Svätá Trojica – atribúty Boha

Written by radovan on jún 01, 2023 in - No Comments
article_image_full

Svätá Trojica – 4.6.2023

„… atribúty Boha …“

Pomodlime sa : Trojjediný Bože, chválime Ťa a ďakujeme Ti, že sa nám dávaš poznávať, že nám odhaľuješ podstatu svojej bytosti a všetko presahujúcej existencie a zároveň, my slabí, nedokonalí a neraz aj nechápaví Ťa vo všetkej Tvojej sláve, moci a majestáte smieme poznať nie ako vzdialené, abstraktné Niečo, ale ako milujúceho a spravodlivého Otca, ktorý je každému z nás blízko. Smieme Ťa poznávať ako Syna, ktorý na seba berie ľudské telo, zostupuje z nebeských výšin do hriechu sveta, aby nám takto vydobyl večnosť, o ktorú sme sa my sami pripravili. A napokon, smieme Ťa poznávať ako Ducha, ktorý nás učí a pomáha nám správne chápať Písmo sväté a takisto nás uschopňuje k tomu, aby sme o Tebe dokázali vydávať dôveryhodné svedectvo. Otvor naše srdcia i uši aj v tento deň, aby sme Ťa mohli poznať ešte lepšie. Vieme dobre, že naše poznanie Teba tu na tomto svete nikdy nebude dokonalé. No napriek tomu Ti ďakujeme, že si nám o sebe dal poznať toľko, koľko je potrebné pre spásu a večný život. Tvoje sväté meno nech je naveky požehnané. Amen.

Žalm  8, 2

Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi! Velebu svoju rozprestrel si nad nebesá.

Sestry a bratia, milí priatelia!

Ak dnes chceme hovoriť o jednotlivých Božích vlastnostiach, v kontexte nášho sviatku Svätej Trojice, musíme vychádzať z predpokladu, že Boh je. Boh existuje. To nie je niečo, čo sa dá dokázať. No v konečnom dôsledku to ani dokazovať netreba. Človek v sebe má zabudované vedomie Boha. Je to niečo, čo človek vie vo svojom srdci. Niečo, čo zostalo z čias, keď človek chodil s Bohom a poslúchal Jeho zákon. Človek má ešte stále zmysel pre tento zákon, a to sa prejavuje v tom, že normálny jedinec rozlišuje medzi dobrom a zlom. Pokiaľ by neexistoval Zákonodarca, nemohol by existovať ani zmysel pre zákon. A navyše, je tu nad nami obloha a vôkol nás tvorstvo, ktoré svedčia o Božej večnej moci a Jeho božstve. Keď teda niekto povie : Boh neexistuje, potom úmyselne ignoruje fakt, o ktorom sám vie, že je pravdou.

Ak sa pri skúmaní, či poznávaní Pána Boha obrátime na Bibliu, potom sa o Bohu môžeme dozvedieť oveľa viac, než len to, že existuje. V Biblii Boh zjavil ľudskému pokoleniu všetko, čo o Ňom potrebujeme vedieť a všetko, čo od nás požaduje. Prvá dôležitá informácia, ktorú nám Písmo prináša o Bohu je fakt, že Boh je Duch. Na rozdiel od nás nemá telo. Je neviditeľný. Nie je možné vnímať Ho zmyslami, odvážiť Ho či pomerať. Pravdou je, že niekedy čítame o Jeho očiach, ušiach, o Jeho ústach atď. No to všetko je len spôsob, ako Boh umožňuje našim obmedzeným mysliam pochopiť to, že vidí všetky veci, počuje modlitby svojho ľudu a dáva sa poznať. Boha si teda nemožno predstaviť, vyobraziť Ho alebo nejako ináč stvárniť. On sám to aj zakazuje v Desatore. Pri konštatovaní – Boh je Duch – si však treba uvedomiť, že Boh je osobný Duch. Nemyslime si o Ňom, že je Niečo, čo nedokážeme opísať. O Bohu treba zmýšľať ako o Niekom. Dôkazom toho je aj to, že Boh má svoje meno. Boh so svojim ľudom komunikuje. Vstupuje do vzťahu s človekom. Je možné Ho poznať. Ak by Boh bol iba silou, energiou, či pre nás neznámym pôsobením, nič z toho by nebolo možné.

Pretože Boh je Duch, nie je v ničom nijako obmedzený. Neexistuje žiadna osoba alebo vec, ktorá by sa Mu podobala alebo sa k Nemu dala prirovnať. Čo sa priestoru týka, je všade. Boh sa nachádza na všetkých miestach v každom časovom okamihu a neexistuje miesto, kde by nebol prítomný. Tu nejde o to, že na nejakom konkrétnom mieste vo vesmíre nájdeme len časť Boha. Nie! Nachádza sa tam celý Boh. Je tam prítomný v celej svoje sláve a v úplnosti svojej existencie. Ako je to možné, milí priatelia? Naše smrteľné mysle to nedokážu pochopiť. Konečný človek nedokáže pochopiť nekonečnosť. Ostáva nám len veriť tomu, čo nám Boh o sebe zjavil, čo o sebe prehlásil a pokloniť sa v zbožnom úžase.

Čo sa týka času, Boh je večný. Je nesmrteľný. Jeho rokom niet konca. Nemá začiatok a nemá ani koniec. Aj toto je mimo nášho chápania. Všetko má svoj počiatok v Ňom, ale On sám počiatok nemá. On je, vždy bol a vždy bude. V Bohu okrem toho niet nijakej zmeny. Stále je ten istý, ako píše apoštol : včera, dnes i naveky. Zatiaľ čo všetky veci sú závislé na Ňom, Jeho vlastná existencia nezávisí od ničoho a od nikoho. Boh sám je prameňom svojho jestvovania.

Čo sa poznania týka, sestry a bratia, Boh vie a pozná všetko. Jeho poznanie je nekonečné. My sa musíme učiť krok za krokom a naše poznanie je vždy pomalé a obmedzené. Pri Bohu na rozdiel od nás, nemôžeme hovoriť o učení. Jeho poznanie nemá hraníc a pre nás to opäť zostáva tajomstvom. Pre Boha však nič nie je tajomstvom. Nie je nič, čomu by nerozumel. Nie je nič, o čom by nevedel alebo si v tom bol neistý.

To, o čom sme doteraz hovorili, nám prezrádza, aký Boh je sám v sebe. Ako sa však prejavuje navonok? Boh je svätý. Jeho charakter je dokonalý. Je čistý a úplne slobodný od zlých a nečistých motívov, myšlienok, slov a činov. Je to práve Jeho svätosť, ktorá Boha vyčleňuje a robí jedinečným ako toho, kto je úplne odlišný od všetkých stvorených bytostí, ktoré učinil. Napriek tomu, že niečo o Božej svätosti vieme, je veľmi ťažké vysvetliť presne to, čím svätosť je.

Je spravodlivý. Božia vláda je pevne založená na dvoch pilieroch – na spravodlivosti a súde. On vždy robí to, čo je správne a spravodlivé. Každý výrok, ktorý vynesie, je oprávnený a nie je možné vyčítať Mu žiaden súd či trest. Svojim spôsobom nás táto skutočnosť aj upokojuje, keď vieme, že len On sám bude súdiť svet a že tento súd bude spravodlivý. Na tomto súde sa nestane nijaká procesná chyba. Nikto od Boha nedostane ani viac, ani menej, než si zaslúži.

Je milujúci. Boh je láska, čítame v Písme svätom. Aké je to všetko úchvatné, milí priatelia! Svätý Boh, ktorý je nekompromisne spravodlivý, je láska. Božia spravodlivosť požadovala moje potrestanie a táto požiadavka bola uspokojená, keď nevinný Zástupca zomrel namiesto mňa. Jeho láska plánovala moje spasenie, a preto poslal Spasiteľa na smrť.

Je dobrý. Človek vo svojej prirodzenosti dáva prednosť tomu, aby na Boha nemyslel, aby si zvolil svoju vlastnú cestu. Človek sa vzpiera myšlienke, že Boh by mal mať vládu nad ľudským životom, a preto si radšej volí uctievanie niečoho, čo si sám vyberie. A predsa je Boh každý deň dobrý k takýmto ľuďom, ktorí sú v podstate Jeho nepriateľmi a robí im dobre. Avšak najväčší dôkaz Jeho dobroty vidíme v tom, ako Boh zaobchádza s tými nepriateľmi, ktorí sa vzdali svojho postoja nenávisti a obrátili sa k Nemu s prosbou o odpustenie a milosť  – a On ich prijal za svojich synov i dcéry.

Je múdry. Keď vidíme krásu a harmóniu Božieho stvorenstva, zložitosť dizajnu aj toho najmenšieho tvora, uvedomujeme si, že za týmto musel stáť inteligentný architekt, inteligencia, ktorá to takto chcela mať. Zručnosti a schopnosti, ktoré ľudia rozvíjajú a uplatňujú, samotná existencia poznania a chápania ľudí, to, že všetko, čo sa deje  a spôsob, akým sa to deje, uskutočňuje v konečnom dôsledku Božie ciele a plány – to všetko je výsledkom Božej múdrosti. Božia múdrosť a rozumnosť sú nekonečné a úplne mimo našej moci preskúmať ich a porozumieť im.

Vidíme, milí priatelia, že to, čo Boh o sebe hovorí, je dostatočne zrozumiteľné. Všetko je to však príliš úžasné, než aby to ľudská myseľ mohla pochopiť. Nedokážeme tomu porozumieť, pretože Jeho myšlienky a cesty a sú tak veľmi vysoko nad tými našimi. Nedokážeme vysvetliť, ako je to možné, že Boh existuje ako osobná bytosť, no nemá pritom telo. Nedokážeme pochopiť, ako sa v každom čas môže celý Boh nachádzať všade. Nerozumieme tomu, že Boh nemá počiatok a že sa nijako nemení. Naše mysle sú zmätené, keď sa pokúšame rozmýšľať o tom, že Boh je vševediaci. Ako môže robiť všetko, čo sa Mu zapáči, bez toho, aby bol sebecký? Ako môže byť súčasne dokonale svätý, spravodlivý, milujúci, dobrý a múdry?

Pravda o Trojici je tajomstvo, ktoré je väčšie než čokoľvek iné, čo sa dá o Bohu povedať. Nikdy neporozumieme, ako Boh, ktorý je jeden, sú traja. A preto prichádzame k tomuto Bohu aj dnes ako pokorní učeníci. No súčasne sa radujeme z toho, že nám Boh o sebe povedal tak veľa. Dôverujeme Jeho dokonalej múdrosti, ktorá sa rozhodla zjaviť nám o sebe práve toľko a nič viac. Sme ponížení, pretože sme schopní vstúpiť len tam, kam nám to On dovolí. My proste nie sme ako Boh. My sme stvorené bytosti. Nikdy nedokážeme objaviť to, čo nám Boh sám nezjavil. My nikdy nedokážeme pochopiť to, čo nám Boh nevysvetlil. Ale, kde rozum zlyháva a sám viac nepostačuje, tam viera víťazí a láska vrúcne miluje. Amen.

 

48.819538,20.363907