3. pôstne večerné služby Božie – Slovo pre zlé časy

Written by radovan on mar 17, 2014 in - No Comments

cross_of_hope3. pôstne večerné služby Božie  – 19.  3. 2014 

„Slovo pre zlé časy“

 Milosť a pokoj nech sú so všetkými nami, ktorí milujeme nášho Pána Ježiša Krista! Amen.

Iz 54, 7 – 10 

 Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. V prekypení svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no večnou milosťou sa zľutujem nad tebou – vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ. Pripadá mi to ako za dní Noáchových, ako som prisahal, že vody Noáchove nezaplavia už zem, tak teraz prisahám, že sa už nebudem hnevať na teba, ani ťa nebudem karhať. Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou. Amen.

Milé sestry, drahí bratia v Kristovi Ježišovi!

Tak ako v živote sa striedajú úspechy s neúspechmi a pády so vzostupmi, tak je to aj v živote s Pánom Bohom. Jeden černošský spirituál o tom hovorí: Sometimes I ´m up, sometimes I ´m down – teda: raz som hore, raz som dole. Iste, milí priatelia, to nezávisí od toho, žeby azda náš nebeský Otec bol náladový, nestály vo svojom vzťahu s nami a labilný vo svojich pocitoch. To isto nie! Ale Jeho správanie voči nám a Jeho konanie s nami v podstate do veľkej miery súvisí a je priamo ovplyvnené našim správaním sa k Nemu. Nie vždy sa to možno takto javí, nie vždy Božiemu konaniu pri nás dobre rozumieme. Nie vždy vidíme logiku v Božích plánoch. No pravda je taká, že či chceme alebo nie, v podstate vždy musíme spolu s prorokom vyznať, že Jeho myšlienky nie sú našimi myšlienkami a Jeho cesty nie sú našimi cestami. Musíme vyznať spolu s prorokom, že Jeho plány s nami sú: dať nám budúcnosť a nádej. A napokon musíme spolu s apoštolom uznať, že len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza od Otca svetiel.

Slová, ktoré sme dnes počuli ako kázňový text, sú v historicko – dejinnej situácii určené predovšetkým tým, ktorí sa ako členovia vyvoleného národa ocitli v dlhom babylonskom zajatí. Pán Boh im hovorí: Na malú chvíľu som ťa opustil… Skryl som pred tebou svoju láskavú tvár. Keďže si si nevážil moju žehnajúcu prítomnosť a blízkosť, keďže si pohrdol mojim odpustením, milosťou a milosrdenstvom, vzdialil som sa od teba.  Takto to funguje aj v duchovnej sfére. Človek si uvedomí čo stratil, až keď to nemá. Izrael svojim správaním popudil Hospodina k hnevu, a preto teraz musí zakúšať Boží hnev. Pravda je taká, že Izraelci v zajatí si túto skutočnosť aj plne uvedomovali. Chápali, že tento nútený pobyt v exile nespôsobila Božia nemohúcnosť, nestarostlivosť, či ľahostajnosť. Vedeli, že sami sú si na vine. Hospodin má však na mysli  dobro a budúcnosť svojho ľudu aj vtedy, keď trestá. A takto na Jeho zásahy do nášho života musíme pozerať aj my! Božím prioritným záujmom s nami nie je to, aby nám ubližoval, či akýmkoľvek spôsobom nám škodil. Jemu ide len o jedno: o našu spásu. A preto je schopný urobiť hocičo, aj nás trestať, aby nám otvoril oči a my aby sme sa nechali zachrániť. No žiaľ, niekedy ani to nezaberá. Vďaka Pánu Bohu, že Jeho slová sa tu nekončia, ale pokračujú s radostným posolstvom pre každého z nás. Vďaka Bohu, že bojuje za našu spásu a je ochotný pre ňu podstúpiť hocičo – aj smrť svojho jediného Syna.

S veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím; večnou milosťou sa zľutujem nad tebou; prisahám, že sa už nebudem hnevať na teba, ani ťa nebudem karhať; a napokon:  moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti – to všetko sú slová útechy, ktoré vyplývajú z prečítaného biblického textu. Boží ľud to práve takto cítil v minulosti a v podstate sa to dodnes nezmenilo. Je to, ak sa to takto dá povedať, predovšetkým slovo pre zlé časy. Je to slovo, ktoré ľud Boží povzbudzuje k novej dôvere voči Pánu Bohu. Pred 2500 rokmi toto slovo znelo najprv Izraelcom v babylonskom zajatí. Veď zničenie chrámu a koniec existencie izraelského kráľovstva sa zdali ako koniec Božieho pôsobenia a konania uprostred vyvoleného ľudu. Pritom však Hospodin svoju tvár v hneve odvrátil iba na krátky čas. Ale s veľkým milosrdenstvom a večnou milosťou sa chcel opäť zmilovať a zľutovať. A aj to spravil. Nuž a pre nás dnes, keď sa nám asi omnoho viac zdá, že to s týmto svetom a morálkou človeka  ide dole vodou, a  že Boh sa dozaista od tohto skazeného sveta odvrátil, pre nás platí toto isté. Aj nad dnešnou generáciou sa Hospodin chce zmilovať a zľutovať. Boh bojuje o každého z nás.

Možno aj my v živote cítime, že Pán Boh je nám vzdialený. Možno sa nám zdá, že nám nijakým spôsobom nepomáha, že na nás zabudol. Máme pocit, že sme na všetko zostali sami a opustení. Sme presvedčení, že Hospodin nás trestá za naše hriechy a zlo a že o nás už nejaví záujem. Tieto slová sú však pre nás povzbudením. Boh je vo svojom hneve obmedzený, ale vo svojej milosti večný a ničím neobmedzený. A preto môžeme mať istotu – omnoho väčšiu ako Izrael – že nás Pán Boh neopustí, že nás nebude karhať, ani sa na nás donekonečna hnevať, ale že nám prejaví v každej životnej situácii svoju milosť. Zárukou takéhoto Božieho správania je Ježiš Kristus – Ten, ktorý stelesňuje Božiu  milosť a záchranu a skrze ktorého sa Boh k nám skláňa a odpúšťa nám naše hriechy.

Prorok Izaiáš na tomto mieste pripomína situáciu po potope. Vtedy, tak ako teraz, sa Hospodin zaprisahal, že už nikdy neuvedie na zem vody potopy. A tak ako vtedy so svojim ľudom uzavrel zmluvu, tak teraz opäť začína vytvárať nové spoločenstvo svojich verných a vyvolených, pričom základom tohto spoločenstva je zmluva pokoja, vernosti a života. Tá pretrvá na veky. Túto zmluvu Božieho pokoja, odpustenia, lásky a milosrdenstva už nikto a nič nezruší.

Zatiaľ čo aj vrchy a pahorky, ktoré sú dokladom pevnosti a stálosti, sa môžu zakolísať a padnúť, Hospodinova zmluva sa nepohne. Pravda je taká, milí priatelia, že keď niekto niečo také počuje vo svojej núdzi, tak to mu ešte nepomôže. Ale viera, že Božie zľutovanie sa pri nikom z nás nekončí, je skutočnou posilou v akejkoľvek tiesni. Je to skutočná pomoc tak pre jednotlivcov v ich ťažkostiach ako aj pre cirkev v jej prenasledovaniach a satanských pokušeniach.

Spomínanou zmluvou je spečatený nový vzťah  Hospodina a Izraela. Pritom však zasľúbenia, ktoré boli potvrdené až samotným zaprisahaním Boha, presahujú to, čo sa skutočne uskutočnilo v dobe po návrate z babylonského otroctva ako aj v dobe Ježiša Nazaretského. Táto zmluva teda stojí aj naďalej pred Božím ľudom ako cieľ. To je v podstate ono novozmluvné očakávanie Božieho kráľovstva. Fakt je, že v Ježišovi Kristovi je ono už tuná, a predsa sa v plnosti prejaví až pri Jeho druhom príchode.

Dnes pred sebou máme ukrižovaného Krista ako svojho Spasiteľa. V Ňom sa nám Boh ešte omnoho viac ako vtedy zjavuje ako Vykupiteľ. V Ježišovi Kristovi sú nám milosť a zľutovanie Stvoriteľa omnoho bližšie. V Ježišovi Kristovi a v Jeho obeti na kríži a zmŕtvychvstaní je s nami, aj so všetkými ľuďmi, uzavretá nová zmluva – zmluva milosti, odpustenia a nového života. Po Golgote sa naplno stáva pravdou to, že Božie milosrdenstvo nikto a nič nemôže zničiť, zmariť a vymazať. Ono zostáva neotrasiteľné a nezlomné.

Je jedno, kde sa momentálne nachádzame – hore alebo dole. Je jedno ako sa v tejto chvíli cítime  – dobre či zle. Je jedno kým dnes sme – vyrovnaní a úspešní  alebo utiahnutí a strápení ľudia. Je jedno, čo nám hovoria ľudia. Dnes platí dobrá zvesť, ktorú nám zvestuje Božie slovo: moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti – toto všetko platí pre každého z nás – pre teba i pre mňa. Je potrebná iba jediná vec – túžiť po Božom pokoji a spoľahnúť sa jedine na Jeho milosť voči nám. Nech nám v tom Pán pomáha a naplní nás dôverou v Boha, ktorého milosrdenstvo a vernosť sa nikdy neskončia, lebo sú motivované Jeho láskou k nám, skrze Ježiša Krista. Amen.

Pokázňová modlitba: Ďakujeme Ti, nebeský Otče, za tento pôstny čas, keď v duchu stojíme pod krížom zmierenia skrze Ježiša Krista. Daj nám, prosíme, vnímavé srdce, aby nám pamiatka utrpenia nášho Pána priniesla požehnanie pre celý náš život. Vzbuď v nás úprimné pokánie, aby sme svoje hriechy zložili pod Kristov kríž, spoliehajúc sa pri tom na Tvoju odpúšťajúcu lásku a nekonečnú milosť. Pomôž nám žiť vždy vo vedomí svojej nehodnosti a Tvojej svätosti, svojej hriešnosti a Tvojho zmilovania. Prosíme: neodnímaj nám svoj pokoj, nezruš zmluvu, ktorú si s nami uzavrel skrze Kristovu smrť. Naplň nás radosťou z Jeho diela záchrany a daj, aby sme sa raz mohli tešiť s Tebou v Tvojom kráľovstve. Amen.

 

 

 

 

 

 

48.819538,20.363907