1. po Veľkej noci – a nebuď neveriaci, ale veriaci

Written by radovan on apr 04, 2024 in - No Comments
article_image_full

1. po Veľkej noci – 7.4.2024

„… a nebuď neveriaci, ale veriaci …“

Suspírium : Ježiši Kriste, Ty si môj Pán! Si mojou nádejou. Ty mi dávaš silu vždycky vstať, pády nerátať. Ty mi dáš silu ísť! Si mojou nádejou. Ty mi dávaš vieru v pravý čas verným zotrvať! Amen.

J 20, 19 – 29

19 Večer, v ten istý prvý deň po sobote, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi za zavretými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ 20 Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. 21 Ježiš im znova povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás.“ 22 A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: „Prijmite Ducha Svätého. 23 Tým, ktorým odpustíte hriechy, budú im odpustené, tým, ktorým zadržíte, budú zadržané.“ 24 Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. 25 Ostatní učeníci mu teda povedali: „Videli sme Pána!“ Ale on im odpovedal: „Pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, ak nevložím prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ 26 Po ôsmich dňoch boli učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli zatvorené, Ježiš prišiel, postavil sa do stredu a povedal: „Pokoj vám!“ 27 Potom povedal Tomášovi: „Daj si sem prst a pozri si moje ruky! Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ 28 Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ 29 Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli, a uverili.“

Milí bratia a sestry!

Počas posledných veľkonočných dní sme okrem iného počúvali nasledovné slová : tam Ho ukrižovali a iných dvoch s ním. Pilát napísal aj nápis a dal vyvesiť na kríž. A napísané bolo : JEŽIŠ NAZARETSKÝ, KRÁĽ ŽIDOVSKÝ. Ako Ježiš okúsil ocot, riekol : DOKONANÉ! A nakloniac hlavu, odovzdal ducha Bohu. Jozef z Arimatie sňal jeho telo. Nikodém ho zavinul do plátna a v záhrade blízko Golgoty uložili ho uložili do nového hrobu…  Toto bolo niekoľko viet z Pašií čítaných na Veľký Piatok. O vzkriesení Pána Ježiša sme si počas nedele a pondelka mohli vypočuť nasledovné : v prvý deň po sobote včasráno, keď ešte bola tma, prišla Mária Magdaléna ku hrobu a videla kameň odvalený od hrobu… V ten istý deň prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku riekol im : Pokoj vám! Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána.

Bratia a sestry, Pán Boh nás stvoril so slobodnou vôľou. Môžem týmto biblickým slovám veriť alebo nie. Môžem veriť, že Ježiš Kristus, Boží Syn, nevinný zomrel na kríži za moje hriechy, aby ma vyslobodil od večnej smrti. Môžem veriť, že v tretí deň vstal z mŕtvych a žije. No rovnako tak – nemusím veriť. Môžeš veriť a nemusíš veriť. Môžeš prísť k Pánovi Ježišovi taký, aký si so svojou bolesťou, strachom, bezmocnosťou a trápením. Môžeš prísť a povedať čo prežívaš, ale rovnako tak, nič z toho nemusíš. Rozhodnutie je na každom jednom.

Dnešný text, milí priatelia, nám chce poukázať na to, že náš strach a obavy Pánovi Ježišovi nie sú cudzie. On rozumie a sám najlepšie vie, kedy čím v živote prechádzame. Prichádza, aby z nás toto všetko sňal. Prichádza k nám tak, ako k učeníkom, so slovami : Pokoj vám! A tie aj nás dnes uisťujú o tom že, On je tu a že vie, čo robiť. Brat, sestra! Už sa nemusíš báť! Je tu Ježiš Kristus – tvoj Spasiteľ! Neostal mŕtvy v hrobe. Mocný Boh, ktorý zvíťazil nad diablom a mocou smrti je živý! Veríš tomu? Nebuď dnes ako Tomáš, ktorý tvrdí : ako ho neuvidím, ak nevložím svoje ruky do jeho rán, tak neuverím. Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili. Nebuď neveriaci, ale veriaci!

Bratia a sestry, radostná správa Veľkej noci je v troch slovách : Ježiš je Víťaz! A nie satan. Možno v tejto chvíli povieš : však ja verím v Neho. Jedna vec je však veriť v Jeho existenciu. Niečo iné je Ježišovi aj dôverovať. Milý priateľ, Ježiš prišiel, aby zvíťazil aj v tvojom živote, v tvojich problémoch a strachu. On prináša nádej, riešenie a pokoj. Jeho prebodnuté ruky sú dôkazom Jeho lásky k tebe a ku mne. Toto všetko Kristus robí práve teba, nie len pre tvojho suseda, ktorý je možno v tvojich očiach väčší hriešnik ako ty. Pre teba, z lásky k tebe. Veríš Mu alebo naďalej zostávaš Tomášom z nášho prečítaného textu?

Raz na jednej schôdzi jeden vzdelaný človek dve hodiny dokazoval, že Boha niet. Použil všetky schopnosti, všetky prostriedky a metódy, len aby dosiahol svoj cieľ. Presvedčiť aj ostatných, že má pravdu, že Boha niet. Miestnosť bola plná ľudí. A mnohí zrazu začali pokrikovať : hurá, Boha niet! Môžeme si robiť, čo chceme. Po jeho prejave predsedajúci otvoril diskusiu. Kto chce niečo povedať, môže ísť dopredu. Určite tam boli i ľudia, ktorí s rečníkom nesúhlasili, ale nik nemal odvahu ísť na pódium a odpovedať tak vzdelanému človeku. A predsa. Prihlásila sa staručká babička. S námahou príde dopredu, postaví sa za rečnícky pult a začne : Pán rečník, vy ste dve hodiny hovorili o svojej nevere. Dovoľte mi, aby som ja 5 minút prehovorila o svojej viere. Chcela by som vám povedať, čo pre mňa urobil Pán Ježiš Kristus a môj nebeský Boh Otec. Pozrite. Keď som bola mladá žena, stalo sa môjmu mužovi v bani nešťastie a priniesli mi ho domov mŕtveho. A tak som ostala s troma malými deťmi. Sociálnych podpôr vtedy nebolo. Ako som tak stála nad jeho telom, bolo mi na zúfanie. To, čo mi ľudia hovorili, mi išlo jedným uchom dnu a druhým von. Vtedy ma môj Boh Otec začal potešovať, ako nikto z ľudí nedokázal. Povedala som mu : Pane Bože, teraz musíš byť OTCOM mojich detí! Často som večer nevedela, kde zajtra vezmem peniaze na jedlo pre deti. A tak jediné, čo som mohla, volala som k nemu a k svojmu Spasiteľovi – Ježišovi Kristovi. Pane, ty vieš ako som na tom zle. Pomôž mi! Potom sa táto babka obrátila k rečníkovi a povedala : NIKDY MA NENECHAL BEZ POMOCI, NIKDY! Cesta viedla cez tmavé údolia, ale nikdy ma neopustil. Pán Boh urobil pre mňa ešte viac. Poslal svojho Syna – Pána Ježiša Krista pre mňa. On zomrel za mňa, vstal z mŕtvych a svojou krvou zmyl moje hriechy. Som už stará žena a čoskoro zomriem. Ale On mi dal aj nádej večného života. Keď tu zatvorím oči, potom sa zobudím v nebi, lebo patrím Ježišovi. Toto všetko urobil On pre mňa. A teraz sa pýtam, pán rečník : Čo urobila pre vás vaša nevera? Rečník vstal, potľapkal babičku po pleci a povedal : ach, takej starej žene predsa nechceme brať vieru. Pre vás je celkom dobrá. Babka energicky odmietla jeho odpoveď. To nie! S týmto na mňa nechoďte! Na niečo som sa vás pýtala, pane, a na to mi odpovedzte! Už som vám povedala, čo pre mňa urobil môj Pán a Spasiteľ. Teraz mi povedzte vy, čo pre vás urobila vaša nevera? Nastalo trápne ticho a veľké rozpaky.

Ostalo to trápne ticho teraz v tvojom vnútri alebo s radosťou a istotou môžeš vyznať: viem, čo Ježiš Kristus pre mňa vykonal. Som zachránený! Ak máš túto istotu, potom zvestuj aj ty ďalším Tomášom: JEŽIŠ JE ŽIVÝ.

Raz, keď sme ešte vlakom cestovali na fakultu do Bratislavy, jeden pán hovoril : Prosím vás Biblia? Rozprávkam neverím, ale mám ich rád. Človek sa musí vysporiadať sám s tým, čo ho stretne… Bratia a sestry, koľkokrát sú však v živote situácie, ktorých ťarchu nevládzeme sami uniesť! A neraz máme tendenciu, tak ako učeníci radšej sa kamsi zavrieť, ukryť… My potrebujeme Pána Boha, Ježiša Krista a Ducha Svätého! Možno máte niekedy dojem, že už nie je nik, kto by vás podržal, potešil, či pomohol. Vedzte, že je tu predsa niekto – Pán Ježiš Kristus, ktorý nás na kríži vykúpil svojou krvou, ktorý vstal z mŕtvych a žije. K Nemu môžeš hocikedy prísť a volať : Pane Ježiši, pomôž mi! Prosím Ťa, príď ku mne tak, ako si prišiel k učeníkom a daruj mi svoj pokoj! Potrebujem ťa. Verím a vyznávam tak ako Tomáš po stretnutí s Tebou: Pán môj a Boh môj. Amen.

Pomodlime sa : Všemohúci, dobrotivý nebeský Otče, v tvojich rukách je celý náš život i naša smrť, z tvojej lásky i milosti žijeme, preto ti za všetko ďakujeme, čo sme až dosiaľ prijali pre náš časný i večný život. Zvlášť ti ďakujeme za dielo vykúpenia skrze tvojho Syna a nášho Spasiteľa. Pane Ježiši Kriste, ktorý si premohol smrť, tebe patrí naša vďaka, že nás ako dobrý Pastier vedieš k bohatým pastvám tvojho slova, privádzaš k prameňom večnej spásy a života. Daj, aby sme ťa vedeli nasledovať, tvoje slovo poslúchať a zachovávať. Ty vieš, ako často sa odkláňame od tvojej pravdy, ako sme neraz zablúdili a išli inou cestou, ako sme pili z iných prameňov a pritom sme si neuvedomili, že len pri tebe nájdeme pokoj duše a istotu spasenia. Prosíme ťa, buď s nami a veď nás po cestách cnostného, príkladného života, a keď zblúdime, naprávaj nás a priveď späť k sebe a raz nás uveď do nebeského ovčinca, kde chceme chváliť a oslavovať na veky. Amen.

 

 

48.819538,20.363907