9. po sv. Trojici – keď sa zisk stane stratou

Written by radovan on júl 26, 2018 in - No Comments

9. po sv. Trojici – 29. 7. 2018

„…keď sa zisk stane stratou…“

Piesne : 372, 453, 201, 455 / A – 60 / Mt 25, 14 – 30 / Jer 1, 4 – 10

Milosť a vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Filipským 3, 7 – 11

 7 Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu.   8 A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal,   9 a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, (založenú) na viere,  10 aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia, mal účasť v Jeho utrpeniach, bol Mu podobný v smrti –  11 aby som nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych.

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

Zisk a strata. To sú pojmy, s ktorými sa dnes dá stretnúť najmä v obchodnej sfére. Zisk ako zhodnotenie už nadobudnutého imania a strata ako prepad majetku a jeho znehodnotenie. Vo svetskej oblasti sa teda tieto pojmy  týkajú zvlášť peňazí a materiálnych statkov.

Otázka je : Čo je ziskom pre súčasného človeka? Možných odpovedí sa mi núka hneď niekoľko : postavenie, vplyv, moc, kariéra, úspech, bohatstvo. To sú čisto materiálne zisky. Existujú však aj ušľachtilejšie  zisky – ako napríklad : stabilná rodina, zdravé deti, dobré vzťahy so susedmi a ľuďmi vo všeobecnosti atď.

Toto všetko zrejme bolo dôležité aj pre človeka pred 2000 rokmi. Takto tieto veci zrejme ponímal aj samotný apoštol Pavol predtým, než sa stretol  so vzkrieseným a živým Kristom. Lenže poznanie Krista mení životné hodnoty. Doterajší zisk prestáva byť ziskom. Nastáva zvláštna situácia. Zisk sa mení na stratu. A to, čo ma doteraz nezaujímalo, čo pre mňa nemalo zmysel, bez čoho som sa zaobišiel, sa mi zrazu začína javiť v inom svetle.

Takto, drahí priatelia, sa pre človeka stáva ziskom  záujem o blížneho, nezištná pomoc bez očakávania odmeny, láska bez očakávania odplaty. Ziskom sa stávajú také paradoxy ako napríklad slabosť, súcit, milosrdenstvo, tolerancia, odpustenie a hodnoty im podobné.

Pre apoštola Pavla je však okrem tohto všetkého dôležité ešte jedno. Najväčším ziskom pre neho je poznanie Krista Ježiša. A to nielen ako skvelého učiteľa, divotvorcu či neobyčajného človeka, ale predovšetkým ako Pána, ktorý je jedno s Bohom. Bratia a sestry, Kristus sa stal centrom Pavlovho života. Kristus sa pre Pavla stal tou najvyššou a najcennejšou hodnotou, od poznania ktorej závisí všetko.

Vo svojich úvahách Pavel čitateľom dáva jasne na zreteľ, že Pán Ježiš je pre neho takým nálezom, objavom a ziskom, že všetko ostatné v živote, na čom si doteraz zakladal, pokladá za odpad. Doslova sa v gréckom texte používa slovo „hnoj“. Je to všetko odpad, ktorý rád stratil. Rád sa ho vzdal a zbavil, nakoľko tieto veci v porovnaní s Kristom už nemali nijakú hodnotu a ani osoh.

Milí priatelia, aké neľahké je prijatie tej predstavy, že kariéra, vplyv, moc, postavenie, funkcia, či úspech sú len odpad?! Že nie sú až také dôležité ako nám pripadajú a ako nám to tento svet predostiera. Veľakrát túto pravdu človek pochopí až v hraničných situáciách – pri diagnostikovaní  vážnej choroby, pri strate blízkeho človeka, pri rozpade rodiny, pri narušených vzťahoch a pod. ?! Vtedy sú nám peniaze, funkcia, postavenie či vplyv málo platné.

Takto sa apoštol Pavol vo svojom premýšľaní dopracováva k závažnému predpokladu. Predpokladom získania Krista, je stratiť to ostatné. Stratiť v zmysle – posunúť to z tých najvyšších priečok a hodnotových priorít na nižšie, prípadne to odstrániť načisto. Niečo na spôsob : Choď, predaj čo máš, rozdaj to chudobným a potom príď a nasleduj ma. Takto Pán Ježiš odpovedá bohatému mládencovi, ktorý sa Ho spytuje, ako môže mať večný život. ináč povedané : Vzdaj sa toho, čo ťa drží a čo Ti bráni načisto sa odovzdať mne§ A keď toto dokážeš, potom si môžeš byť istý večnosťou.

V tejto veci, ako to aj z prečítaného vyplýva, bol Pavol veľmi radikálny. Nerobil nijaké kompromisy v tom, čo ho od Krista vzďaľovalo, alebo čo rozptyľovalo jeho pozornosť a sústredenosť v nasledovaní Krista Spasiteľa. Napokon, taký bol aj sám Kristus, keď hovorí : nemôžete slúžiť Bohu aj mamone! (L 16,13) Tak to čítame i v Starej zmluve : Vyberte si dnes, komu chcete slúžiť! (Joz 24,15)

V ďalšej časti Pavol teologicky rozoberá, čo konkrétne pri ňom poznanie Krista  ako Pána  spôsobilo. Pavol už na seba nehľadí ako na človeka, ktorý je pred Bohom ospravedlnený z dodržiavania Mojžišovho zákona. Uvedomuje si a chápe, že nie dodržiavanie zákona nás robí v Božích očiach spravodlivými tak, ako sa tomu vždy učil v rabínskych školách a ako sa to verilo v judaizme. Poznanie Krista ho privádza k poznaniu aj svojho skutočného stavu pred Bohom. Začína chápať, že spravodlivými pred Bohom sme len skrze vieru v Ježiša Krista. Nuž a k tejto zmene sme dnes prostredníctvom apoštola Pavla pozvaní aj my.

Drahí priatelia, pre Pavla poznanie Krista napokon nebola len teória, či suchá teologická záležitosť. Poznanie Krista má totiž aj seriózne praktické dôsledky. Poznanie Krista dáva odpoveď na závažné otázky typu : Čo bude po smrti? Bude ešte vôbec niečo? Odpoveď je vzkriesenie. Takto v moci Kristovho zmŕtvychvstania vidí Pavol i svoje vzkriesenie. Keď hovorí o účasti na Kristových utrpeniach, myslí tým na dvoje :

a) ak by to bolo potrebné, som ochotný pre Krista aj trpieť a znášať to, čo On znášal;

b) utrpenie Krista bolo i kvôli mne. I mňa Boží hnev zasiahol v Kristovi, v Jeho utrpení i v Jeho smrti.

Napokon, sestry a bratia, poznanie Krista privádza apoštola Pavla aj k riešeniu problému smrti. Pavol chápe, že aj jeho smrť musí byť taká ako smrť Krista, aby aj jeho vzkriesenie bolo pre večnosť v nebesiach. Isteže, Pavlova smrť nebola smrťou obetnou a zmierujúcou. Pavol myslí skôr na vernosť a poslušnosť nebeskému Otcovi, ktoré musia byť pri človeku až do konca, tak ako pri Kristovi. Kto takto odchádza  z tohto sveta, odchádza v nádeji vzkriesenia pre večný život v nebi.

Milé sestry, drahí bratia, dnes sme si povedali to, že Kristus mení hodnoty. Povedali sme si, že hodnoty, ktoré pre nás boli ziskom v čase, keď sme Krista ešte nepoznali, sa pre nás stávajú stratou a odpadom vo chvíli, keď poznáme akou hodnotou a ziskom je mať v živote Krista. Hovorili sme si, čo všetko pre nás poznanie Božieho Syna môže znamenať a ako nám to môže pomôcť vyriešiť najťažšie existenčné otázky.

Prajem nám všetkým, aby Pavlove názory a presvedčenie boli aj našimi názormi a presvedčením. Kiežby zmena spôsobená poznaním Krista bola pri nás jasná, očividná, úprimná, jednoznačná a presvedčivá. Amen.

48.819538,20.363907