3. nedeľa po Veľkej noci – máš ma rád?

Written by radovan on apr 17, 2024 in - No Comments
article_image_full
  1. nedeľa po Veľkej noci – 21.4. 2024

„… máš ma rád? …“

Pane Ježiši Kriste, Ty si zasľúbil, že budeš s nami vždy, keď sa stretneme v Tvojom mene. Ďakujeme Ti, že aj dnes Ti môžeme slúžiť nielen spevom, modlitbami, ale aj svojim životom. Iste sa Ti mnohé veci v našich životoch nepáčia, ale dávame Ti, náš Pane, to, čo máme – prázdne ruky, ustráchané srdcia, rezignáciu, malomyseľnosť či neveru. A prosíme, odpusť nám ich a premieňaj nás neustále svojou mocou. Ďakujeme Ti, že Ty, drahý Bože, nám dnes slúžiš svojim slovom, ktoré nás dnes bude vyzývať k nasledovaniu Teba, vzkrieseného Pána až na veky. Amen.

Ján 21:15-25

15 Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra: „Šimon, syn Jána, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky!“ 16 Opýtal sa ho znova, po druhý raz: „Šimon, syn Jána, miluješ ma?“ A on odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ 17 Spýtal sa ho aj tretí raz: „Šimon, syn Jána, máš ma rád?“ Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz pýtal: „Máš ma rád?“ a odpovedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce! 18 Amen, amen, hovorím ti: Kým si bol mladší, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nechceš.“ 19 To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho: „Nasleduj ma!“  20 Peter sa obrátil a zbadal, že za ním ide učeník, ktorého Ježiš miloval a ktorý sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a opýtal sa: „Pane, kto je to, čo ťa zrádza?“ 21 Keď Peter videl tohto učeníka, povedal Ježišovi: „Pane, a čo bude s týmto?“ 22 Ježiš mu odpovedal: „Ak ho chcem nechať, kým neprídem, čo ťa do toho? Ty ma nasleduj!“ 23 A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník nezomrie. Ježiš mu však nepovedal, že nezomrie, ale: „Ak ho chcem ponechať, kým neprídem, čo ťa do toho?“  24 To je ten učeník, ktorý vydáva svedectvo o týchto veciach a ktorý ich zapísal. A my vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. 25 Je však ešte veľa iného, čo Ježiš vykonal. Keby sa to všetko malo dopodrobna spísať, myslím, že by celý svet nemal dosť miesta na knihy napísané o tom.

Bratia a sestry v Ježišovi Kristovi!

V dnešnom prečítanom texte z Písma svätého Pán Ježiš stretáva Petra tam, kde ho stretol 1 krát. Teda pri lovení rýb na jazere. Učeník sa vrátil k svojej predošlej práci. Veď Ježiš už nebol pri nich, aby Ho nasledovali. No Boží Syn na svojich učeníkov nezabúda a vracia sa k nim. Špeciálne môžeme povedať – k Petrovi. On hrá v celom Ježišovom životnom príbehu veľkú rolu. Pán Ježiš prišiel Petra oslobodiť. Oslobodiť od pocitu zlyhania, ktorý mal od chvíle, keď svojho Majstra zradil a zaprel. Svoj hriech síce už vyznal, ale ešte sa nedokázal ako ten, ktorý má byť skala, pevný a neklátivý vo viere. Ešte vždy cítil v srdci tú bolesť, keď si uvedomil pri Pánovom pohľade: ja som Ho skutočne zradil! Prisahal som, zaklínal som sa, že to nikdy neurobím, ale stalo sa! Zlyhal som a preto už nemôžem byť Kristovým učeníkom.

Pán Ježiš veľmi dobre vedel, že Peter nie je dokonalý a svätý. On si predsa učeníkov nevyberá preto, lebo takí sú ale preto, lebo ich takých chce urobiť. Peter zlyhal, aj my zlyhávame. Boh si však používa ako svoje nástroje práve tých, ktorí nemajú nič, aby skrze Ježiša mohli mať všetko. Boh si vždy vyvolil ľudí, ktorí zlyhávali,  a preto boli na svojom Bohu závislí. Takým bol aj Peter. Je fakt, že pocit zlyhania a hriech môže v živote človeka narobiť hrozné veci a je iba jedna cesta, ako sa toho zbaviť. Ježiš môže zmazať naše zlyhania a hriechy práve pre svoju obeť na kríži. A aj keď sme zlyhali, On nám ponúkne nový začiatok, novú šancu. Ponúka ju aj Petrovi, a to v 3 otázkach. Keďže predtým Peter 3 krát zaprel, teraz musí 3 krát odpovedať na Pánovu otázku: či ma miluješ? Peter odpovedá kladne – áno, Pane, ty vieš…

Keď Ježiš vidí, že Peter Ho skutočne miluje, dáva mu nové poverenie, nové poslanie, z rybára sa stane pastier: predtým Ho Pán volal loviť namiesto rýb ľudí, ale teraz chce, aby prejavil starostlivosť o Pánove ovečky, teda o ľudí. Predtým mal neveriacim zvestovať radostnú zvesť o Božej milosti, teraz sa má starať o tých, ktorí v Krista uverili a nastúpili cestu za Ním. Peter má teraz potvrdiť to, čo toľkokrát sľuboval, o čom stále hovoril. Slová sú krásne, ale Ježiš si viac cení skutky. Lebo o láske sa dá hovoriť ľahko a krásne, ale otázka znie: je táto láska pravá? To sa ukáže až pri ochote slúžiť! Človek môže hovoriť o oddanosti, o ľútosti, o sebaobetovaní, ale Božiemu Synovi záleží najviac na tom, aby Mu človek odovzdal svoj život. A to potrebuje každý z nás. Nielen hovoriť o Kristovi, vyznávať slovami svoju vieru, činiť pokánie. Musíme Kristovi odovzdať svoj život, musíme sa stať novým stvorením a to každý deň nanovo. To je najväčšou túžbou nášho Majstra, aby sme boli Jeho!  

Pán Ježiš sa však neuspokojí s rýchlou odpoveďou na svoju otázku: či ma miluješ, ktorú kladie dnes aj nám. Peter je konfrontovaný so svojimi pocitmi, so svojou túžbou nasledovať Pána, s motívmi svojho vzťahu k Ježišovi. Nie sú to povrchne položené otázky, a preto nemôže byť na nich daná ani povrchná odpoveď. Veď aj samotné otázky idú do hĺbky. Pri prvej otázke – miluješ ma väčšmi ako títo – je Peter postavený do radu ďalších učeníkov a má sa dosvedčiť ako ten, ktorý Krista najviac zo všetkých miluje. Pán Ježiš tu používa slovo AGAPÉ – znamená to obetavá láska, Božia láska. Ježiš sa ho teda pýta: miluješ ma omnoho viac ako ostatní, aj keď ťa to mnoho vecí bude stáť?

Pri druhej otázke – či ma miluješ – je Peter postavený pred hotovú vec. Ježiša nezaujímajú iní. On má hovoriť o sebe, o svojom vzťahu k Pánovi. Čaká ho náročná cesta za Ježišom, preto musí byť jasné, že sa Peter neskrýva za iných, ale dokáže svoju vieru vyznávať a dosvedčovať. V tretej otázke – či ma miluješ – používa Ježiš slovo FILEO – to znamená priateľskú lásku, priateľstvo. Ježiš chce teda vedieť, prečo Ho Peter miluje a či Ho berie ako svojho Priateľa, na ktorého sa môže spoľahnúť. Priateľ je vzácny dar, pretože skutočných priateľov je málo. Ježiš chce, aby s Petrom boli priatelia na život a na smrť.

Bratia a sestry, ako by sme my odpovedali na Pánove otázky? Videl by náš Majster lásku v našich očiach a z našich úst by počul úprimné vyznania lásky a viery? Tieto otázky Ježiš nepoložil iba Petrovi. Kladie ich každému z nás. A nechce povrchnú a rýchlu odpoveď. Chce, aby sme si všetko premysleli a potom úprimne odpovedali. Milujeme Krista viac ako ostatní? Milujeme Ho skutočne, alebo sa často skrývame za dav? Je Ježiš našim Priateľom, je Jednotkou v našom živote? Poďme aj my na breh jazera, do samoty svojich sŕdc a odpovedajme aj dnes na Ježišovu otázku! Zajtra nám ju položí znova. Dá nám však aj sily, aby sme v láske k Nemu rástli a aby sme svoj vzťah k Nemu prehlbovali. Pánovo povolanie nepotrebuje ľudské predpoklady, potrebuje iba našu lásku. Predpodklady Boh vytvorí aj sám, no bez našej lásky k Nemu sme pre Boha nepoužiteľní. Nemôžeme sa spoľahnúť na veľkosť či kvalitu svojej viery. Naopak! Po týchto otázkach sa môžeme, tak ako Peter, spoľahnúť jedine na Ježiša Krista.

Pas mojich baránkov a moje ovečky! – toto je Petrovo poslanie od tejto chvíle. Peter má Ježišove stádo iba pásť, nedostáva ich do vlastníctva. On nie je pánom nad stádom. Ako cirkevný otec Augustín povedal: Pán dal Petrovi príkaz, aby Jeho ovce pásol, nie dojil. On má stádo iba ochraňovať a vodiť k vodám, starať sa o nich v zlom i dobrom. Nemôže nahradiť skutočného Pastiera a Pána. Kristov vzťah k jeho ľudu je jedinečný a neprenosný. Pre túto skutočnosť a pravdu Božieho slova, bojoval aj Luther proti pápežskému úradu. Takisto Luther popieral, na základe Písma, že pápež je hlavou cirkvi. Jedinou Hlavou, jediným Pastierom a Pánom je a vždy aj bude Ježiš Kristus. Kristus je hlavou cirkvi a na spravovanie určil takých pastierov, ako je Peter. Oni stoja na jednej úrovni, nikto z nich nie je väčší či menší. Títo pastieri sú služobníkmi, nie pánmi. Za svoju starostlivosť o Ježišove stádo sa budú zodpovedať na poslednom súde. Nie sú neomylní, ale zlyhávajú, zapierajú, padajú. Títo pastieri sa verne držia Božieho slova a hlásajú ho v čistote a snažia sa podľa neho žiť. Nepotrebujú nijakého iného Pána, lebo celý svoj život odovzdali do Božích rúk.

Bratia a sestry, apoštol Peter bol Kristom vyzvaný k nasledovaniu. No Ježiš ho hneď upozornil aj na dôsledky tohto kroku, ktoré nebudú vždy príjemné. Ježiš mu totiž predpovedá, že umrie mučeníckou smrťou – Peter bol ukrižovaný dolu hlavou, lebo sa necítil hodný zomrieť ako Kristus. Má však nasledovať Pána bez ohľadu na to, čo ho v budúcnosti stretne. Možno tá budúcnosť vzbudzuje v Petrovi neistotu a strach, ale jeho Majster mu dáva uistenie, že Boh má všetko pevne v rukách, a preto môže smelo a s dôverou vykročiť do nasledovania Ježiša Krista. Ani nás nečaká hladká a jednoduchá cesta za Pánom Ježišom, ale môžeme po nej kráčať s dôverou, lebo On je Pánom nad našim životom i smrťou. On je Pastierom, ktorý nás prevedie aj cez temné údolie, aj cez smrť k životu.

Drahí priatelia, my, ľudia,  máme jednu zvláštnu vlastnosť – radi sa porovnávame s inými. Tak je tomu aj v oblasti viery. Aj Petra v tejto chvíli zaujíma iný učeník – Ján. Teda učeník, ktorého mal Ježiš zo všetkých najradšej. Možno sa takým neohrabaným a zvláštnym spôsobom chcel uistiť, že si ich Ježiš nepomýlil a že toto poslanie skutočne patrí jemu. Ján strávil niekoľko rokov ako vyhnanec na ostrove Patmos, potom sa vrátil do Efezu, kde zomrel prirodzenou smrťou vo vysokom veku. Pán Ježiš však Petrovi naznačuje, že sa má starať v prvom rade o seba a svoju oddanosť Kristovi. V prvom rade má budovať svoju vieru, aby mohol potom posilňovať iných.

Bratia a sestry, dostali sme sa na samotný koniec Jánovho evanjelia. V dnešnom texte sme znova stretli vzkrieseného Krista, ktorý nás posiela do služby a to podľa našich darov. Kladie pred nás otázku: či ma miluješ? Ale aj celé Jánovo evanjelium pred nás kladie otázku: veríš, že Ježiš je Boží Syn? Musíš sa rozhodnúť! Boží hlas dnes zaznieva aj tebe. Prajem nám všetkým, aby sme sa za každých okolností rozhodli pre vieru v Ježiša Krista. Amen.

 

48.819538,20.363907