Biblická hodina – Lukáš „Precíznosť v službe“

Written by radovan on nov 17, 2013 in - No Comments

LukasLukáš

„Precíznosť v službe“

Jednou zo základných vlastností dobrého lekára je súcit. Ľudia potrebujú vedieť, že ich lekár o nich má záujem. Aj keď lekár nevie, čo sa v organizme deje, alebo si nie je istý, čo má robiť, jeho skutočný a úprimný záujem je vždy dobrým liekom. Lekár Lukáš bol človek plný súcitu. Aj keď poznáme len málo skutočností o jeho živote, zanechal Lukáš silný otlačok svojej osobnosti v tom, čo napísal. Vo svojom evanjeliu zdôrazňuje súcit Ježiša Krista. Lukáš zaznamenal tak moc zjavenú v Kristovom živote, tak záujem, ktorý Kristus prejavoval pri jednaní s ľuďmi. Lukáš vyzdvihol Ježišov vzťah k ženám. Jeho dielo v Skutkoch apoštolov je plné prenikavých slovných obrazov skutočných ľudí zachytených pri najväčších udalostiach v dejinách ľudstva.

Lukáš v podstate patril k skupine tzv. pohanokresťanov. Pochádzal pravdepodobne z Antiochie. Bol spoločníkom apoštola Pavla na jeho druhej misijnej ceste z Troady do Filipis, potom na návrate z tretej misijnej cesty z Filipis do Jeruzalema a na jeho ceste už ako väzňa z Cézarei do Ríma. Svoje evanjelium píše ako žiak apoštola Pavla, neskôr aj Skutky apoštolov, a to náklade starostlivého preskúmania dôkazov. Ako vyštudovaný lekár má Lukáš silný zmysel pre presnosť (aj dejinnú) a pre dejinné súvislosti. Keď píše o dejinných udalostiach a panovníkoch v období počas života Ježiša Krista, nechce tým oslavovať nijakých ľudí. Všetko má slúžiť k tomu, aby si bol čitateľ vedomý, že veci s Ježišom sa odohrali v našich skutočných dejinách a majú svoj pevný historický rámec, kontext. To všetko má slúžiť posilneniu vo viere a oslave Pána Boha.

Čo si Lukáš na Ježišovi všíma zvlášť, to je Ježišova ochota k odpusteniu, ponuka milosti chudobným, colníkom a hriešnikom, ženám odsúdeným farizejmi, Samaritánom a pohanom. Čo sa týka skutkov apoštolov, tam si zas Lukáš všíma to, ako apoštoli nezištne zakladajú cirkevné zbory. Tie potom nežijú len sami pre seba, ale pre Toho, ktorý za nich zomrel i z mŕtvych vstal. Sú tu pre svoje okolie, pre službu ľuďom vo svojom okolí. Jasne poukazuje na to, že apoštolom nikdy nešlo o zviditeľňovanie samých seba, nešlo im ani o rozumové špekulácie ani o ich oslavovanie. Prioritný záujem spočíval vo zvesti posolstva o Kristovi a v zakladaní spoločenstiev veriacich a milujúcich ľudí.

Lukáš ako lekár a ako Pavlov spoločník mal svoju lekársku prax na cestách. Keďže evanjelium bolo častokrát vítané šľahmi bičom a kameňmi, lekár bol zriedkakedy bez pacientov. Je dokonca možné, že povestný Pavlov „osteň v tele“ bol nejakou telesnou slabosťou, ktorá si vyžadovala pravidelné ošetrenie od Lukáša. Pavol si preto hlboko vážil Lukášových lekárskych zručností a jeho vernosti.

Pán Boh zvláštnym spôsobom použil Lukáša aj ako historika ranej cirkvi. Opakovane sa preukázalo, že podrobnosti v Lukášových opisoch sú úplne správne a presné. Úvodná slová jeho evanjelia naznačujú jeho záujem o pravdu.

Lukášov súcit je odrazom súcitu jeho Pána. Jeho lekárske umenie pomohlo Pavlovi. Jeho láska k faktom pri zaznamenávaní Ježišovho života, pri šírení ranej cirkvi ako aj pri životoch kresťanských misionárov nám poskytla dôveryhodné zdroje pre základ našej viery. To všetko dokázal bez toho, aby sa stal populárnym. Možnože to najväčšie, v čom nám je príkladom, je výzva, aby sme sa usilovali o to najlepšie aj vtedy, keď nie sme stredobodom pozornosti.

 

Silné stránky a úspechy :

  • Bol pokorným, verným a užitočným spoločníkom apoštola Pavla.
  • Bol dobre vzdelaným a vyškoleným lekárom.
  • Bol starostlivým a presným historikom.
  • Napísal evanjelium a spis „Skutky apoštolov“

Poučenie z jeho života :

  • Písomnosti, ktoré po nás zostanú, budú trvalým obrazom našej osobnosti.
  • Aj ten najúspešnejší človek potrebuje osobný záujem druhých.
  • Naša kvalita sa prejavuje v tom, ako pracujeme, keď nás niekto nevidí.

Dôležité údaje :

  • Miesto : pravdepodobne sa stretol s Pavlom Troade.
  • Povolanie : lekár, historik, cestujúci spoločník
  • Súčasníci : Pavol, Timoteus, Silas, Peter

Kľúčové verše :  

Keďže sa mnohí pokúsili rad-radom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali,   2. ako nám ich podali tí, čo od počiatku boli očitými svedkami a stali sa služobníkmi slova –   3. aj ja, ktorý som všetko znova dôkladne zistil, rozhodol som sa, vznešený Teofil, napísať ti to rad-radom,   4. aby si poznal spoľahlivosť rečí, ktorým ťa vyučovali.   (Lk 1, 1 – 4)

Lukáš o sebe hovorí v texte, kde píše v 1. Osobe množného čísla v Skutkoch 16 – 28. Ďalej je o ňom zmienka v :

Sk 1, 1 : Prvú knihu, Teofil, napísal som o všetkom, čo Ježiš činil a učil od počiatku …

Kol 4, 14 : Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš a Démas.  

2Tim 4, 11 : Jediný Lukáš je so mnou.

Filem 24 – 25 : Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci.   25. Milosť Pána Ježiša Krista s vaším duchom. Amen.  

 

48.819538,20.363907