviazať Mu remienky na obuvi. Rozväzovať a zaväzovať remienky na obuvi svojho pána, bola v čase života Jána Krstiteľa práca otrokov. Ale Ján hovorí: Prichádzajúci Spasiteľ je neporovnateľný s ľudskými pánmi. Spasiteľ, je Pánom pánov a Kráľom kráľov. Apoštolovia neskôr hovoria podobne: Nám sa sluší poslúchať viac Boha, ako ľudí. Ako je to s nami, bratia a sestry? Kým je pre nás Spasiteľ, Pán Ježiš? Má byť Pánom, pred ktorého slovom sa pokorne skláňaš, koho rešpektuješ. On je Pánom, ktorý má všetko v moci. Raz ani nebude iných pánov okrem Neho. Rátame s tým? Kým nám dáva čas, prejavujme Mu poddanosť, poslušnosť, úctu i lásku! Amen.

Použité materiály : Kázňová prípravka Mgr. Borisa Mišinu, zborového farára v CZ Bratislava – Legionárska

 

48.819538,20.363907