2. nedeľa po Zjavení – Na koľko si ceníš Krista?

Written by radovan on jan 14, 2014 in - No Comments

pomazanie_v_Betanii2. po Zjavení – 19. 1. 2014

„Na koľko si ceníš Krista?“

 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami! Amen.

Mk 14, 3 – 4

3  Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou drahocennej masti z pravej nardy. Rozbila alabastrovú nádobu a masť Mu vyliala na hlavu.   4  Ale niektorí sa medzi sebou rozhorčene rozprávali: Načo bola táto strata masti?  

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

„Na koľko si ceníte svoje zdravie? Na koľko si ceníte zdravie svojich príbuzných? Ak si dnes kúpite náš výrobok, máte 30% zľavu. Vaše zdravie si to zaslúži!“ To sú otázky a konštatovania predajcov, ktoré neraz zaznievajú na predajných akciách, kde sa ľuďom ponúkajú rôzne „osvedčené“ produkty, ktoré prítomným garantujú návrat strateného zdravia, resp. jeho dlhodobé udržanie, ak si konkrétny predražený výrobok, ktorý nemajú nikde inde, za akciovú cenu kúpite. Keďže sa na podobných akciách neraz používa psychická manipulácia a nátlak na prítomných, zväčša starších ľudí, mnohí, len aby mali pokoj si kúpia aj to, čo v podstate nepotrebujú a čo im nakoniec aj tak veľmi nepomôže.

Bratia a sestry, čo dnes vlastne má cenu a čo nie? Čo je hodnotné a čo nie? Čo si dnes ceníme a čo nie? A keď si už niečo ceníme, potom prečo si to ceníme? A ako vysoko? Zdravie, kariéru, úspech, mladosť, vitálnosť, majetok či rodinu? Čo je vlastne hodnotné a čo nie je? Toto, milí priatelia, ani zďaleka nie je otázka, ktorá by bola vytrhnutá zo života. Naopak! Takmer deň čo deň si na ňu musíme odpovedať. Svojim spôsobom nás k tomu núti aj doba, v ktorej žijeme, kedy peniaze, majetok a zisk sa neraz povýšili nad ľudskosť, lásku a súcit.

Kázňový text, ktorý som prečítal je súčasťou príbehu o pomazaní Ježiša v Betánii, ktorý som spieval ako dnešné evanjelium.   Je to príbeh skôr typický pre pôstne obdobie. Odohráva sa totiž krátko pred Ježišovými poslednými chvíľami na tomto svete, keď je ešte obklopený priateľmi a učeníkmi. A práve tam v Betánii, v dome Šimona sa odohráva lekcia pre nás všetkých, čo je skutočne cenné a hodnotné. Resp. kto je cenný a hodnotný. Kto si zaslúži prinesenie aj veľkej obete? Kto si zaslúži naše „utrácanie“?

Predtým však než sa pozrieme na konanie a motívy ženy s alabastrovou nádobou plnou drahocennej masti z pravej nardy, pozrime sa na to, ako vysoko si Ježiša cenili iní ľudia Jeho doby!

Hneď na začiatok sa pristavme pri náboženských vodcoch židovského národa! Tí, ktorí v divoch, znameniach, zázrakoch a učení Majstra z Nazaretu mali ako prví rozpoznať sluhu Hospodinovho – Mesiáša, zasľúbeného prorokmi, sa nad Ním pohoršujú. Pokúšajú Ho a chcú Ho nachytať na teoreticko – fiktívnych vymyslených modelových situáciách, len aby spochybnili Jeho mesiášstvo, učenie a autoritu. Čím ďalej, tým viac sú presvedčení a rozhodnutí o tom, že sa Ho treba šikovne zbaviť, aby už ďalej neohrozoval ich pozície. Akú má teda Ježiš cenu a hodnotu pre túto skupinu ľudí? Oni sami počas nočného rokovania sanhedrinu – vtedajšieho židovského quasi parlamentu, ktorý vypočúval Ježiša, to vyjadrujú slovami : Hoden je smrti!

Pristavme sa na chvíľku pri ďalšej kontroverznej evanjeliovej postave! Je ňou jeden z Ježišových učeníkov – Judáš. Bol tak blízko pri tom všetko, čo Ježiš robil a učil. Všetky Ježišovej zázraky uzdravenia nevyliečiteľne chorých, vzkriesenia mŕtvych, nasýtenia hladujúcich, či utíšenie búrky na mori, všetky Ježišove múdre kázne – to všetko mohol vidieť a počúvať, povedané po našom : on line – naživo. To všetko sa ho mohlo bytostne dotýkať. To všetko malo vyvrátiť pochybnosti v jeho mysli i srdci ohľadom Ježiša Nazaretského. A výsledok? Ako veľmi si cenil svojho Majstra? Na 30 strieborných, na ktoré sa ulakomil. Na toľko sa totiž dohodol s najvyššími duchovnými predstaviteľmi židovského národa, že im Ho zradí a vydá do rúk.

Bratia a sestry, ostaňme i naďalej v kruhu Ježišových učeníkov! Tí, ktorým Ježiš v užšom spoločenstve ešte vysvetľoval hlbší zmysel svojich slov, tí, ktorým bolo odhalené omnoho viac ako ostatným, keď vidia ako žena rozbíja alabastrovú nádobu a Ježišovi vylieva vzácny olej na hlavu, sú rozhorčení. Zrazu sú pohoršení nad touto obrovskou stratou. Okamžite kalkulujú. Prepočítavajú, že ten vzácny olej sa mohol predať za 300 denárov, ktoré podľa prepočtov odborníkov na Bibliu predstavujú asi terajší ročný príjem jedného človeka. Jedná sa teda o slušnú sumu peňazí. Zrazu začínajú cítiť sociálne a myslia na chudobných. Kde však bolo ich sociálne cítenie, keď Ježiš dlho kázal na pustom mieste obklopený približne 5000 ľuďmi, ktorí už mali hlad a nijaké zásoby jedla so sebou? Vtedy chceli, aby Ježiš radšej všetkých prepustil, aby šli a nakúpili si vo vedľajších dedinách. Ako pekne to mali premyslené! Ako pekne sa chceli zbaviť „hladných krkov“! A v tej chvíli Ježiš zázračným spôsobom všetkých nasycuje takým spôsobom, že každý má nadbytok, dokonca sa nazbiera ešte 12 plných košov odrobín! Ten, ktorý uzdravil nespočetne mnohých ľudí svojej generácie, čo už boli odpísaní; Ten, ktorý ukázal správnu životnú cestu mnohým, ktorí tápali v tme; Ten, ktorý naspäť do života priviedol mŕtvych, si v očiach učeníkov nezaslúži ani 300 denárov!

Napokon je tu neznáma žena z dnešného príbehu. Do Šimonovho domu vstupuje nie preto, aby Ježišovi strojila úklady. Nevstupuje doň ani preto, aby Ježiša pokúšala trápnymi modelovými situáciami. Neprichádza ani preto, aby si pripravila pôdu pre Ježišovu zradu. Nevchádza do domu ani preto, aby sa pohoršovala a bola rozhorčená reakciou Majstra. Nie, práve vo chvíli, keď nenávisť všetkých ostatných okolo nej, kvôli tomu, čo robí, graduje, ona je naplnená len jedným. Pánom Ježišom. Prišla do domu, aby Mu preukázala svoje hodnotenie, svoje ocenenie. Prišla, aby všetkým prakticky ukázala, čoho všetkého je ochotná vzdať sa pre Syna Božieho. Čo všetko je ochotná pre Neho minúť, utratiť a pritom to nepokladá za stratu, ale za najväčšiu česť, akej sa jej mohlo dostať. V tej chvíli je ochotná pre Ježiša vzdať sa všetkého.

Nastáva chvíľa reakcie prítomných. Ako prví sa k slovu hlásia učeníci. To, čo sa stalo, vyhodnocujú ako márnotratnosť, ako zbytočné utrácanie. Sú rozhorčení. Prečo asi? Nakoľko v ich očiach Ježiš takejto straty nebol hoden! Bratia a sestry, aké smutné! Aká bolesť v tej chvíli musí napĺňať Ježišovo srdce? Len pred kratučkou chvíľkou sa Jeho srdce nevýslovne potešilo nad obeťou, ktorú kvôli Nemu bola ochotná priniesť v podstate neznáma žena! A Jeho učeníci, ktorí s Ním strávili 3 posledné roky? Pre tých je to strata a márnotratnosť! Ako s nimi môže počítať, že budú s Ním a že Ho neopustia, keď Ho budú zatýkať? Keď pôjde naozaj do tuhého? Keď sa nebude jednať len o vzácny olej neznámej ženy, s ktorým oni nemali nič. Ani im nepatril, ani na neho nerobili. Čo však, keď pôjde o život? Keď im bolo ľúto oleja, nebude im ľúto vlastného života? A veruže bude. Všetci sa rozutekajú a Ježiša nechajú samého!

V evanjeliovom príbehu je však ešte aj samotný Ježiš. Patrilo by sa, aby sa aj On vyjadril k tomu, čo sa na Ňom odohralo. A aj sa vyjadruje! Myslím si, že na ohromné prekvapenie mnohých :   6  Ale Ježiš povedal: Nechajte ju; čo ju zarmucujete? Dobrý skutok mi preukázala.   7  Lebo chudobných vždy máte so sebou, a keď budete chcieť, budete im môcť dobre činiť; ale mňa nemáte vždy.   8  Čo mohla, urobila: vopred mi pomazala telo na pohreb.   9  Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na celom svete bude sa zvestovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila.

Milí priatelia! Aká silná lekcia pre všetkých prítomných v Šimonovom dome! Aká silná lekcia i pre nás dnes v tomto chráme!  Na koľko si Ježiša ceníš ty, drahý brat, milá sestra? Koľko je asi tak podľa teba hoden? Koľko by si ešte vedel tolerovať? A čo by ťa už rozhorčilo a pohoršilo?

Obetavosť neznámej ženy z dnešného príbehu dnes môžeme a chceme napodobňovať aj my. To, že si Ježiša ceníme viac ako život, môžeme dokázať aj našou účasťou v spoločenstve veriacich v prítomnosti nášho Pána na bohoslužbách. Svojim spevom na Jeho chválu a oslavu Mu môžeme dokázať, ako veľmi si Ho ceníme. Svojou prítomnosťou Mu môžeme dokázať akú veľkú hodnotu pre nás má. Svojou láskou k blížnemu, svojou obetavosťou, ochotou, ústretovosťou, čistotou srdca, úprimnosťou a odovzdanosťou Mu dnes i my môžeme spraviť radosť!

Pán Ježiš dnes nepotrebuje naše peniaze. Tie potrebuje cirkevný zbor, aby mohol existovať a prežiť. Ježiš dnes nepotrebuje ani naša zlato, ani kadidlo ani myrhu, ktorému priniesli mudrci od východu. On dnes od nás žiada naše srdce, náš život. Ak sme ochotní dať Mu ho tak, ako On bol ochotný vzdať sa svojho života pre nás, potom sa „spasenie stalo tomuto domu“, povedané Ježišovi slovami. Potom sme pochopili, čo je skutočne cenné a hodnotné. Potom sme pochopili, do čoho sa skutočne oplatí investovať a obetovať sa preto.

Hoden je smrti! Hoden je 30 strieborných! Hoden je ani nie 300 denárov! Alebo hoden je celého života. Na koľko si ceníš Krista ty? Bratia a sestry, dnes vás i seba samého pozývam k tejto múdrosti, ktorá v Ježišovi z Nazaretu, v Synovi Božom spoznala ten najväčší poklad ľudského života! Poklad, ktorému sa nemôže vyrovnať nič z tohto sveta! Tak je to vyjadrené v slovách známej piesne „Smieť žiť pre Krista“ : „Hodno zaň trpieť, hodno bojovať, ach, hodno cele opustiť svet.“   Amen.

 

48.819538,20.363907