2. slávnosť Veľkonočná 2023 – skutočné poznanie

Written by radovan on apr 10, 2023 in - No Comments
article_image_full
  1. slávnosť Veľkonočná – 10.4.2023

„… skutočné poznanie …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od vzkrieseného a živého Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista! Amen.

Lukáš 24, 13 – 16

13 V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená na šesťdesiat stadií. 14 A rozprávali sa navzájom o všetkom, čo sa udialo. 15 Ako sa tak zhovárali a vzájomne dohadovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a šiel s nimi. 16 Ich oči boli zastreté, aby ho nespoznali.

Slávnostné kresťanské zhromaždenie, milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

V našich reformačných dejinách je veľmi dôležitým dátumom 17.7.1505. Náš mladý reformátor putuje  do Erfurtu, aby dokončil svoje vysokoškolské štúdium. Nuž a tam, na ceste, ako vieme, na neho prvý raz prehovorí Syn Boží. Pre nás, protestantov, je to posvätná zem. Tak je to nakoniec napísané aj na pomníku v obci vzdialenej 8 km od Erfurtu. Tam sa vlastne začala reformácia, ktorá sa dovŕšila tým známym 31. októbrom 1517  a ďalšími udalosťami. Náš reformátor veril v Pána Boha od svojho detstva, od svojej mladosti. Nežil bezbožne. Bol vychovaný matkou a otcom k nábožnosti. A predsa: aj keď kráčal životom a svetom s Ježišom, predsa Ho len osobne nepoznal, nevidel a Jemu priamo ani neslúžil.

Ale v tej pamätnej chvíli, počas krátkej, avšak intenzívnej búrky, tam na tom mieste na neho Pán Boh zavolal. Spravil tak prostredníctvom hromu, blesku a búrky: Martin! Daj mi svoje srdce! Začni mi slúžiť! Tam budúci reformátor padá na kolená. Tak ako o tom čítame v liste apoštola Pavla Filipským. A síce: že každé koleno bude musieť pokľaknúť  a skloniť sa pred Pánom Ježišom. Áno, priatelia! Práve tam sa začalo poznávanie Boha, poznávanie Ježiša Krista. Tam sa začala služba, ktorá bola neskôr potvrdená ohromným reformačným dielom, ktoré sa šírilo po celom svete.

Drahí priatelia, predpokladám, že všetci, ktorí tu dnes ste, pochádzate z kresťanských rodín. V každom dome zrejme vedeli, kto je Boh. Takmer v každom dome sa nachádza Biblia alebo aspoň jej časť. Kto z vás dnes by sa prihlásil a povedal, že o Pánu Bohu zatiaľ nikdy nepočul? Asi nikto. Pravda je taká, že Ten živý, vzkriesený  a oslávený Kristus putuje aj s nami. Tak ako aj s tými učeníkmi z evanjeliového príbehu. Ale napriek tomu Ho ani dnes mnohí nevidia. Mnohí Mu ani neslúžia. Mnoho je tých, ktorí sa pre Neho nerozhodli vôbec.

Môžeme dnes povedať o Kleofášovi a o tom druhom učeníkovi, ktorého po mene ani nepoznáme, že oni Boha nepoznali? Veď s Ježišom chodili. Plakali a boli zúfalí, že ich Majster zomrel na kríži. Keď šli do Emauz, tak sa o tom akurát medzi sebou rozprávali. Avšak vzkrieseného a živého Ježiša putujúceho na ceste s nimi, Toho nepoznali. Nepoznali Ho, i keď kráčal s nimi.

Drahí priatelia, aj dnes je nemálo tých, žiaľ, aj medzi veriacimi kresťanmi, ktorí sa zatiaľ v živote nestretli so živým a vzkrieseným Ježišom Kristom. Dnes, keď si v kresťanskej cirkvi pripomíname pamiatku vzkriesenia Božieho Syna, vám chce povedať, že vzkriesený Kristus putuje aj s tebou. Putuje počas života i popri tebe. Je pri tebe celý čas prítomný. Pokiaľ túto Kristovu blízkosť a prítomnosť necítiš, pros Ho, aby ti On sám otvoril duchovné oči. Presne tak ako aj nášmu reformátorovi. Aby si v Ňom, v Kristovi, i ty smel spoznať Spasiteľa, svojho Pána a svojho Vodcu. Aby si smel poznať Toho, ktorý za teba dal svoj život, ktorý ti chystá krásny život tak na tomto svete ako aj vo svete budúcom, tom večnom.

Sestry a bratia, je to tak ako keď hodíte prázdnu, otvorenú fľašu do vody. Okamžite sa celá naplní vodou. I dnes je nemálo takých ľudí, ktorých možno prirovnať v tých duchovných veciach akoby k prázdnej fľaši. Ide len o to, či sú otvorení alebo sa uzatvorili. Pokiaľ sa, milý priateľ, otvoríš pre Božie veci, presne ako tá prázdna fľaša, Boh sám príde so svojim požehnaním a svojou milosťou naplní tvoj život.

Milí priatelia, dnes ľudia chcú dôkazy. Mohli by sme uviesť viacero dôkazov existencie Boha, resp. lepšie povedané: dôvodov, ktoré svedčia v prospech Jeho existencie. Ale má to zmysel? Ten, kto chce dôkaz o existencii Boha nech najprv sám dokáže, že Boh neexistuje! Dejiny nám mnohorakým spôsobom dokazujú, že Boh sa počas nich prejavoval. Ukazuje nám to archeológia, vykopávky. Dokazujú nám to mnohé biblické proroctvá, ktoré sa splnili, či plnia. Dokazuje nám to aj toto naše veľkonočné chrámové spoločenstvo. Veď v akom mene sme sa tu zišli? A čo tie milióny  ľudí, ktoré sa dnes zišli v kresťanských chrámoch po celom svete? V akom mene sa všetci zišli?

Žije Ježiš? Najkrajším a najpresvedčivejším dôkazom pre mňa je to, že som ešte ako mladý našiel Ježiša Krista. Keď som Ho prosil, vstúpil do môjho života. Aké dôkazy ja potrebujem, že Pán Boh je? Veď prebýva v mojom srdci. Cítim Ho. Prebýva aj v tvojom srdci? Cítiš ho aj ty? Más Ho aj ty?

Posolstvo dnešnej 2. slávnosti Veľkonočnej je teda v tom, že vzkriesený Kristus putuje aj s tebou. Je s tebou, je pri tebe. Neraz putuje ako ten nepoznaný. Avšak chce vstúpiť do tvojho života. Aj dnešná slávnosť môže byť takou krásnou chvíľou, aby sme Ho spoznali. Spoznali Ho v Jeho slove, spoznali Ho v Jeho sviatostiach, spoznali Ho v modlitbe.

Nuž a vám, ktorí Ho máte, ktorí Ho máte vo svojom srdci, dnešná 2. Veľkonočná slávnosť prináša jedno upozornenie: Nikdy sa nevzďaľuj od Božieho ľudu! Akýmsi varovným výkričníkom v tomto smere je pre nás jeden z Ježišových učeníkov – Tomáš. Nezúčastnil sa spoločenstva, kde boli v Jeruzaleme ostatní učeníci zhromaždení. A to malo za následok pochybovačnosť a nedôveru, ako to poznáme. A preto, drahý priateľ: nezanedbávaj Boží ľud ani spoločenstvo Božieho ľudu a svoju účasť v ňom! Pretože práve tam – v spoločenstve – sa zjavuje Pán. Nie pred televízorom, nie na prechádzke v prírode, nie na návšteve u kamaráta. I keď nehovorím, že aj tam sa nemôže zjaviť. Avšak Písmo sväté jasne svedčí, že sa zjavuje predovšetkým v spoločenstve tých, ktorí sa zišli v Jeho mene.

Drahí priatelia, v Božom slove, v modlitbe a v spoločenstve – tam je zjavený Pán Ježiš jasne. Kiežby sa aj tento chrám stal pre mnohých ľudí takou posvätenou pôdou, kde Ježiš Kristus volá i na teba a kde Mu aj ty smieš povedať a vyznať: Pán môj a Boh môj! Amen.

Použité materiály: Vladislav Santarius – 100% Kristus (53 kázání)

 

48.819538,20.363907