Biblická hodina – Filip – Evanjelium nepozná hranice

Written by radovan on sep 16, 2013 in - No Comments

FilipFilip

„Evanjelium nepozná hranice“

            Posledné slová, ktoré Ježiš povedal svojim nasledovníkom, bol príkaz, aby Jeho evanjelium rozšírili po celej zemi. Pravda je však taká, že apoštoli sa po Ježišovom Vstúpení až tak veľmi „do sveta“ neponáhľali a istý čas ešte zotrvávali v Jeruzaleme. Bolo potrebné intenzívne prenasledovanie, aby boli veriaci rozprášení z Jeruzalema do Júdska a Samárie, kam ich Ježiš poslal.

Filip, o ktorom si dnes chceme povedať niekoľko myšlienok, bol diakonom, ktorý mal na starosti rozdeľovanie potravy, tak ako aj Štefan. V určitom momente z Jeruzalema odišiel ako väčšina kresťanov zo židovstva a šíril evanjelium všade, kam šiel. Na rozdiel od väčšiny ostatných sa však vo svojej misii neobmedzoval len na Židov. Šiel priamo do Samárie, čo vďaka dlhoročným predsudkom bolo snáď posledné miesto, do ktorého by sa Žid bol vybral.

Veľké množstvo Samaritánov evanjelium prijímalo. Keď sa o tom dopočuli v Jeruzaleme, poslali Petra a Jána, aby zhodnotili Filipovu službu. Tí sa sami rýchlo zapojili do zvestovania, keď na vlastné oči videli, že Pán Boh prijíma aj tých, ktorí boli predtým považovaní za neprijateľných.

Uprostred tohto veľkého misijného úspechu a duchovného vzrušenia Boh nariadil Filipovi, aby šiel do púšte, kde sa mal stretnúť s etiópskym eunuchom, ďalším cudzincom, ktorý bol v Jeruzaleme. Filip neotáľal a okamžite šiel. Úspešne zvestoval evanjelium mužovi, ktorý mal dôležité postavenie vo vzdialenej zemi. Takto svojim kresťanstvom mohol daný človek celkom dobre ovplyvniť celý národ.

Filip skončil v Cézarei, kde mu okolnosti umožnili  byť počas mnohých rokov Pavlovým hostiteľom. Pavol, ktorý ako hlavný prenasledovateľ kresťanov bol vlastne nástrojom vytlačenia Filipa a ostatných z Jeruzalema, sa pritom  neskôr sám stal veriacim. Dá sa povedať, že obrátenie pohanov, ktoré sa začalo prostredníctvom Filipovej služby, pokračovalo neskôr v celej rímskej ríši prostredníctvom služby apoštola Pavla.

Či už si alebo nie si Kristov nasledovník, Filipov život je výzvou. Pre tých, ktorí ešte neprijali evanjelium, je pripomienkou, že evanjelium je určené aj pre teba. Tým, ktorí Krista prijali, zas pripomína, že nemáme právo nikomu upierať možnosť počuť o Ježišovi Kristovi.

Silné stránky a úspechy :

 • Jeden zo siedmych mužov, ktorí boli v ranej cirkvi poverení distribúciou potravín.
 • Stal sa evanjelizátorom, jedným z prvých cestujúcich misionárov.
 • Je jedným z prvých, ktorí poslúchli Ježišov príkaz, aby niesli evanjelium všetkým ľuďom.
 • Bol starostlivým študentom Písma Svätého a bol schopný veľmi jasne vysvetliť jej význam.

 

          Poučenie z jeho života :

 • Ľudia, ktorí sú ochotní celým srdcom poslúchať Boha, si môže Boh rozmanitými a mocnými spôsobmi použiť.
 • Evanjelium je univerzálna Dobrá správa.
 • K dôkladnejšiemu pochopeniu pravdy o Ježišovi nám pomáha celá Biblia, nielen Nová zmluva.
 • Tak masová pozitívna reakcia na evanjelium (Samaritáni), ako aj reakcia jednotlivcov (muž z Etiópie) má svoj význam.

 

           Dôležité údaje :

 • Povolanie : diakon, evanjelista
 • Príbuzní : 4 dcéry
 • Súčasníci : Pavol, Štefan, apoštoli

Kľúčový verš :

35 Vtedy Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom Písma, zvestoval mu Ježiša (Sk, 8, 35).

Filipov príbeh je zaznamenaný v knihe Skutky apoštolov na týchto miestach :

Sk 6, 1 – 7 : 1 V tie dni, keď pribúdalo učeníkov, začali Helenisti reptať proti Hebrejcom , že zanedbávajú ich vdovy pri každodennom obsluhovaní. 2 Dvanásti zvolali teda všetkých učeníkov a povedali: Neprichodí nám opustiť slovo Božie a obsluhovať pri stoloch. 3 Preto vyhliadnite si, bratia, spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu; 4 my však budeme usilovní na modlitbách a v službe slova. 5 Táto reč sa páčila všetkým, a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikánora, Timona, Parména a Mikuláša, prozelytu z Antiochie. 6 Postavili ich pred apoštolov, pomodlili sa a ruky kládli na nich. 7 A slovo Božie rástlo a počet učeníkov v Jeruzaleme sa veľmi rozmnožoval. A aj z kňazov veľmi mnohí uverili.

Sk 8, 4 – 13 : 4 A tí, čo sa rozpŕchli, rozišli sa po okolí a zvestovali slovo. 5 Filip zišiel do samarského mesta a zvestoval im Krista. 6 Zástupy s jednomyseľnou pozornosťou sledovali, čo hovoril Filip, keď počuli a videli znamenia, ktoré robil. 7 Lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia a kričali silným hlasom; aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení. 8 A bola v tom meste veľká radosť. 9 V meste však už predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekto veľký. 10 A všetci, od najmenšieho až po najväčšieho, ho počúvali a hovorili: Tento muž je tá veľká moc Božia! 11 Venovali mu veľkú pozornosť, lebo ich čarami už dlho napĺňal úžasom. 12 Ale keď uverili Filipovi, ktorý im kázal o kráľovstve Božom a o mene Pána Ježiša, dali sa krstiť mužovia i ženy. 13 Aj sám Šimon uveril, dal sa pokrstiť, pridŕžal sa Filipa a žasol, vidiac veľké znamenia a zázraky, ktoré sa diali.

Sk 8, 26 – 40 : 26 Tu anjel Pánov hovoril Filipovi: Vstaň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gazy a je pustá. 27 I vstal a šiel. A hľa, muž z Etiópie, eunuch , dvoran etiópskej kráľovnej Kandáky, správca celého jej pokladu, ktorý prišiel do Jeruzalema, aby vzýval Boha, 28 vracal sa (domov); sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. 29 I povedal Duch Filipovi: Pristúp a pripoj sa k vozu! 30 Keď Filip pribehol, počul, ako číta proroka Izaiáša, a spýtal sa: Či aj rozumieš, čo čítaš? 31 Odpovedal mu: Akože by som rozumel, ak mi len niekto nevysvetlí? Potom prosil Filipa, aby vyšiel (na voz) a prisadol k nemu. 32 Stať Písma, ktorú čítal, bola: Viedli Ho ako ovcu na zabitie, a ako baránok mlčí pred tým, kto ho strihá, tak neotvoril ústa. 33 Jeho ponížením bol súd nad Ním zrušený, a Jeho rod kto vypočíta? Lebo Jeho život je vzatý zo zeme. 34 Ohlásil sa eunuch a povedal Filipovi: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? Sám o sebe, a či o niekom inom? 35 Vtedy Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom Písma, zvestoval mu Ježiša. 36 Ako šli cestou ďalej, prišli k akejsi vode. I prehovoril eunuch: Ajhľa, voda! Čo mi prekáža dať sa pokrstiť? 37 [Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca, môže sa stať. A (eunuch) odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží.] 38 Nato kázal zastaviť voz a obaja, Filip a eunuch, zostúpili do vody; i pokrstil ho. 39 Keď vystúpil z vody, Duch Pánov uchopil Filipa, a eunuch ho viac nevidel, ale rozradostený šiel svojou cestou. 40 Potom sa Filip našiel v Azóte, pochodil všetky mestá a zvestoval evanjelium, až prišiel do Cezarey.

Sk 21, 8 – 10 : 8 Na druhý deň sme odišli a prišli sme do Cézarey; i vošli sme do domu evanjelistu Filipa, jedného zo siedmich (diakonov), a pobudli sme u neho. 9 Ten mal štyri dcéry, panny, ktoré prorokovali.

 

 

48.819538,20.363907